Pogosta vprašanja

Spodaj so po sklopih nanizani odgovori na pogosta vprašanja glede subvencij in kreditov Eko sklada za prebivalstvo.
Odgovore na najpogostejša vprašanja, vezana na pilotna razpisa za celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, pa najdete na tem mestu.

1. Oddaja vloge in izpolnjevanje pogojev

V primeru hkratne pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude mora predmetna naložba izpolnjevati vse kriterije obeh javnih pozivov, na katera kandidirate. Za kredit in za nepovratno finančno spodbudo morate oddati ločeni vlogi na obrazcih izbranih javnih pozivov.

Občani morajo vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe v stavbah na nekaterih javnih pozivih na Eko sklad oddati pred pričetkom izvajanja del, ko naložba še ni izvedena.

Vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev na javnem pozivu 74SUB-OB19 občani načeloma oddajo po izvedbi naložbe – ko že razpolagajo z računom in fotografijami izvedene naložbe. Skladno s spremembo javnega poziva 74SUB-OB19 zaradi prenehanja veljavnosti Odlokov o načrtu za kakovost zraka in zaradi podaljšanja izvedbe naložbe do konca letošnjega leta pa lahko občani vlogo oddajo tudi pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.

Vlogo za pridobitev subvencije za električna vozila kot fizična oseba prav tako oddate šele po izvedbi naložbe.

Vlogo za kredit je vedno potrebno oddati pred izvedbo naložbe.

Najboljše je, da oddate eno (skupno) vlogo, če gre za ukrepe iz istega javnega poziva, saj:

 • postopek oddaje je bolj enostaven,
 • pri oddaji vloge s 3 naložbami ali več, ste upravičeni do višje subvencije,
 • upravičeni ste do daljšega roka za izvedbo naložbe (18 mesecev).


Avans lahko izvajalcu plačate tudi pred oddajo vloge za nepovratna sredstva na Eko sklad, vendar pred oddajo vloge na nekaterih javnih pozivih ne smete začeti z deli. Izvajalec vam mora izdati račun ali račun za predplačilo, ki ga pri oddaji vloge dodate kot prilogo. 

Avans je pred oddajo vloge za kreditiranje lahko plačan, vendar se v tem primeru ne šteje v upravičene stroške naložbe in višino odobrenega kredita.

Od 1. 3. 2022 dalje je spodbuda za toplotne črpalke in kurilne naprave na lesno biomaso lahko dodeljena na vseh območjih oz. na območju celotne Slovenije, razen glede na prednostni način ogrevanja na območju občine Celje, kjer je odlok še v veljavi. Pri tem je pomembno, da to velja za vloge oddane po 1. 3. 2022 in da mora biti naložba izvedena do konca tega leta.

Vlagatelji so po tem javnem pozivu upravičeni do višje nepovratne finančne spodbude pri hkratni izvedbi vsaj treh in več ukrepov, za katere kandidirajo z isto vlogo. To velja v primeru, da gre za obnovo starejše stavbe, za katero je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stanovanjske stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ (za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967), pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.

Nepovratna finančna spodbuda bo v tem primeru vsota zneskov, ki so opredeljeni za posamezen ukrep javnega poziva, povečanih za 50 %, vendar ne sme znašati več kot 30 % priznanih stroškov posameznega ukrepa. Pri izvedbi določenih ukrepov, pri katerih je že osnovna višina nepovratne finančne spodbude določena v višini več kot 30 % priznanih stroškov naložbe, ni mogoče pridobiti višje nepovratne finančne spodbude kot tiste, ki je že določena za izvedbo posamičnega ukrepa.

Da, predložiti morate tudi gradbeno dovoljenje za prizidek. Javni pozivi namreč določajo, da morajo biti tako obstoječa stanovanjska stavba kot tudi vsi njeni deli zgrajeni skladno z veljavno gradbeno zakonodajo.

Za hibridna vozila je na voljo le ugoden kredit.

Ugoden kredit lahko pridobite za nakup okolju prijaznih vozil, in sicer za nakup: 1. novih ali rabljenih osebnih avtomobilov, motornih koles, koles z motorjem in koles (pedelec, ebike ipd.) na električni ali hibridni pogon (kombinacija elektro motorja in motorja z notranjim izgorevanjem), pri katerih znašajo emisije CO2 v kombiniranem načinu vožnje, največ 85 g/km (po NEDC) za rabljena vozila, registrirana pred 2021, oziroma 104 g/km (po WLTP) za nova vozila, prvič registrirana od 1. 1. 2021 dalje; 2. osebnih avtomobilov serijske proizvodnje, ki kot pogonsko gorivo uporabljajo plin (LPG, CNG, biometan, vodik,…). Kredit se dodeli za nova vozila ali rabljena vozila, kupljena pri registriranem prodajalcu vozil.

Vlogo morate oddati na javni poziv 67OB22.

