Kurilne naprave na lesno biomaso: Subvencija

Javni poziv Subvencija 48SUB-SKOB17

Rok za oddajo vloge Pred pričetkom izvajanja del

Veljavnost poziva POZIV JE ZAPRT

Namenjeno za skupinska

Tip naložbe Ogrevanje in prezračevanje

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov, prek spleta z izpolnitvijo vloge Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah v lasti lastnikov, solastnikov ali etažnih lastnikov večstanovanjskih stavb (tj. stavb s tremi ali več stanovanji) na območju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost večstanovanjskih stavb ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Nova naložba je naložba zamenjave stare oziroma starih kurilnih naprav v skupni kotlovnici v lasti etažnih lastnikov ene ali več večstanovanjskih stavb z novo oziroma novimi ogrevalnimi napravami, namenjenimi skupnemu ogrevanju večstanovanjskih stavb, ki se bo začela izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za zamenjavo stare oziroma starih kurilnih naprav v skupni kotlovnici večstanovanjske stavbe z novo ogrevalno napravo, in sicer: 
- s kurilno napravo na lesno biomaso;
- z ogrevalno toplotno črpalko;
- s plinskim kondenzacijskim kotlom;
- s toplotno postajo za priklop na sistem daljinskega ogrevanja;
ob upoštevanju v nadaljevanju navedenih omejitev glede dodeljevanja spodbud na določenih območjih.

Nepovratna finančna spodbuda za naložbo zamenjave stare kurilne naprave oziroma starih kurilnih naprav s kurilno napravo na lesno biomaso ali z ogrevalno toplotno črpalko na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Občine Trbovlje in Občine Zagorje ob Savi, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 50/11) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 58/11) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, če občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja. Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je določen drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.

Subvencije za vgradnjo kotlov na lesno biomaso (v MO Maribor, Občini Miklavž na Dravskem polju, MO Celje in MO Murska Sobota) in toplotnih črpalk (le v aglomeraciji Maribor – tj. v MO Maribor ter Občini Miklavž na Dravskem polju) ni mogoče dodeliti, če je na konkretni parceli določen prednostni način daljinskega ogrevanja ali ogrevanja z zemeljskim plinom, in na tej parceli obstaja možnost priklopa na daljinsko ogrevanje oz. zemeljski plin.

Nepovratna finančna spodbuda za naložbo zamenjave stare kurilne naprave oziroma starih kurilnih naprav s plinskim kondenzacijskim kotlom je lahko dodeljena samo na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Občine Trbovlje in Občine Zagorje ob Savi, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka in kjer je skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom določen prednosti način uporabe zemeljskega plina.

Preverjanje prednostnega načina ogrevanja in omejitev spodbud za vašo stavbo.

Predmet nepovratne finančne spodbude so energijsko učinkovite ogrevalne naprave, ki izpolnjujejo tehnične zahteve predpisov za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo, in ustrezajo zadnjemu stanju tehnike. Kurilne naprave morajo izpolnjevati tudi emisijske zahteve, ki jih določa Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13, 2/15 in 50/16; v nadaljnjem besedilu: Uredba o emisiji snovi v zrak), prav tako mora biti izkoristek pri nazivni toplotni moči kurilne naprave na lesno biomaso večji ali enak 90 %, za plinski kondenzacijski kotel pa mora biti normirani izkoristek večji ali enak 104 %.

Zamenjava stare kurilne naprave mora biti načrtovana na podlagi analize obstoječega stanja in dejanskih toplotnih potreb stavbe oziroma stavb, ki bodo priklopljene na novo ogrevalno napravo, ki je predmet naložbe po tem javnem pozivu. Nova ogrevalna naprava mora biti skrbno dimenzionirana. Pri vgradnji kurilne naprave na lesno biomaso in ogrevalne toplotne črpalke je dovoljena souporaba kotla na fosilno gorivo za pokrivanje koničnih obremenitev s tem, da le-ta ne sodi med priznane stroške naložbe.

Obvezna je vgradnja merilnih inštrumentov, in sicer števca za merjenje proizvedene toplote nove ogrevalne naprave in števca za merjenje proizvedene toplote za kotel na fosilno gorivo za pokrivanje koničnih obremenitev, če je ta predviden. Pri vgradnji ogrevalne toplotne črpalke je obvezna vgradnja posebnega števca za merjenje proizvedene toplote ogrevalne toplotne črpalke in posebnega števca rabe električne energije ogrevalne toplotne črpalke.

V okviru naložbe, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, je potrebno načrtovati tudi prenovo kotlovnice, ki mora zajemati izvedbo regulacije, ki bo omogočala samodejno in varčno obratovanje nove ogrevalne naprave. Vgrajeni morajo biti krmilniki z vodenjem temperature ogrevane vode glede na zunanjo temperaturo ter možnost nastavljanja ogrevalne krivulje in parametrov krmiljenja regulacijskega ventila. Potrebna je zamenjava oziroma vgradnja hidravlične opreme, ki bo omogočala varno in ustrezno obratovanje celotnega sistema ogrevanja (npr. ekspanzijska posoda, sistem za vzdrževanje tlaka, mehčalna naprava ipd.), zamenjava oziroma vgradnja črpalk s frekvenčno regulacijo in zamenjava oziroma vgradnja regulacijskih ventilov.

Naložba, ki je predmet javnega poziva, mora biti načrtovana in izvedena na podlagi projektne dokumentacije za izvedbo, in sicer na podlagi Načrta strojnih inštalacij in opreme ter Načrta električnih inštalacij in električne opreme, zagotovljen mora biti tudi projektantski in strokovni nadzor. Projekt za izvedbo mora zajemati načrtovanje celotne naložbe, ki bo predmet nepovratne finančne spodbude. Tehnično poročilo projekta za izvedbo mora med drugim zajemati izračune, natančen projektantski popis in oceno stroškov naložbe.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe.

Priznani stroški naložbe so:
- odstranitev stare kurilne naprave in ostale opreme v kotlovnici, ki je potrebna zamenjave;
- nakup in vgradnja nove ogrevalne naprave;
- izvedba adaptacijskih, obrtniških ter instalacijskih del v kotlovnici, potrebnih zaradi zamenjave kurilne naprave in ustreznega ter učinkovitega delovanja celotnega sistema;
- nakup, dobava in montaža pripadajoče opreme, potrebne zaradi zamenjave kurilne naprave in ustreznega ter učinkovitega delovanja celotnega sistema;
- pregled in morebitna sanacija obstoječega dimnika oziroma po potrebi izgradnja novega dimnika za kurilno napravo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude;
- izvedba skladišča goriva do 30 % kapacitete letne potrebe goriva pri vgradnji kurilne naprave na lesno biomaso; 
- izvedba priključnega voda nove toplotne postaje na obstoječe distribucijsko omrežje; 
- izdelava projektne dokumentacije in strošek nadzora do vrednosti največ 10 % vseh priznanih stroškov naložbe, s tem, da je projekt za izvedbo lahko naročen, izdelan in plačan pred oddajo vloge na javni poziv, vendar izdani račun za navedeni projekt ne sme biti starejši od 3 (treh) let.

V okviru naložbe zamenjave stare kurilne naprave v skupni kotlovnici večstanovanjske stavbe z novo ogrevalno napravo, ki je predmet javnega poziva, so priznani stroški naložbe lahko tudi naslednji stroški, če so načrtovani v okviru projekta za izvedbo:
- stroški obnove skupnega distribucijskega omrežja, ki zajemajo stroške zamenjave starih cevovodov z novimi ali stroški prenove izolacije na obstoječih cevovodih;
- stroški celovite prenove skupne toplotne postaje, ki zajemajo stroške nakupa in vgradnje nove toplotne postaje za ogrevanje in/ali stroške nakupa in vgradnje nove toplotne postaje za pripravo sanitarne tople vode ali stroške izvedbe toplotne izolacije cevovodov in prenosnika toplote v toplotni postaji;
- stroški izvedbe skupne priprave tople vode s solarnim sistemom oziroma s toplotno črpalko, ki vključujejo stroške nakupa in vgradnje sprejemnikov sončne energije ali toplotne črpalke, hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema.

Med priznane stroške naložbe ne sodijo:
- stroški morebitnih gradbenih del, prenove vodovodnih in ostalih strojnih inštalacij, ki se ne nanašajo na energetsko prenovo skupne kotlovnice večstanovanjske stavbe; 
- stroški nakupa kurilne naprave za proizvodnjo toplote iz fosilnih goriv, če je naprava vgrajena za pokrivanje koničnih obremenitev;
- stroški postrojenja za soproizvodnjo električne energije in toplote;
- stroški sekundarnega razvoda in zamenjave grelnih teles;
- stroški, ki so nastali pred oddajo vloge na javni poziv, razen stroškov projekta za izvedbo.

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vlogo na javni poziv lahko v imenu upravičenih oseb vloži upravnik, ki upravlja stavbo oziroma skupno kotlovnico večstanovanjske stavbe v skladu z določbami Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF in 14/17 – odl. US), predsednik skupnosti lastnikov ali drugi pooblaščenec upravičenih oseb ali skupni predstavnik upravičenih oseb (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec).

Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva. 

Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače. 

PDF dokument

PDF dokument 48SUB-SKOB17-Obrazec-Soglasje_pooblastilo.pdf

Odpri Prenesi 513kb
Excel preglednica

Excel preglednica Obrazec-Seznam_lastnikov.xlsx

Prenesi 15kb
PDF dokument

PDF dokument JP48SUB-SKOB17-zaprt.pdf

Odpri Prenesi 894kb