Kurilne naprave na lesno biomaso: Subvencija

Javni poziv Subvencija 86SUB-SOCOB21

Rok za oddajo vloge Pred pričetkom izvajanja del

Veljavnost poziva POZIV JE ZAPRT

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Ogrevanje in prezračevanje

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na celotnem območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude).

Na območju občin, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in nasl.), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17 in nasl.) in Odlokom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 67/18 in nasl.) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja (daljinsko ogrevanje ali uporaba zemeljskega plina).

Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je določen drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno. V času objave tega javnega poziva so taka območja v naslednjih občinah: Mestna občina Celje, Mestna občina Ljubljana, aglomeracija Maribor (Mestna občina Maribor in Občina Miklavž na Dravskem polju), Mestna občina Murska Sobota, Občina Trbovlje in Občina Zagorje.

Namen javnega poziva je z zamenjavo starih kurilnih naprav zmanjšati prekomerno onesnaženost zraka z delci PM10 in s tem izboljšati kakovost zunanjega zraka ter povečati rabo obnovljivih virov energije in energijsko učinkovitost v stanovanjskih stavbah.

Stara kurilna naprava je naprava s kuriščem, v katerem zgoreva gorivo in pri čemer nastajajo emisije v zrak in je priklopljena na dimovodno napravo. Predmet zamenjave niso električni grelnik, toplotna črpalka, peči na petrolej in podobno.

A - nova kurilna naprava, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe (kotel na lesno biomaso)

Novi kotel na lesno biomaso mora biti skladen z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189 z dne 28. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo kotlov na trdno gorivo (UL L št. 193 z dne 21. 7. 2015, str. 100; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) 2015/1189) in mora izpolnjevati naslednje zahteve, in sicer:

 • sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov ni manjša od 78 %;
 • sezonske emisije trdnih delcev pri ogrevanju prostorov ne presegajo 30 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 45 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem;
 • sezonske emisije ogljikovega monoksida pri ogrevanju prostorov ne presegajo 380 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 530 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem;
 • sezonske emisije organskih plinskih mešanic pri ogrevanju prostorov ne presegajo 20 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 30 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem;
 • sezonske emisije dušikovih oksidov pri ogrevanju prostorov, izražene v dušikovem dioksidu, ne presegajo 200 mg/m3 za vse kotle na lesno biomaso pri računski vsebnosti kisika 10 % v suhih dimnih plinih.

Kotel na lesno biomaso z ročnim polnjenjem goriva mora imeti za optimalno zgorevanje prigrajen hranilnik s prostornino zahtevano z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189. Zahteve veljajo za osnovno gorivo in vsako drugo primerno gorivo.

B - nova enosobna kurilna naprava na lesno biomaso, namenjena zlasti ogrevanju prostora v katerega je postavljena, vključno s štedilniki s posredno ogrevano pečico ali brez nje

Predmet nepovratne finančne spodbude so enosobne kurilne naprave na lesno biomaso z nazivno toplotno močjo, enako ali manjšo od 50 kW, ki so kot lokalni grelniki prostorov na trdno gorivo skladni s pogoji Uredbe Komisije (EU) 2015/1185 z dne 24. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo lokalnih grelnikov prostorov na trdno gorivo (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) 2015/1185).

Enosobne kurilne naprave na lesno biomaso, dane v uporabo do 31. 12. 2021, so lahko predmet nepovratne finančne spodbude, v primeru, da:

 • emisije prahu in ogljikovega monoksida ne presegajo mejnih vrednosti, kot so določene v četrtem in petem stolpcu preglednice iz Priloge 3 Uredbe o emisiji snovi v zraku iz malih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 46/19 in nasl.) in
 • toplotni izkoristek ni manjši od najnižje vrednosti, kot je določena v šestem stolpcu preglednice iz Priloge 3 Uredbe o emisiji snovi v zraku iz malih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 46/19 in nasl.), razen za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), pri kateri:
 1. toplotni izkoristek ne sme biti manjši od 91,0 %,
 2. vrednost emisije prahu ne sme presegati 18,0 mg/m3 ter
 3. vrednost emisij ogljikovega monoksida ne sme presegati 250,0 mg/m3.

Za enosobne kurilne naprave se za preverjanje skladnosti uporabljajo harmonizirani standardi za gradbene proizvode, ki so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije v skladu z zahtevami Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 305/2011) ali po Zakonu o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZGPro-1).

A - novi kotel na lesno biomaso, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja (kotel na lesno biomaso)

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 100 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

 • 8.000 EUR za kotel na polena, sekance in kombinirano kurjavo;
 • 6.000 EUR za kotel na pelete.

B - nova enosobna kurilna naprava na lesno biomaso, namenjena zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena, vključno s štedilniki s posredno ogrevano pečico ali brez nje

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 100 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

 • 4.000 EUR za enosobno kurilno napravo na lesno biomaso z vodnim toplotnim prenosnikom, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje in
 • 2.000 EUR za vse ostale enosobne kurilne naprave.

Priznani stroški naložbe vključujejo:

 • nakup in vgradnjo enega kotla ali ene enosobne kurilne naprave v enostanovanjski stavbi oziroma enega kotla ali ene enosobne kurilne naprave v posameznem stanovanju dvo-, tri- in večstanovanjske stavbe;
 • odstranitev stare kurilne naprave;
 • predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter sanacijo dimovodne naprave oziroma po potrebi izgradnjo nove dimovodne naprave;
 • nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, senzorjev CO, krmilne opreme, hranilnika toplote, vodnega toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur in opreme za priključitev;
 • obnovo ali izvedbo ogrevalnega sistema;
 • ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), ki bo investitor v naložbo in:

 1. ima prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, na njem dejansko živi in bo na tem naslovu izvedla naložbo*;
 2. je na dan vložitve vloge prejemnik denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč in/ali ima pravico do varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo socialne transfere**;
 3. je:
 • sam ali skupaj z enim oz. več družinskimi člani, ki so upoštevani pri ugotavljanju materialnega stanja vlagatelja v odločbi CSD, lastnik ali solastnik vsaj do 1/2 stanovanja, stanovanjske stavbe, ali dela stanovanjske stavbe, kjer bo izvedena naložba. Lastništvo mora biti zemljiškoknjižno urejeno pred vložitvijo vloge***.; oziroma
 • najemnik eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v stavbi z dvema ali več deli, katere lastnik, solastnik ali etažni lastnik je občina ali Republika Slovenija ali pa je najemnik član gospodinjstva, ki je naveden v odločbi CSD. Vlagatelj ima prijavljeno stalno prebivališče ali ima dovoljenje za stalno bivanje na naslovu, kjer bo izvedena naložba.

Občina ali Republika Slovenija se zaveže, da v roku treh (3) let od datuma izplačila nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu ne bo prodala stanovanjske enote.

Stanovanjska stavba oziroma stanovanje v stavbi z dvema ali več deli, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet tega javnega poziva, mora biti v izključni lasti fizične osebe/oseb, občine ali Republike Slovenije.

Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.

Vlagatelj mora za dodelitev spodbude po tem javnem pozivu izpolnjevati tudi vsa merila in pogoje za določitev upravičenih oseb do spodbud navedena v Splošnih pogojih Eko sklada.

* Izpolnjevanje pogoja vlagatelj potrdi s podpisano izjavo, ki je priloga vloge na ta javni poziv. Eko sklad, j.s. si pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila, če meni, da pogoj ni izpolnjen.

** Izpolnjevanje pogoja vlagatelj izkaže s predloženo kopijo Odločbe Centra za socialno delo o priznanju pravice vlagatelja do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka (v nadaljnjem besedilu: odločba CSD), ki je obvezna priloga k vlogi na ta javni poziv.

*** Izpolnjevanje pogoja preveri Eko sklad, j.s. z vpogledom v e-zemljiško knjigo.

Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in naslednje obvezne priloge:

 • kopijo odločbe Centra za socialno delo o priznanju pravice do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna pomoč oziroma kopijo odločbe o priznanju pravice do varstvenega dodatka;
 • v primeru, da je vlagatelj najemnik stanovanja ali stavbe, katere lastnik, solastnik ali etažni lastnik je občina ali Republika Slovenija, izjavo občine ali Republike Slovenije na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, da v roku treh (3) let od datuma izplačila nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu ne bo prodala stanovanjske enote;
 • izjavo vlagatelja, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja, s katero le-ta izjavlja, da izpolnjuje pogoje in zahteve tega javnega poziva kot upravičena oseba ter da je vlagatelj imetnik upravne odločbe, ki izkazuje legalnost in namembnost predmetne nepremičnine, in sicer:

a) gradbenega dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti ali

b) odločbe o legalizaciji stavbe po 114. do 116. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP in nasl.; v nadaljnjem besedilu: GZ) ali

c) dovoljenja za objekte daljšega obstoja po 117. členu GZ ali

d) odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ ali

e) uporabno dovoljenje.

V primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju tri- in večstanovanjske stavbe dokumentacije iz te alineje ni potrebno priložiti.

 • predračun izvajalca za nakup in vgradnjo kotla oziroma enosobne kurilne naprave na lesno biomaso, ki vključuje popis del, vrsto, točen tip in proizvajalca kurilne naprave ter točen tip in proizvajalca vodnega toplotnega zbiralnika, z navedenim volumnom le-tega, če je zahtevan s tem javnim pozivom;
 • fotografijo prostora s staro kurilno napravo, ko je ta še priklopljena, tako da bo nedvoumno razvidna konkretna lokacija stare kurilne naprave v prostoru;
 • fotografijo prostora, kamor bo vgrajen novi kotel oziroma enosobna kurilna naprava na lesno biomaso;
 • fotografijo prostora, kamor bo vgrajen hranilnik, z označeno lokacijo namestitve oziroma fotografijo vgrajenega hranilnika in dokumentacijo, iz katere bo razviden njegov volumen, če je ta že vgrajen (npr. fotografijo napisne tablice, račun za nakup); fotografija se priloži, če je hranilk obvezen za izpolnjevanje pogoja javnega poziva;
 • za kotel na lesno biomaso ustrezno podatkovno dokumentacijo, skladno z zahtevami Uredbe Komisije (EU) 2015/1189, če kotel na lesno biomaso ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si;
 • za enosobno kurilno napravo na lesno biomaso podatkovno dokumentacijo skladno z Uredbo Komisije (EU) 2015/1185 oziroma za enosobno kurilno napravo dano v uporabo do 31.12. 2021 izjavo o lastnostih skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 ali po ZGPro-1 oziroma drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje ustreznost enosobne kurilne naprave, za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) merilno poročilo skladno s standardom SIST EN 14785:2006, izdelano s strani pri Evropski komisiji priglašenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011 ali po ZGPro-1, če ta ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si.
PDF dokument

PDF dokument 5.-4.-2024_ZAKLJUČEK_Javnega-poziva-86SUB-SOCOB21.pdf

Odpri Prenesi 503kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga-86SUB_SOCOB21.pdf

Odpri Prenesi 255kb
PDF dokument

PDF dokument SEZNAM-KURILNIH-NAPRAV-24.10.2023---dopolnjen.pdf

Odpri Prenesi 185kb