Zmanjševanje energetske revščine

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter
Banner Landing Page Projekt Varianta 14 12 2023

Energetska revščina zaradi draginje energentov, hrane in drugih življenjskih potrebščin postaja vse bolj pereč problem. Marsikdo velik delež svojih dohodkov porabi za plačevanje stroškov elektrike, vode in ostalih energentov, še posebej tisti, ki živijo v energetsko potratnih stavbah in si ne morejo privoščiti investicije v energetsko obnovo stavbe.

Z namenom kvalitetnejšega načrtovanja in naslavljanja energetske revščine je Vlada RS sprejela Uredbo o merilih za opredelitev in ocenjevanje števila energetsko revnih gospodinjstev in Akcijski načrt za zmanjševanje energetske revščine

Uredba opredeljuje "energetsko revščino kot stanje, v katerem je gospodinjstvo, katerega dohodek je nižji od praga tveganja revščine in ne more zadovoljiti svojih osnovnih potreb po energiji zaradi neustreznih bivanjskih razmer ali nezmožnosti izpolnjevanja teh potreb po dostopnih cenah ali nizke energijske učinkovitosti bivalnih prostorov".

Eko sklad že vrsto let pomembno prispeva k blaženju in zmanjševanju energetske revščine, z dodeljevanjem 100 % spodbud za energetsko prenovo stavb socialno šibkih občanov. V nadaljevanju je predstavljen trenutno veljavni javni poziv ZER Nepovratne finačne spodbude za zmanjševanje energetske revščine.

Več informacij o javnem pozivu lahko dobite v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, petek od 12.00 do 14.00) na telefonskih številkah 01 241 48 44 in 01 241 48 11

Če potrebujete pomoč, lahko oddate vlogo s pomočjo koordinatorja.

JAVNI POZIV ZER

Banner Vmesni

PREDMET JAVNEGA POZIVA

Nepovratne finančne spodbude energetsko revnim gospodinjstvom za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti stavb ter rabe obnovljivih virov energije.

CILJI JAVNEGA POZIVA

 • zmanjšati energetsko revščino v energetsko revnih gospodinjstvih,
 • povečati energijsko učinkovitost stavb,
 • povečati rabo obnovljivih virov energije,
 • izboljšati življenjske pogoje, zdravstveno stanje ter socialni status vseh članov gospodinjstva,
 • prispevati k zmanjševanju onesnaženosti zraka in s tem izboljšati kakovost zunanjega zraka in
 • ozaveščanje občanov o pomenu učinkovite rabe energije.

UPRAVIČENE OSEBE

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 1. Ima prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, na njem dejansko živi in bo na tem naslovu izvedla projekt.
 2. Je na dan vložitve vloge ter vse do izdaje odločbe sama ali skupaj z enim oz. več člani, ki predstavljajo gospodinjstvo, lastnica ali solastnica vsaj do ½ stanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja, kjer bo izveden projekt.
 3. Katere gospodinjstvo je materialno ogroženo.
 4. Katere gospodinjstvo živi v nizko energijsko učinkovitih prostorih ali v neustreznih bivanjskih razmerah.
 5. Katere stavba je po oceni energetskega svetovalca primerna za izvedbo projekta ter je izvedba projekta skladna s cilji in namenom javnega poziva.

MATERIALNA OGROŽENOST GOSPODINJSTVA

Vlagatelj dokazuje materialno ogroženost gospodinjstva s:

 • kopijo zadnje odločbe Centra za socialno delo o priznanju pravice do denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka in/ali
 • kopije dveh odločb Centra za socialno delo o priznanju pravice do izredne denarne socialne pomoči iz zadnjih dve let in/ali
 • kopijo dokazila o prejetem energetskem dodatku po predpisu, ki ureja začasne ukrepe za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva in/ali
 • kopijo zadnje odločbe o otroškem dodatku iz katere izhaja, da družinska skupnost vlagatelja spada do vključno 3. dohodkovnega razreda
 • izjava o premoženju, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, ki je priloga tega javnega poziva. Izjava je potrebna v primerih izkazovanja materialne ogroženosti z dokazilom o izplačanem energetskem dodatku in odločbo o otroškem dodatku. Z njo vlagatelj in polnoletni člani gospodinjstva izjavljajo, da njihovo premoženje skupaj ne presega 48 osnovnih zneskov minimalnega dohodka (od 1.4.2023 je ta znesek 465,34 EUR, torej skupno premoženje ne sme presegati 22.336,32 EUR).

LEGALNOST STAVBE

Spodbuda je lahko dodeljena za investicije v legalno zgrajene stavbe ali dele stavb, ki so po svojem namenu stanovanjski.

UPRAVIČENI UKREPI

A.     toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru,

B.     toplotna izolacija zunanjih sten,

C.     toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo in zunanje stene ogrevanih prostorov proti terenu,

D.     vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali zunanjih vhodnih vrat,

E.      vgradnja sistema za pripravo tople - sanitarne vode,

F.      vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka,

G.     zamenjava stare kurilne naprave z novo na lesno biomaso,

ter za izvedbo ukrepa H,

H.     vključitev koordinatorja za zagotavljanje podpore pri prijavi na ta javni poziv in izvedbi projekta.

VIŠINA SPODBUDE

Sredstva za dodeljevanje spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe. Skupna višina sredstev znaša 5 milijonov EUR.

Višina spodbude za izvedbo ukrepa ali kombinacijo ukrepov od A. do G. znaša do 100 % upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 18.000,00 EUR z DDV oz. za izvedbo ukrepa G. oz. le-tega v kombinaciji z ukrepom E. ne več kot 12.000 EUR z DDV.

DOKUMENTACIJA

PDF dokument

PDF dokument SPREMEMBA JAVNEGA POZIVA 22. 3. 2024_ČISTOPIS

Odpri Prenesi 400kb
PDF dokument

PDF dokument BESEDILO JAVNEGA POZIVA

Odpri Prenesi 650kb
PDF dokument

PDF dokument VLOGA

Odpri Prenesi 241kb
PDF dokument

PDF dokument IZJAVA VLAGATELJA

Odpri Prenesi 112kb
PDF dokument

PDF dokument IZJAVA O LEGALNOST IN NAMEMBNOSTI STAVBE

Odpri Prenesi 98kb
PDF dokument

PDF dokument IZJAVA O PREMOŽENJSKEM STANJU

Odpri Prenesi 226kb
PDF dokument

PDF dokument IZJAVA O NEUSTREZNIH BIVANJSKIH RAZMERAH

Odpri Prenesi 92kb
PDF dokument

PDF dokument POOBLASTILO

Odpri Prenesi 124kb
PDF dokument

PDF dokument SOGLASJE SOLASTNIKA STANOVANJSKE STAVBE

Odpri Prenesi 106kb
PDF dokument

PDF dokument SMERNICE ZA PRIPRAVO PREDRAČUNA

Odpri Prenesi 326kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam izvajalcev

Odpri Prenesi 298kb

ODDAJTE VLOGO S POMOČJO KOORDINATORJA

Banner Vmesni

Eva Otoničar, 040 491 686, socialaprogrami.d.vita@gmail.com

Jure Eržen, 030 428 992, jure.erzen@leag.si

Anton Marc, 030 428 994, anton.marc@leag.si

Simona Špehar, 030 428 995, simona.spehar@leag.si

Simon Bon, 070 132 771, pisarna@osebna-asistenca.si

Anita Pene, 051 411 973, anita.pene@jazon.si

Marija Lovrenčič, 051 435 221, marija.lovrencic@jazon.si

Lučka Žontar, 031 788 513, lucka.zontar@jazon.si

Miha Puh, 051 422 328, nabava@jazon.si

Lenka Puh, 041 429 996, lenka.puh@etri.si

Primož Jeralič, 01 330 72 16, primoz.jeralic@nsios.si

Mojca Vaupotič , 01 330 72 16, mojca.vaupotic@nsios.si

Dominik Pongračič, 031 250 150, dominik.pongracic@gmail.com

Lucijan Batista, 051 690 438, 051 205 096, bls.lucjan@gmail.com

Remi Stefanelli, 051 314 655, stefanelli@zacera.si

Klavdija Bakaršič, 064 247 577, klavdija.bakarsic@zacera.si

Simon Bon, 070 132 771, pisarna@osebna-asistenca.si

Primož Jeralič, 01 330 72 16, primoz.jeralic@nsios.si

Mojca Vaupotič , 01 330 72 16, mojca.vaupotic@nsios.si

Dominik Pongračič, 031 250 150, dominik.pongracic@gmail.com

Miloš Košir, u.d.i.g, 031 882 750, svetovanje.mk@gmail.com

Darja Godler, 041 696 782, darja.godler@kipvizija.si

Teja Gorše, 071106184, teja.gorse@gmail.com

Simon Bon, 070 132 771, pisarna@osebna-asistenca.si

Primož Jeralič, 01 330 72 16, primoz.jeralic@nsios.si

Mojca Vaupotič , 01 330 72 16, mojca.vaupotic@nsios.si

Dominik Pongračič, 031 250 150, dominik.pongracic@gmail.com

Ana Kolar, 040 642 239, ana@anaplus.eu

Diana Ščurek, 040 200 358, diana.scurek@anaplus.eu

Nino Grah Won, 040 834 200, nino.grah@anaplus.eu

Ali Ulaga, 041 633 614, pisarna@anaplus.eu

Carolina Turecki, 069 64 81 81, 070 788 444, podpora.turecki@gmail.com

Simon Bon, 070 132 771, pisarna@osebna-asistenca.si

Primož Jeralič, 01 330 72 16, primoz.jeralic@nsios.si

Mojca Vaupotič , 01 330 72 16, mojca.vaupotic@nsios.si

Dominik Pongračič, 031 250 150, dominik.pongracic@gmail.com

Danilo Rebernik, 031 531 220, danilo.rebernik@siol.net

Ana Kolar, 040 642 239, ana@anaplus.eu

Diana Ščurek, 040 200 358, diana.scurek@anaplus.eu

Nino Grah Won, 040 834 200, nino.grah@anaplus.eu

Ali Ulaga, 041 633 614, pisarna@anaplus.eu

Patricjo Božič, 041 86 44 45, patricjo.bozic@gmail.com

Remi Stefanelli, 051 314 655, stefanelli@zacera.si

Simon Bon, 070 132 771, pisarna@osebna-asistenca.si

Norma Poffa, 064 148 775, zacerakoper@gmail.com

Primož Jeralič, 01 330 72 16, primoz.jeralic@nsios.si

Mojca Vaupotič , 01 330 72 16, mojca.vaupotic@nsios.si

Dominik Pongračič, 031 250 150, dominik.pongracic@gmail.com

Tadej Buzeti, 071 690 275, tadej.buzeti@gmail.com

Ana Kolar, 040 642 239, ana@anaplus.eu

Diana Ščurek, 040 200 358, diana.scurek@anaplus.eu

Nino Grah Won, 040 834 200, nino.grah@anaplus.eu

Ali Ulaga, 041 633 614, pisarna@anaplus.eu

Patricjo Božič, 041 86 44 45, patricjo.bozic@gmail.com

Brigita Kastelic, 031 408 050, kastelic.brigita@gmail.com

Anita Pene, 051 227 763, podpora@etri.si

Marija Lovrenčič, 051 227 763, podpora@etri.si

Marija Domjan, 051 227 763, podpora@etri.si

Lučka Žontar, 051 227 763, podpora@etri.si

Miha Puh, 051 227 763, podpora@etri.si

Eva Otoničar, 040 491 686, socialaprogrami.d.vita@gmail.com

Barbara Grintal, 031 362 492, bgrintal@gmail.com

Peter Seljak, 041 314 200, seljak.peter@gmail.com

Miloš Košir, u.d.i.g, 031 882 750, svetovanje.mk@gmail.com

Simon Bon, 070 132 771, pisarna@osebna-asistenca.si

Primož Jeralič, 01 330 72 16, primoz.jeralic@nsios.si

Mojca Vaupotič , 01 330 72 16, mojca.vaupotic@nsios.si

Dominik Pongračič, 031 250 150, dominik.pongracic@gmail.com

Tadej Buzeti, 071 690 275, tadej.buzeti@gmail.com

Ana Kolar, 040 642 239, ana@anaplus.eu

Diana Ščurek, 040 200 358, diana.scurek@anaplus.eu

Nino Grah Won, 040 834 200, nino.grah@anaplus.eu

Ali Ulaga, 041 633 614, pisarna@anaplus.eu

Carolina Turecki, 069 64 81 81, 070 788 444, podpora.turecki@gmail.com

Jožef Pučko, 051 424 240, zavodrosa1@gmail.com

Maja Štajnfezer, 040 275 299, maja.stajnfelzer@gmail.com

Metod Dolinšek, 041 547 537, sekretar@rkmb-drustvo.si

Dominik Raduha, 031 647 472, programi@rkmb-drustvo.si

Iztok Krebs, 041 667 707, skladisce@rkmb-drustvo.si

Ingrid Podobnik, 02 330 40 80, zilic.ingrid@gmail.com

Maja Kodrin, 040 418 269, finance@rkmb-drustvo.si

Mateja Germič, 051 227 763, podpora@etri.si

Simon Bon, 070 132 771, pisarna@osebna-asistenca.si

Zora Borko, 031 606 384, zora.borko@vitica.si

Martina Lah, 051 695 100, dciza@vitica.si

Edita Dežman Predan, 051 695 100, edita.predan@vitica.si

Dunja Ficko, 051 687 600, dunja.ficko@vitica.si

Mateja Vogrinčič, 051 687 333, dcvitko@vitica.si

Primož Jeralič, 01 330 72 16, primoz.jeralic@nsios.si

Mojca Vaupotič , 01 330 72 16, mojca.vaupotic@nsios.si

Dominik Pongračič, 031 250 150, dominik.pongracic@gmail.com

Danilo Rebernik, 031 531 220, danilo.rebernik@siol.net

Ana Kolar, 040 642 239, ana@anaplus.eu

Diana Ščurek, 040 200 358, diana.scurek@anaplus.eu

Nino Grah Won, 040 834 200, nino.grah@anaplus.eu

Ali Ulaga, 041 633 614, pisarna@anaplus.eu

Tadej Buzeti, 071 690 275, info@ekoasistenca.si

Sonja Šavel, 070 336 663, sonja.savel@mozaik-drustvo.si

Anja Žižek, 070 673 759, anja.zizek@mozaik-drustvo.si

Sara Bratuša, 070 286 591, sara.b.bratusa@gmail.com

Alja Kranjc, 040 568 648, alja.krajnc@gmail.com

Jožef Pučko, 051 424 240, zavodrosa1@gmail.com

Maja Štajnfezer, 040 275 299, maja.stajnfelzer@gmail.com

Maja Kupčič, 041 907 531, majci.ferlinc4@gmail.com

Simon Bon, 070 132 771, pisarna@osebna-asistenca.si

Zora Borko, 031 606 384, zora.borko@vitica.si

Martina Lah, 051 695 100, dciza@vitica.si

Edita Dežman Predan, 051 695 100, edita.predan@vitica.si

Dunja Ficko, 051 687 600, dunja.ficko@vitica.si

Mateja Vogrinčič, 051 687 333, dcvitko@vitica.si

Primož Jeralič, 01 330 72 16, primoz.jeralic@nsios.si

Mojca Vaupotič , 01 330 72 16, mojca.vaupotic@nsios.si

Dominik Pongračič, 031 250 150, dominik.pongracic@gmail.com

Danilo Rebernik, 031 531 220, danilo.rebernik@siol.net

Ana Kolar, 040 642 239, ana@anaplus.eu

Diana Ščurek, 040 200 358, diana.scurek@anaplus.eu

Nino Grah Won, 040 834 200, nino.grah@anaplus.eu

Ali Ulaga, 041 633 614, pisarna@anaplus.eu

Darja Godler, 041 696 782, darja.godler@kipvizija.si

Miloš Košir, u.d.i.g, 031 882 750, svetovanje.mk@gmail.com

Simon Bon, 070 132 771, pisarna@osebna-asistenca.si

Primož Jeralič, 01 330 72 16, primoz.jeralic@nsios.si

Mojca Vaupotič , 01 330 72 16, mojca.vaupotic@nsios.si

Dominik Pongračič, 031 250 150, dominik.pongracic@gmail.com

Barbara Godler, 051 658 677, barbara.godler@karitasce.si

Ana Kolar, 040 642 239, ana@anaplus.eu

Diana Ščurek, 040 200 358, diana.scurek@anaplus.eu

Nino Grah Won, 040 834 200, nino.grah@anaplus.eu

Ali Ulaga, 041 633 614, pisarna@anaplus.eu

Lucijan Batista, 051 690 438, 051 205 096, bls.lucjan@gmail.com

Brigita Kastelic, 031 408 050, kastelic.brigita@gmail.com

Lenka Puh, 051 227 763, podpora@etri.si

Urša Telič Miler, 040 766 559, info.fractals@gmail.com

Mihaela Klančar, 041 444 736, zavodzelenihrast@gmail.com

Remi Stefanelli, 051 314 655, stefanelli@zacera.si

Norma Poffa, 064 148 775, zacerakoper@gmail.com

Simon Bon, 070 132 771, pisarna@osebna-asistenca.si

Primož Jeralič, 01 330 72 16, primoz.jeralic@nsios.si

Mojca Vaupotič , 01 330 72 16, mojca.vaupotic@nsios.si

Dominik Pongračič, 031 250 150, dominik.pongracic@gmail.com

Simon Plestenjak, 070 170 703, plestenjak3@gmail.com

Ana Kolar, 040 642 239, ana@anaplus.eu

Diana Ščurek, 040 200 358, diana.scurek@anaplus.eu

Nino Grah Won, 040 834 200, nino.grah@anaplus.eu

Ali Ulaga, 041 633 614, pisarna@anaplus.eu

Carolina Turecki, 069 64 81 81, 070 788 444, podpora.turecki@gmail.com

Darja Godler, 041 696 782, darja.godler@kipvizija.si

Drago Cvrtila, 041 402 995, drcvrtila@hotmail.com

Simon Bon, 070 132 771, pisarna@osebna-asistenca.si

Primož Jeralič, 01 330 72 16, primoz.jeralic@nsios.si

Mojca Vaupotič , 01 330 72 16, mojca.vaupotic@nsios.si

Dominik Pongračič, 031 250 150, dominik.pongracic@gmail.com

Damjan Žveplan, 051 658 200, damjan.zveplan@karitasce.si

Oksana Magur, 071 466 441, prostovoljstvo@karitasce.si

Ana Pirnat, 040 579 599, poplave@karitasce.si

Tadej Buzeti, 071 690 275, tadej.buzeti@gmail.com

Ana Kolar, 040 642 239, ana@anaplus.eu

Diana Ščurek, 040 200 358, diana.scurek@anaplus.eu

Nino Grah Won, 040 834 200, nino.grah@anaplus.eu

Ali Ulaga, 041 633 614, pisarna@anaplus.eu

Darja Godler, 041 696 782, darja.godler@kipvizija.si

Simon Bon, 070 132 771, pisarna@osebna-asistenca.si

Primož Jeralič, 01 330 72 16, primoz.jeralic@nsios.si

Mojca Vaupotič , 01 330 72 16, mojca.vaupotic@nsios.si

Dominik Pongračič, 031 250 150, dominik.pongracic@gmail.com

Damjan Žveplan, 051 658 200, damjan.zveplan@karitasce.si

Oksana Magur, 071 466 441, prostovoljstvo@karitasce.si

Ana Pirnat, 040 579 599, poplave@karitasce.si

ZER - IZVAJALCI

Banner Vmesni

Eko sklad, j.s., vabi izvajalce k vpisu v informativni referenčni seznam izvajalcev za izvajanje ukrepov zmanjševanja energetske revščine.

Vabilo in prijavni obrazec za vpis na referenčni seznam izvajalcev na Javnem pozivu ZER

OSTALI TRENUTNO AKTUALNI UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE ENERGETSKE REVŠČINE

Banner VmesniBREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE NA DOMU (Projekt ZERO)

Prejemniki izredne denarne socialne pomoči ali denarne socialne pomoč in/ali varstvenega dodatka lahko na območnem Centru za socialno delo izpolnijo letak ZERO za brezplačni obisk energetskega svetovalca mreže ENSVET na domu. Poleg nasveta, kako zmanjšati rabo energije in vode in s tem stroške, prejmejo tudi paket enostavnih naprav za zmanjšanje rabe energije in vode (varčne sijalke, podaljški za elektriko s stikalom za izklop, varčevalni nastavki za pipo in tuš, tesnila za okna itd.).


ENERGETSKA PRENOVA VEČSTANOVANJSKIH STAVB

JAVNI POZIV 103SUB-SOG22, kjer lahko tisti socialno šibki občani, ki prejemajo denarno socialno pomoč in/ali varstveni dodatek, prejmejo 100 % spodbudo za njihove stroške naložbe pri energetski prenovi večstanovanjskih stavb ali prenovi skupnih kotlovnic. 

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti