Pogosta vprašanja

1. Oddaja vloge in izpolnjevanje pogojev

V primeru hkratne pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude mora predmetna naložba izpolnjevati vse kriterije obeh javnih pozivov, na katera kandidirate. Za kredit in za nepovratno finančno spodbudo morate oddati ločeni vlogi na obrazcih izbranih javnih pozivov.

Občani morajo vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe v stavbah na nekaterih javnih pozivih na Eko sklad oddati pred pričetkom izvajanja del, ko naložba še ni izvedena.

Vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev na javnem pozivu 74SUB-OB19 občani oddajo po izvedbi naložbe – ko že razpolagajo z računom in fotografijami izvedene naložbe.

Vlogo za pridobitev subvencije za električna vozila kot fizična oseba oddate šele po izvedbi naložbe, kot pravna oseba pa nujno pred izvedbo naložbe.

Vlogo za kredit je vedno potrebno oddati pred izvedbo naložbe.

Najboljše je, da oddate eno (skupno) vlogo, če gre za ukrepe iz istega javnega poziva, saj:

 • postopek oddaje je bolj enostaven,
 • pri oddaji vloge s 3 naložbami ali več, ste upravičeni do višje subvencije,
 • upravičeni ste do daljšega roka za izvedbo naložbe (18 mesecev).


Avans lahko izvajalcu plačate tudi pred oddajo vloge za nepovratna sredstva na Eko sklad, vendar pred oddajo vloge na nekaterih javnih pozivih ne smete začeti z deli. Izvajalec vam mora izdati račun ali račun za predplačilo, ki ga pri oddaji vloge dodate kot prilogo. 

Avans je pred oddajo vloge za kreditiranje lahko plačan, vendar se v tem primeru ne šteje v upravičene stroške naložbe in višino odobrenega kredita.

V primeru kandidiranja na javni poziv za nepovratna sredstva za električna vozila za pravne osebe, zaradi pravil državnih pomoči, avans pred oddajo vloge ne sme biti plačan.

Spodbuda za vgradnjo kurilne naprave oziroma toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe ne more biti dodeljena na nekaterih območjih občin, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Upravičenost do spodbude lahko preverite na zemljevidu MOL. V iskalnik v zgornjem desnem kotu zemljevida vpišite naslov stavbe, na kateri želite izvajati naložbo. Spodbuda za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso ali toplotne črpalke za ogrevanje stanovanjske stavbe ne more biti dodeljena na področjih, označenih z rdečo barvo – to so območja MOL, na katerih je v kratkoročnem obdobju 5-ih let predvidena širitev plinskega in/ali daljinskega sistema ogrevanja. 

Vlagatelji so po tem javnem pozivu upravičeni do višje nepovratne finančne spodbude pri hkratni izvedbi vsaj treh in več ukrepov, za katere kandidirajo z isto vlogo. To velja v primeru, da gre za obnovo starejše stavbe, za katero je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stanovanjske stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ (za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967), pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.

Nepovratna finančna spodbuda bo v tem primeru vsota zneskov, ki so opredeljeni za posamezen ukrep javnega poziva, povečanih za 50 %, vendar ne sme znašati več kot 30 % priznanih stroškov posameznega ukrepa. Pri izvedbi določenih ukrepov, pri katerih je že osnovna višina nepovratne finančne spodbude določena v višini več kot 30 % priznanih stroškov naložbe, ni mogoče pridobiti višje nepovratne finančne spodbude kot tiste, ki je že določena za izvedbo posamičnega ukrepa.

Da, predložiti morate tudi gradbeno dovoljenje za prizidek. Javni pozivi namreč določajo, da morajo biti tako obstoječa stanovanjska stavba kot tudi vsi njeni deli zgrajeni skladno z veljavno gradbeno zakonodajo.

Za hibridna vozila je na voljo le ugoden kredit.

Ugoden kredit lahko pridobite za nakup osebnih avtomobilov, motornih koles, koles z motorjem in koles (pedelec, e-bike ipd.) na električni pogon ali pogon, ki je kombinacija elektro motorja in motorja z notranjim izgorevanjem, pri katerih znašajo emisije CO2 v kombiniranem načinu vožnje, po podatkih proizvajalca, največ 85 g CO2/ km. Vlogo morate oddati na javni poziv 65OB20.

Do višje subvencije ste upravičeni le v primeru zamenjave stare kurilne naprave za centralno ogrevanje stavbe z novo toplotno črpalko. V primeru zamenjave stare lokalne kurilne naprave ali stare električne ogrevalne naprave z novo toplotno črpalko, ne boste upravičeni do višje subvencije.

V tem primeru ste torej upravičeni do subvencije v višini do 20 % priznanih stroškov naložbe, a ne več kot 1.000 EUR za toplotno črpalko zrak-voda za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe.

Do subvencije ste upravičeni, če naložbo izvajate v starejši stanovanjski stavbi, za katero je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010.

Subvencija za naložbo vgradnje plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe je lahko dodeljena le na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, in sicer zgolj na tistih območjih teh občin, kjer je skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom kot prednostni način ogrevanja določena uporaba zemeljskega plina, ob hkratni priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina.

Občine s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka so: Mestna občina Celje, Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Maribor (aglomeracija), Mestna občina Murska Sobota, Občina Trbovlje in Občina Zagorje ob Savi.

2. Obdelava vloge in izdaja odločbe in pogodbe

Vloge obravnavamo po vrstnem redu prispetja vloge na Eko sklad. Podatke o številki zadnje obdelane vloge na javnem pozivu in datum prispetja le-te lahko najdete v aktualnem obvestilu vlagateljem.

Sredstva zagotavljamo vsem kandidatom, ki so vloge oddali pravočasno (tj. pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS) in izpolnjujejo vse pogoje javnega poziva.

Do tega ne more priti. Sredstva so na voljo za vse vloge, ki:

 •  bodo na Eko sklad prispele pravočasno (tj. v času trajanja javnega poziva),
 •  izpolnjujejo vse pogoje, ki jih javni poziv določa.

V primeru pomanjkljive vloge vas bomo pozvali k dopolnitvi vloge. 

Najbolj pogosti razlogi za poziv k dopolnitvi vlog so: 

 • manjkajoča soglasja vseh solastnikov stanovanjske stavbe;
 • neskladja med navedenimi podatki o stanovanjski stavbi (naslov, parcelna številka, ID stavbe itd.) in podatki iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije, Zemljiške knjige ter podatki v gradbenih dovoljenjih;
 • pomanjkljive navedbe na predračunu (neustrezne navedbe nazivov fasadnih sistemov, toplotnih črpalk,..);
 • manjkajoče gradbeno dovoljenje za stavbo in morebitne kasnejše posege na stavbi;
 • manjkajoče fotografije stanja pred oziroma med izvedbo naložbe (okna, fasada, streha in tla).

Najbolj pogosti razlogi za zavrnitev vlog so:

 • nedovoljeni oz. nelegalni gradbeni posegi na stanovanjskih stavbah, kjer se naložba izvaja in za katera vlagatelj ni predložil gradbenega dovoljenja;
 • naložba je bila izvedena pred oddajo vloge na Eko sklad;
 • vgrajena oprema (npr. toplotna črpalka, kurilna naprava) ali vgrajena debelina toplotne izolacije ne izpolnjuje pogojev javnega poziva;
 • naložba naj bi bila izvedena na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, kjer nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za vgradnjo kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso oz. toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe, če občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja.

Original izvod podpisane pogodbe in ostala zaključna dokumentacija sta pogoja za izplačilo subvencije. Podpisano pogodbo lahko pošljete kadarkoli po prejemu odločbe, a najkasneje v roku 2 mesecev po izteku roka za zaključek naložbe. 

Na javnem pozivu 74SUB se pogodbe ne izdajajo.

Vrniti nam morate le 1 podpisan izvod pogodbe. 

3. Izvajanje in zaključek naložbe

V primeru, da ste vlogo oddali s priporočeno pošto ali osebno na Eko skladu, lahko z izvedbo naložbe po večini javnih pozivov začnete že naslednji dan po oddaji vloge na Eko sklad. V kolikor ste vlogo oddali po navadni pošti, lahko z izvedbo pričnete po nekaj dneh. Izjema je javni poziv 86SUB-SOCOB21, pri katerem morate s pričetkom naložbe počakati do izdaje odločbe s strani Eko sklada. 

V kolikor niste prepričani, da je vloga pripravljena tako, da zadovoljuje vse kriterije javnega poziva (izbira ustrezne naprave, proizvoda ali materiala, izbira ustreznega izvajalca, legalno zgrajena stanovanjska stavba), pa je bolje počakati na izdajo odločbe.

Na javnem pozivu 74SUB-OB19 in 84SUB-OB20 je vlogo potrebno oddati po izvedbi del skupaj z računom.

Čas za izvedbo naložbe se po posameznih javnih pozivih razlikuje, zato morajo vlagatelji to preveriti sami. Večinoma je rok za zaključek naložbe 9 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, pri izvedbi skupnih naložb etažnih lastnikov v večstanovanjski stavbi je rok za izvedbo 12 mesecev, v primeru hkratne izvedbe najmanj treh ukrepov, je rok za zaključek izvedbe daljši, in sicer 18 mesecev. Za gradnjo nove pasivne ali skoraj nič energijske hiše ali za celovito obnovo stanovanjske stavbe je rok za izvedbo naložbe 24 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.

Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe.

Izvajalca lahko zamenjate kadarkoli, tudi po tem, ko vam izdamo odločbo o dodelitvi subvencije. Pri menjavi morate biti pozorni na to, da je novi izvajalec ustrezno usposobljen in ima ustrezno registrirano dejavnost. V primeru menjave izvajalca nam boste morali svojo vlogo dopolniti s predračunom novega izvajalca naložbe. 

Tudi po oddaji vloge ali izdaji odločbe lahko spremenite tip ali model naprave, vrsto izolacije in podobno, če se tudi novo izbrana oprema ali gradbeni materiali nahajajo na informativnem seznamu ustrezne opreme, objavljenem skupaj z dokumentacijo javnega poziva, oziroma izpolnjujejo vse pogoje javnega poziva. V tem primeru boste morali svojo vlogo dopolniti z novim predračunom.

Sklicevanje na neugodne vremenske razmere oz. neugoden letni čas za izvajanje del ne šteje med upravičene razloge za podaljšanje roka za izvedbo naložbe. Rok za zaključek naložbe je mogoče podaljšati le iz objektivnih razlogov, še pred iztekom razpisnega roka za zaključek naložbe. V takšnem primeru morate na Eko sklad oddati pisno prošnjo za podaljšanje roka.

Opravičljivi razlogi za podaljšanje roka so okoliščine oziroma ovire, ki jih niste mogli predvideti niti preprečiti in se tudi ne morejo pripisati vaši krivdi. Prošnji morate priložiti ustrezno dokumentacijo.

Če naložbe ne končate v predvidenem roku, izgubite pravico do subvencije. Če z deli za izvedbo naložbe še niste začeli, lahko ponovno kandidirate z novo oddajo vloge na aktualni poziv Eko sklada. 

4. Zaključna dokumentacija in izplačilo sredstev

Zaključno dokumentacijo lahko na Eko sklad pošljete po zaključku izvedbe naložbe, tudi če še niste prejeli uradnega odgovora. 

Na javnih pozivih, na katere je potrebno kandidirati z že izvedeno naložbo (npr. 74SUB-OB19), je »zaključno dokumentacijo« tj. račun, dokazilo o plačilu in fotografije izvedene naložbe, potrebno poslati skupaj z vlogo.

Subvencija bo predvidoma izplačana v 60 dneh od prejema popolne vloge za izplačilo subvencije (tj. od prejema popolne dokumentacije o zaključku naložbe). O nakazilu sredstev boste obveščeni po pošti.

V primeru izvedbe naložbe na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, se nakazilo nepovratnih sredstev izvede iz dveh virov sredstev tj. v dveh delih (s časovnim zamikom), o čemer je vlagatelj obveščen po pošti.

Na javnem pozivu 74SUB-OB19 bo spodbuda vlagatelju izplačana predvidoma v 60-ih dneh od dokončnosti odločbe. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

5. Izjeme- degradirana področja

Občine s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka so: Mestna občina Celje, Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Maribor z aglomeracijo (občina Miklavž na Dravskem polju), Mestna občina Murska Sobota, Občina Trbovlje in Občina Zagorje ob Savi.

Na spodnjih povezavah lahko preverite, ali je parcela oz. območje, na katerem se nahaja vaša stanovanjska stavba, upravičena do subvencije za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso in/ali toplotne črpalke.

Mestna občina Ljubljana

Grafični prikaz

V iskalnik v zgornjem desnem kotu zemljevida vpišite naslov stavbe, na kateri želite izvajati naložbo. Spodbuda za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso ali toplotne črpalke za ogrevanje stanovanjske stavbe ne more biti dodeljena na področjih, označenih z rdečo barvo – to so območja MOL, na katerih je v kratkoročnem obdobju 5-ih let predvidena širitev plinskega in/ali daljinskega sistema ogrevanja.

Mestna občina Maribor

Grafični prikaz

Ob vstopu na spletno stran izberite tematiko »Eko sklad 2018«. Iskanje je možno po naslovu ali parcelni številki.

Mestna občina Murska Sobota

Grafični prikaz

Ob vstopu na spletno stran izberite tematiko »Eko sklad 2018«. Iskanje je možno po naslovu ali parcelni številki.

Mestna občina Celje

Za informacije kontaktirajte Mestno občino Celje.

Občina Zagorje

Za informacije kontaktirajte Občino Zagorje.

Občina Trbovlje

Za informacije kontaktirajte Občino Trbovlje

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti