JAVNI POZIV 99SUB-OB22 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb

Objavljeno 20.5.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Odprt

Objava

Uradni list RS št. 70/2022, 4/2023, 69/2023, 121/2023, 22/2024, 43/2024


Obvestilo

Prosimo, da izpolnite in oddate e-vlogo prek spleta Oddaja vloge na spletni strani je najhitrejši način izpolnjevanja in oddaje vloge, poleg tega s tem pripomorete tudi k hitrejši obravnavi vlog. Izpolnjeno vlogo je možno oddati tudi na drug način.
Sprememba 13. 1. 2023: Javni poziv 99SUB-OB22 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb (Uradni list RS, št. 70/22) se spremeni tako, kot sledi: Besedilo 1. točke »PREDMET IN NAMEN JAVNEGA POZIVA« se:

v pododdelku E - vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi, spremeni tako, da se prvi odstavek glasi: »Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječih vertikalnih in strešnih oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev (v nadaljnjem besedilu: okna) z novimi energijsko učinkovitimi lesenimi okni s toplotno prehodnostjo UW ≤ 1,0 W/m2K, vgrajeno trojno zasteklitvijo in z energijsko učinkovitim distančnikom s ψ ≤ 0,060 W/mK. Lastnosti novih lesenih oken morajo biti določene na podlagi standarda SIST EN 14351-1:2006+A2:2016. Ustreznost novih lesenih oken bo preverjena na podlagi izjave o lastnostih skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1.«

v pododdelku F - toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe, spremeni tako, da se prvi in drugi odstavek glasita:

»Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo fasadnega sistema s toplotno izolacijo, če je izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,200 W/m2K.

V delu, kjer je na stavbi že vgrajena toplotna izolacija in ta ne bo odstranjena, je lahko naložba izvedena z dodatno toplotno izolacijo ob izpolnjevanju enačbe, s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,200 W/(m2K):

Formula

Sprememba javnega poziva se upošteva za naložbe, izvedene od 1. 2. 2023 dalje.

Sprememba 20. 4. 2023: izjavo o sprejemanju pogojev smo preoblikovali tako, da je po novem na eni strani.

PREDMET JAVNEGA POZIVA so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stavb na celotnem območju Republike Slovenije za določene nove naložbe.

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov od A do I, ki bodo izvedeni od 1. 3. 2022 do 6 mesecev po objavi zaključka tega javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, če ta na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe upošteva datum izdaje računa.

Sprememba 23. 6. 2023: Javni poziv 99SUB-OB22 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb (Uradni list RS, št. 70/22 in 4/23) se spremeni tako, kot sledi:

Besedilo 2. a) točke (»Vir in višina sredstev«) se v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:

»Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 43.000.000,00 EUR, pri čemer je 23.000.000,00 EUR sredstev iz Sklada za podnebne spremembe namenjenih spodbujanju naložb v zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami na območju celotne Republike Slovenije, vključno z Mestno občino Celje, ki ima sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka in kjer skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom ni določen drug prednostni način ogrevanja, 10.000.000,00 EUR sredstev iz Sklada za podnebne spremembe pa je namenjenih spodbujanju novih naložb rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb.«


Sprememba 1. 12. 2023: Javni poziv 99SUB-OB22 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb (Uradni list RS, št. 70/22, 4/23 in 69/23) se spremeni tako, kot sledi:

Besedilo 8.a) točke (»POSTOPEK OBRAVNAVE VOG IN DOKAZNO BREME, a) Postopek«) se v petem odstavku spremeni tako, da se glasi:

» Odločbe, sklepi, pozivi in drugi dokumenti, od katerih vročitve začne teči rok, razen v primeru odvzema pravice do nepovratnih sredstev, ki jih Eko sklad izda v fizični obliki, se vročajo z navadno vročitvijo. Ne glede na določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, vročitev velja za opravljeno 15. dan od dneva odpreme s strani Eko sklada. Dan odpreme se označi na kuverti odpremljenega dokumenta. Elektronsko vročanje navedenih dokumentov Eko sklad opravi na način, da jih pošlje v elektronski predal, ki ga je vlagatelj navedel v vlogi, če pred vročitvijo ne bo sporočil, da želi, da se vroča v drug elektronski predal ali v fizični obliki. Takšna vročitev velja kot opravljeno 15. dan od dneva odpreme dokumenta v elektronski predal.« 


Zadnja sprememba 15. 3. 2024: Spremembo Javnega poziva 99SUB-OB22 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb Javni poziv 99SUB-OB22 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb (Uradni list RS, št. 70/22, 4/23, 69/23 in 121/23) se spremeni tako, kot sledi:

Besedilo 2. a) točke (»Vir in višina sredstev«) se v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi: »Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 70.000.000,00 EUR, pri čemer je 45.000.000,00 EUR sredstev iz Sklada za podnebne spremembe namenjenih spodbujanju naložb v zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami na območju celotne Republike Slovenije, 15.000.000,00 EUR sredstev iz Sklada za podnebne spremembe pa je namenjenih spodbujanju novih naložb rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb.«

PDF dokument

PDF dokument JAVNI POZIV

Odpri Prenesi 926kb
PDF dokument

PDF dokument VLOGA

Odpri Prenesi 357kb
PDF dokument

PDF dokument IZJAVA legalnost-namembnost stavbe (tudi del VLOGE)

Odpri Prenesi 280kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam oken

Odpri Prenesi 760kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam oken

Odpri Prenesi 666kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam fasadnih sistemov

Odpri Prenesi 45kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam fasadnih sistemov

Prenesi 39kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam kurilnih naprav

Odpri Prenesi 446kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam prezračevalnih naprav – rekuperatorjev

Odpri Prenesi 195kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam sprejemnikov sončne energije

Odpri Prenesi 111kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam sprejemnikov sončne energije

Prenesi 58kb
PDF dokument

PDF dokument IZJAVA skladnost upravnega dovoljenja (tudi del VLOGE)

Odpri Prenesi 271kb
PDF dokument

PDF dokument IZJAVA sprejemanje pogojev (tudi del VLOGE)

Odpri Prenesi 80kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam sprejemnikov sončne energije

Odpri Prenesi 116kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam sprejemnikov sončne energije

Prenesi 59kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam toplotnih črpalk

Odpri Prenesi 2kb
PDF dokument

PDF dokument Pogosta vprašanja in odgovori

Odpri Prenesi 196kb

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti