Postopek pridobivanja spodbude

Tip spodbude

počisti filtre

Postopek pridobivanja subvencije po javnem pozivu 99SUB

1.      Pridobitev predračuna za vašo naložbo.

2.      Izvedba naložbe in zbiranje dokumentacije za priloge k vlogi za subvencijo, zaključek del in plačilo.

3.      Oddaja vloge na Eko sklad.

4.      Prejem odločbe o sofinanciranju po približno 7 mesecih.

5.      Nakazilo subvencije v 60 dneh od vročene odločbe.

JAVNI POZIV 99SUB

Postopek pridobivanja subvencije za skoraj nič-energijske stavbe

 1. Priprava dokumentacije k vlogi.
 2. Oddaja vloge z vsemi prilogami.
 3. Pričetek z izvajanja del.
 4. Pregled vloge na Eko skladu.
 5. Izdaja odločbe in pogodbe.
 6. Dokumentiranje gradnje, meritev zrakotesnosti.
 7. Oddaja zahtevka za izplačilo spodbude z vsemi prilogami.
 8. Preveritev izvedene naložbe.
 9. Nakazilo spodbude.


(Velja za novogradnjo in prenovo, ne pa za nakup stanovanj.)

Javni poziv za sNES

Postopek pridobivanja subvencije za električna vozila

 1. Nakup in registracija novega električnega vozila oz. predelava v električno vozilo.
 2. Oddaja vloge na Eko sklad.
 3. Prejem odločbe o sofinanciranju po približno 2 mesecih.
 4. Nakazilo subvencije najpozneje v 60 dneh od vročene odločbe.


Javni poziv za el. vozila

Postopek pridobivanja ostalih subvencij

 1. Pridobitev predračuna za vašo naložbo.
 2. Oddaja vloge na Eko sklad.
 3. Pričetek z deli za izvedbo naložbe.
 4. Prejem odločbe o sofinanciranju po približno 3 mesecih.
 5. Podpis pogodbe.
 6. Zaključek del in oddaja zaključne dokumentacije.
 7. Nakazilo subvencije v 2 do 3 mesecih.
VSI ODPRTI JAVNI POZIVI

Postopek pridobivanja kredita

 1. Pridobitev predračuna za vašo naložbo.
 2. Oddaja vloge na Eko sklad.
 3. Prejem kreditne odločbe in obrazcev za preverjanje kreditne sposobnosti.
 4. Sklenitev in podpis kreditne pogodbe na banki Intesa Sanpaolo najpozneje v 3 mesecih.
 5. (Možnost nakazila 40 % zneska kredita).
 6. Zaključek del in oddaja zaključne dokumentacije na banko.
 7. Nakazilo preostalega (60 %) oziroma celotnega zneska kredita.


Javni poziv

Postopek pridobivanja subvencije po javnem pozivu 74SUB

Eko sklad, j.s. je 25. marca 2022 v Uradnem listu RS št. 43/2022 objavil zaprtje javnega poziva za energetsko prenovo stavb.

Do spodbude bodo upravičeni vsi vlagatelji, ki so vlogo oddali pravočasno (t.j. do zaključka javnega poziva), ob izpolnjevanju vseh pogojev javnega poziva.

Naložba, ki je predmet javnega poziva, mora biti izvedena najkasneje do konca leta 2022 (pomemben je datum opravljene storitve, naveden na računu, če tega ni, pa datum izdaje računa). Če k vlogi niste priložili vseh potrebnih prilog (račun, dokazilo o plačilu računa, fotografije itd.), lahko vlogo dopolnite še preden pride na vrsto za obravnavo.

Javni poziv 74SUB

Postopek pridobivanja spodbude in izvedbe ukrepov po 2. javnem pozivu ZERO500

 1. Seznanitev s pogoji javnega poziva v svetovalni pisarni mreže ENSVET (priporočljivo).
 2. Oddaja vloge na Eko sklad.
 3. Ogled stavbe s strani en. svetovalca ENSVET (v primeru izpolnjevanja pogojev).
 4. Prejem Poročila o ugotovitvah po predhodnem ogledu ter navodila za nadaljnje postopanje.
 5. Pridobitev 2 predračunov za izvedbo ukrepov.
 6. Prejem odločbe o pravici do spodbude ter podpis tripartitne pogodbe.
 7. Izvedba del in oddaja zaključne dokumentacije (v 6 mesecih od sklenitve tripartitne pogodbe).
 8. Vmesni in končni ogled z namenom preverjanja izvedbe ukrepa s strani en. svetovalca ENSVET.
 9. Nakazilo spodbude izvajalcu (na podlagi izdanega računa).
2. javni poziv ZERO500