Do višje subvencije ste upravičeni le v primeru zamenjave stare kurilne naprave za centralno ogrevanje stavbe z novo toplotno črpalko. V primeru zamenjave stare lokalne kurilne naprave ali stare električne ogrevalne naprave z novo toplotno črpalko, ne boste upravičeni do višje subvencije.

V tem primeru ste torej upravičeni do subvencije v višini do 20 % priznanih stroškov naložbe, a ne več kot 1.000 EUR za toplotno črpalko zrak-voda za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe.

Do subvencije ste upravičeni, če naložbo izvajate v starejši stanovanjski stavbi, za katero je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010.

Od 1. 3. 2022 dalje je subvencija za naložbo vgradnje plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe lahko dodeljena le na območju Mestne občine Celje, ki ima sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, in sicer zgolj na tistih območjih, kjer je skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom kot prednostni način ogrevanja določena uporaba zemeljskega plina, ob hkratni priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina.

Za skupne naložbe v večstanovanjski stavbi/bloku lahko pridobi kredit občan po javnem pozivu 67OB22.

Vlogi je potrebno priložiti ponudbo za izvedbo celotne naložbe in delilnik stroškov, iz katerega je razviden delež stroškov, ki pripadajo za plačilo posameznemu etažnemu lastniku. V kolikor vlagatelj ni etažni lastnik, je vlogi potrebno priložiti tudi izpolnjeno izjavo lastnika, ki je sestavni del vloge. Upravičeni stroški posameznega etažnega lastnika morajo znašati najmanj 1.500 EUR, lahko pa sočasno zaprosi še za dodatne ukrepe, skladno z javnim pozivom 67OB22.

V kolikor se za kredit odloči več etažnih lastnikov, predlagamo, da se vse vloge odda hkrati, saj v tem primeru ni potrebno vsaki vlogi dodajati prilog, ponudbe in delilnika stroškov.

Pri starejših etažnih lastnikih lahko pristopi kreditno sposoben soplačnik.

2. Obdelava vloge in izdaja odločbe in pogodbe

Vloge obravnavamo po vrstnem redu prispetja vloge na Eko sklad. Podatke o številki zadnje obdelane vloge na javnem pozivu in datum prispetja le-te lahko najdete v aktualnem obvestilu vlagateljem.

Junija 2022 je čakalna doba za občane: za subvencije energetske prenove stavb okvirno 7 mesecev, za kredite za občane okvirno 2 meseca.

Sredstva zagotavljamo vsem kandidatom, ki so vloge oddali pravočasno (tj. pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS) in izpolnjujejo vse pogoje javnega poziva.

Do tega ne more priti. Sredstva so na voljo za vse vloge, ki:

 •  bodo na Eko sklad prispele pravočasno (tj. v času trajanja javnega poziva),
 •  izpolnjujejo vse pogoje, ki jih javni poziv določa.

V primeru pomanjkljive vloge vas bomo pozvali k dopolnitvi vloge. 

Najbolj pogosti razlogi za poziv k dopolnitvi vlog so: 

 • neskladja med navedenimi podatki o stanovanjski stavbi (naslov, parcelna številka, ID stavbe itd.) in podatki iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije, Zemljiške knjige ter podatki v gradbenih dovoljenjih;
 • pomanjkljive navedbe na predračunu/računu (neustrezne navedbe nazivov fasadnih sistemov, toplotnih črpalk,..);
 • manjkajoče gradbeno dovoljenje za stavbo in morebitne kasnejše posege na stavbi;
 • manjkajoče fotografije stanja pred oziroma med izvedbo naložbe (okna, fasada, streha in tla).

Najbolj pogosti razlogi za zavrnitev vlog so:

 • nedovoljeni oz. nelegalni gradbeni posegi na stanovanjskih stavbah, kjer se naložba izvaja in za katera vlagatelj ni predložil gradbenega dovoljenja;
 • kjer to pogoj javnega poziva: naložba je bila izvedena pred oddajo vloge na Eko sklad;
 • vgrajena oprema (npr. toplotna črpalka, kurilna naprava) ali vgrajena debelina toplotne izolacije ne izpolnjuje pogojev javnega poziva;
 • naložba naj bi bila izvedena na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, kjer nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za vgradnjo kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso oz. toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe, če občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja.


Original izvod podpisane pogodbe in ostala zaključna dokumentacija sta pogoja za izplačilo subvencije. Podpisano pogodbo lahko pošljete kadarkoli po prejemu odločbe, a najkasneje v roku 2 mesecev po izteku roka za zaključek naložbe. 

Na javnem pozivu 74SUB se pogodbe ne izdajajo.

Vrniti nam morate le 1 podpisan izvod pogodbe. 

3. Izvajanje in zaključek naložbe

V primeru, da ste vlogo oddali s priporočeno pošto ali osebno na Eko skladu, lahko z izvedbo naložbe po večini javnih pozivov začnete že naslednji dan po oddaji vloge na Eko sklad. V kolikor ste vlogo oddali po navadni pošti, lahko z izvedbo pričnete po nekaj dneh. Izjema je javni poziv 86SUB-SOCOB21, pri katerem morate s pričetkom naložbe počakati do izdaje odločbe s strani Eko sklada. Prav tako je izjema javni poziv Zero500.

V kolikor niste prepričani, da je vloga pripravljena tako, da zadovoljuje vse kriterije javnega poziva (izbira ustrezne naprave, proizvoda ali materiala, izbira ustreznega izvajalca, legalno zgrajena stanovanjska stavba), pa je bolje počakati na izdajo odločbe.

 Vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev na javnem pozivu 74SUB-OB19 občani načeloma oddajo po izvedbi naložbe – ko že razpolagajo z računom in fotografijami izvedene naložbe. Skladno s spremembo javnega poziva 74SUB-OB19 zaradi prenehanja veljavnosti Odlokov o načrtu za kakovost zraka in podaljšanja izvedbe naložbe do konca letošnjega leta pa lahko občani vlogo oddajo tudi pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.

Čas za izvedbo naložbe se po posameznih javnih pozivih razlikuje, zato morajo vlagatelji to preveriti sami. Večinoma je rok za zaključek naložbe 9 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, pri izvedbi skupnih naložb etažnih lastnikov v večstanovanjski stavbi je rok za izvedbo 12 mesecev, v primeru hkratne izvedbe najmanj treh ukrepov, je rok za zaključek izvedbe daljši, in sicer 18 mesecev. Za gradnjo nove skoraj nič energijske hiše ali za celovito obnovo stanovanjske stavbe je rok za izvedbo naložbe 24 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.

Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe.

Izvajalca lahko zamenjate kadarkoli, tudi po tem, ko vam izdamo odločbo o dodelitvi subvencije. Pri menjavi morate biti pozorni na to, da je novi izvajalec ustrezno usposobljen in ima ustrezno registrirano dejavnost. V primeru menjave izvajalca nam boste morali svojo vlogo dopolniti s predračunom novega izvajalca naložbe. 

Tudi po oddaji vloge ali izdaji odločbe lahko spremenite tip ali model naprave, vrsto izolacije in podobno, če se tudi novo izbrana oprema ali gradbeni materiali nahajajo na informativnem seznamu ustrezne opreme, objavljenem skupaj z dokumentacijo javnega poziva, oziroma izpolnjujejo vse pogoje javnega poziva. V tem primeru boste morali svojo vlogo dopolniti z novim predračunom.

Sklicevanje na neugodne vremenske razmere oz. neugoden letni čas za izvajanje del ne šteje med upravičene razloge za podaljšanje roka za izvedbo naložbe. Rok za zaključek naložbe je mogoče podaljšati le iz objektivnih razlogov, še pred iztekom razpisnega roka za zaključek naložbe. V takšnem primeru morate na Eko sklad oddati pisno prošnjo za podaljšanje roka.

Opravičljivi razlogi za podaljšanje roka so okoliščine oziroma ovire, ki jih niste mogli predvideti niti preprečiti in se tudi ne morejo pripisati vaši krivdi. Prošnji morate priložiti ustrezno dokumentacijo.

Če naložbe ne končate v predvidenem roku, izgubite pravico do subvencije. Če z deli za izvedbo naložbe še niste začeli, lahko ponovno kandidirate z novo oddajo vloge na aktualni poziv Eko sklada. 

4. Zaključna dokumentacija in izplačilo sredstev

Zaključno dokumentacijo lahko na Eko sklad pošljete po zaključku izvedbe naložbe, tudi če še niste prejeli uradnega odgovora.

Na javnih pozivih, na katere je potrebno kandidirati z že izvedeno naložbo (npr. 74SUB-OB19), je »zaključno dokumentacijo« tj. račun, dokazilo o plačilu in fotografije izvedene naložbe načeloma potrebno poslati skupaj z vlogo. Skladno s spremembo javnega poziva 74SUB-OB19 zaradi prenehanja veljavnosti Odlokov o načrtu za kakovost zraka in podaljšanja izvedbe naložbe do konca letošnjega leta pa lahko občani vlogo oddajo tudi pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva, račun, dokazilo o plačilu in fotografije izvedene naložbe pa posredujejo naknadno, po izvedbi naložbe.

Subvencija bo predvidoma izplačana v 60 dneh od prejema popolne vloge za izplačilo subvencije (tj. od prejema popolne dokumentacije o zaključku naložbe). O nakazilu sredstev boste obveščeni po pošti.

Na javnem pozivu 74SUB-OB19 bo spodbuda vlagatelju izplačana predvidoma v 60-ih dneh od dokončnosti odločbe. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

5. Izjeme - degradirana področja

Občina s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka je Mestna občina Celje.

Na spodnji povezavi lahko preverite, ali je parcela oz. območje, na katerem se nahaja vaša stanovanjska stavba, upravičena do subvencije za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso in/ali toplotne črpalke.

Mestna občina Celje

Za informacije kontaktirajte Mestno občino Celje.

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti