Eko sklad z novim javnim pozivom za energetsko obnovo stavb občanov

Objavljeno 6.7.2024

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

V petek, 5. 7. 2024, je Eko sklad v Uradnem listu Republike Slovenije št. 55/2024 in na svoji spletni strani objavil nov javni poziv za energetsko obnovo stavb občanov, ki prinaša predvsem višje subvencije za ukrepe energetske učinkovitosti na ovoju stavbe, torej za zamenjavo oken in za toplotno izolacijo.

Eko sklad poziva vlagatelje, da vloge oddajo prek portala eUprava, kar je najhitrejši način oddaje vloge.

Vizual Za Novico Za Spletno Stran 1

Foto: Depositphotos

Nov javni poziv Eko sklada za energetsko sanacijo stavb občanov, 114SUB-OB24, namenja 42 milijonov evrov nepovratnih sredstev za 9 različnih ukrepov:

A  vgradnja solarnega sistema v stavbi,

B-   vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

C-   vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

D-   zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno ali dvostanovanjske stavbe,

E-   vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi,

F-    toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe,

G-   toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju v starejši stavbi,

H-   toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi,

I-     vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi.

V primerjavi s prejšnjim javnim pozivom za energetsko sanacijo stavb občanov (99SUB-OB22), ki je bil zaključen 31. 5. 2024, prinaša nov javni poziv naslednje spremembe:

Višina spodbud

Spodbude za posamezne ukrepe so višje praktično za vse ukrepe, in sicer v višini do 30 % priznanih stroškov naložbe, višje so tudi spodbude na enoto (kapica), pri čemer pa spodbuda za toplotne črpalke zrak-voda, ki je najbolj množičen ukrep, ostaja nespremenjena.

Spremembe višine spodbud po ukrepih so:

 • kurilna naprava na biomaso (ukrep B): 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5.000 EUR za kotel na lesno biomaso pri zamenjavi stare kurilne naprave z novim kotlom na lesno biomaso (po prejšnjem javnem pozivu ne več kot 4.000 EUR),
 • vgradnja toplotne črpalke (ukrep C): toplotna črpalka tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 3.000 EUR, pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stavbi oziroma če ni zamenjala stare kurilne naprave, (po prejšnjem javnem pozivu ne več kot 2.500 EUR) in 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 6.000 EUR, pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda (po prejšnjem javnem pozivu ne več kot 4.000 EUR),
 • vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi (ukrep E ): 30 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 250 EUR na m2 zamenjanih oken (po prejšnjem javnem pozivu 20 %, vendar ne več kot 150 EUR na m2),
 • toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe (ukrep F): 30 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 25 EUR na m2 toplotne izolacije fasade (po prejšnjem javnem pozivu 20 %, vendar ne več kot 12 EUR na m2),
 • toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju v starejši stavbi (ukrep G): do 30 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 25 EUR na m2 toplotne izolacije ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju (po prejšnjem javnem pozivu 20 %, vendar ne več kot 12 EUR na m2),
 • toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi (ukrep H): do 30 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 25 EUR na m2 toplotne izolacije tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo (po prejšnjem javnem pozivu 20 %, vendar ne več kot 12 EUR na m2),
 • vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi (ukrep I): do 30 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.500 EUR za izvedbo centralnega prezračevalnega sistema v posameznem stanovanju (po prejšnjem javnem pozivu 20 %, vendar ne več kot 2.000 EUR) oziroma 300 EUR na prezračevalno napravo, namenjeno lokalnemu prezračevanju v stanovanju (po prejšnjem javnem pozivu 20 %).
 • spodbuda za tri ukrepe, izvedene hkrati pri obnovi starejše stavbe, po novem ne bo višja, saj bo v višjem znesku (najmanj 30 % priznanih stroškov naložbe) dodeljena že za vsak posamezni izvedeni ukrep (po prejšnjem javnem pozivu je bila za hkratno izvedbo treh ali več ukrepov spodbuda dodeljena v višini do 30 % priznanih stroškov naložbe oziroma se je glede na kapico povišala za 50 %),
 • če bo vlagatelj kandidiral za izvedena ukrepa B in C in uveljavljal višjo nepovratno finančno spodbudo zaradi zamenjave stare kurilne naprave, bo v višjem znesku spodbuda dodeljena le za en ukrep, ne glede na število odstranjenih starih kurilnih naprav (po prejšnjem javnem pozivu je bila spodbuda lahko višja za oba ukrepa, če sta bili odstranjeni vsaj dve kurilni napravi),

Druge novosti

 • spodbuda bo dodeljena za že izvedene naložbe, in sicer za tiste, ki bodo izvedene po 1. 5. 2024 (prejšnji javni poziv je določal, da se naložba lahko izvede najkasneje šest (6) mesecev po objavi zaključka javnega poziva),
 • spodbuda bo lahko dodeljena fizičnim osebam tudi za poslovni prostor v stavbi (po prejšnjem javnem pozivu fizične osebe kot lastniki poslovnih prostorov do nepovratne finančne spodbude niso bili upravičeni),
 • pred oddajo vloge mora vlagatelj za stavbo, v kateri bo naložba izvedena, pridobiti ustrezno upravno dovoljenje, s katerim bo izkazoval legalnost stavbe (prejšnji javni poziv je določal, da mora biti ta zahteva izpolnjena pred izdajo odločbe, kar pa podaljšuje postopek odločanja),
 • za električne toplotne črpalke se po novem zahteva funkcija Smart Grid ready,
 • zahteva se uničenje stare kurilne naprave v primeru dodelitve višje nepovratne finančne spodbude za novo kurilno napravo na lesno biomaso ali novo toplotno črpalko, kar bo vlagatelj izkazal z izjavo podano pod kazensko in materialno odgovornostjo (po prejšnjem javnem pozivu te zahteve ni bilo, ugotavljamo pa, da so v več primerih prejemniki spodbude stare kurilne naprave prodali naprej, kar pomeni, da so kurilne naprave ostale v uporabi, to pa ni namen spodbud),
 • če ima stavba več starih kurilnih naprav, priklopljenih na centralni sistem ogrevanja in vlagatelj odstrani le eno, mora k vlogi predložiti zapisnik o rednem letnem pregledu za vsako staro kurilno napravo, ki ostane v uporabi, izdan s strani dimnikarja (po prejšnjem javnem pozivu za kurilne naprave, ki so ostale priklopljene na centralni sistem ogrevanja, te zahteve ni bilo), višja spodbuda pa bo dodeljena le za eno,
 • vlagatelj ne bo upravičen do višje nepovratne finančne spodbude v primeru zamenjave stare kurilne naprave, če gre za odklop od skupne kurilne naprave, na katero je priklopljenih več odjemalcev in v primeru, če stavba ni bila vseljena pred zamenjavo stare kurilne naprave (po prejšnjem javnem pozivu navedeno ni bilo natančno definirano, zato je bilo v zvezi s tem veliko vprašanj),
 • priznani stroški pri ukrepih B in C ne vključujejo nakupa ali vgradnje ogrevalnih teles in ogrevalnih sistemov, npr. radiatorsko ogrevanje, talno gretje (prejšnji javni poziv tega ni natančno definiral, zato je bilo v zvezi s tem veliko vprašanj),
 • linska in hibridna toplotna črpalka ne bosta več predmet spodbude; ostaja pa spodbuda za sorpcijsko toplotno črpalko, za katero pa po novem ne bo predpisana strožja meja sezonske energijske učinkovitosti, mora pa biti skladna z Uredbo Komisije (EU) 2015/1185, 
 • spodbuda je lahko dodeljena za vse prezračevalne naprave skladne z Uredbo Komisije (EU) št. 1253/2014, ki izpolnjujejo zahteve javnega poziva (po prejšnjem javnem pozivu so bile predmet spodbude samo stanovanjske prezračevane enote).
 • nepremičnina, stavba oziroma stanovanje v stavbi z več posameznimi deli, mora biti tako v času vložitve vloge, kot v času izdaje odločbe v izključni lasti/solasti fizične osebe/fizičnih oseb (po prejšnjem javnem pozivu ob oddaji vloge),
 • za vse naprave (toplotne črpalke, kurilne naprave in prezračevalne naprave) bodo zahtevane izjave o skladnosti (po prejšnjem javnem pozivu je bila izjava o skladnosti zahtevana samo za prezračevalne naprave), poleg tega bo potrebno na morebitno zahtevo Eko sklada za te naprave predložiti merilno poročilo oziroma druga ustrezna dokazila (pri prejšnjem javnem pozivu smo to zahtevali le za kurilne naprave),
 • vsi proizvodi, ki nosijo energijsko nalepko, morajo biti registrirani v zbirki podatkov EPREL Evropski register izdelkov za označevanje z energijskimi nalepkami (https://eprel.ec.europa.eu/screen/home) (po prejšnjem javnem pozivu tega Eko sklad ni preverjal),
 • javni poziv posebej navaja, da so proizvodi na informativnih seznamih zgolj informativne narave z namenom informirati zainteresirano javnost, za kateri proizvod Eko sklad že razpolaga z javnim pozivom zahtevano podatkovno dokumentacijo in je vlagatelju ni potrebno posebej prilagati, pri čemer se predpostavlja, da seznam ni popoln. Eko sklad pa ne zagotavlja, da podatkovna dokumentacija izkazuje resnično stanje proizvoda in da posledično vsi proizvodi, ki so uvrščeni na seznam Eko sklada, izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva. Izbira proizvajalca in naprave je v izključni odgovornosti vlagatelja, ki bo proizvajalca in proizvod izbral in se prijavil na ta javni poziv, prav tako je na strani vlagatelja dokazno breme, da izkaže, da proizvod izpolnjuje pogoje javnega poziva (po prejšnjem javnem pozivu je bilo to navedeno samo na informativnem seznamu).

Eko sklad poziva vlagatelje, da vloge oddajajo prek portala eUprava, kar je najhitrejši način oddaje vloge. Tako bodo vloge tudi hitreje obdelane.

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti