Toplotne črpalke: Subvencija

Javni poziv Subvencija ZERO 500

Rok za oddajo vloge Pred pričetkom izvajanja del

Veljavnost poziva Do 31. 12. 2020 oz. objave zaključka v UL RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Ogrevanje in prezračevanje

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Eko sklada Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom, ki bivajo v gospodinjstvih z nizkimi prihodki, za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti eno- ali dvostanovanjskih stavb na celotnem območju Republike Slovenije skladno s tem javnim pozivom (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude).

Cilji javnega poziva so:

 • zmanjševanje energetske revščine v gospodinjstvih socialno šibkih občanov,
 • povečati energijsko učinkovitost stavb,
 • izboljšati socialni status in življenjske pogoje vseh članov gospodinjstva,
 • prispevati k zmanjševanju onesnaženosti zraka in
 • ozaveščanje občanov o pomenu učinkovite rabe energije.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za investicije v ukrepe, ki se bodo začele izvajati po podpisu pogodbe, katera se na podlagi izdane odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude s strani Eko sklada, j.s. (v nadaljnjem besedilu: odločba) sklene med vlagateljem, izvajalcem posameznega ukrepa in Eko skladom, j.s. (v nadaljnjem besedilu: tripartitna pogodba).

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za investicije v naslednje ukrepe:

A.   toplotna izolacija strehe in/ali stropa proti neogrevanemu prostoru,

B.   toplotna izolacija zunanjih sten,

C.   vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat,

D.   zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije,

E.   zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko,

F.   vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Po tem javnem pozivu predstavlja investicija v posamezni ukrep ali kombinacijo ukrepov v gospodinjstvu, ki izpolnjuje pogoje po tem javnem pozivu, projekt (v nadaljnjem besedilu: projekt).

Na javni poziv lahko kandidira vsaka fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 1. je polnoletni državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji;
 2. ima prijavljeno stalno prebivališče in dejansko živi na naslovu stavbe, kjer se bo investicija izvajala;
 3. je bil zadnjih 9 mesecev pred vložitvijo vloge ter je na dan vložitve vloge prejemnik denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo socialne transfere;
 4. je vlagatelj sam ali skupaj z enim oz. več družinskih članov, ki so navedeni v Odločbi Centra za socialno delo o priznanju pravice vlagatelja do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, lastnik ali solastnik vsaj do ½ eno- oz. dvostanovanjske stavbe ali etažni lastnik ali solastnik vsaj do ½ stanovanja v dvostanovanjski stavbi, kjer se bo izvedel projekt.

V primeru, da vlagatelj ni lastnik ali solastnik stavbe, je ta pogoj izpolnjen tudi, če je en oz. skupaj več družinskih članov, ki so navedeni v Odločbi Centra za socialno delo o priznanju pravice vlagatelja do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, lastnik ali solastnik vsaj do ½ eno- oz. dvostanovanjske stavbe ali etažni lastnik ali solastnik vsaj do ½ stanovanja v dvostanovanjski stavbi, kjer se bo izvedel projekt.

Predmet nepovratne finančne spodbude je eno- ali dvostanovanjska stavba oziroma stanovanje v dvostanovanjski stavbi, zgrajeni pred 31. 12. 1967 (v nadaljnjem besedilu: predmetna stavba):

 • ki je upoštevana v priloženi odločbi Centra za socialno delo o priznanju pravice vlagatelja do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ter
 • je legalna in se lahko uporablja.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za predmetne stavbe, ki imajo  izvedene prizidave ali nadzidave stavbe po 31. 12. 1967, če je bila pridobljena upravna odločba, ki izkazuje legalnost gradnje prizidave oz. nadzidave in je bila izdana pred oddajo vloge na ta javni poziv.

Nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu je lahko dodeljena le za dele predmetne stavbe, katerih namembnost je stanovanjska.

Zgoraj navedene pogoje za upravičenost do nepovratne finančne spodbude vlagatelj izkazuje z obveznimi prilogami k vlogi, ki so navedeni v 5. točki tega poziva. Eko sklad, j.s. si pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila, če meni, da izpolnjevanje določenega pogoja ni izkazano.

V primeru ugotovljene neskladnosti, neupravičenosti ali napačnih in neresničnih podatkov vlagatelj ni upravičen do dodelitve pravice do nepovratne finančne spodbude oziroma v kolikor se to ugotovi po izdaji odločbe, lahko Eko sklad, j.s. pravico do nepovratne finančne spodbude odvzame, kršitve pa naznani pristojnim organom.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za zamenjavo električnega bojlerja ali drugega neučinkovitega sistema za pripravo tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko (sanitarna toplotna črpalka) razreda energijske učinkovitosti A ali več.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 100% upravičenih stroškov projekta, vendar ne več kot 9.620,00 EUR z DDV. Točna višina spodbude se določi s tripartitno pogodbo in sicer na podlagi predračuna za izbrani ukrep.

 • račun, izdan na ime vlagatelja, za nakup in vgradnjo grelnika vode s toplotno črpalko (sanitarna toplotna črpalka), ki mora vključevati popis del skladno s Smernicami priprave ponudbenega predračuna z navedbo energijskega razreda, vrsto in točenega tip ter proizvajalca grelnika vode s toplotne črpalke;
 • dobavnica in garancijski list;
 • fotografijo vgrajenega grelnika vode s toplotne črpalke;
 • energijska nalepka ali podatkovni list grelnika vode s toplotno črpalko, skladen z Delegirano Uredbo Komisije (EU) št. 812/2013 oziroma z drugim ustreznim dokazilom.
 1. Seznanitev s pogoji javnega poziva v svetovalni pisarni mreže ENSVET (priporočljivo).
 2. Oddaja vloge na Eko sklad.
 3. Ogled nepremičnine s strani svetovalca ENSVET.
 4. Prejem odločbe o pravici do spodbude.
 5. Pridobitev 2 predračunov za projekt.
 6. Podpis tripartitne pogodbe.
 7. Izvedba del in oddaja zaključne dokumentacije.
 8. Nakazilo spodbude izvajalcu.
PDF dokument

PDF dokument Javni-poziv-ZERO500.pdf

Odpri Prenesi 536kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga-ZERO500_objava-na-spletni-strani.pdf

Odpri Prenesi 993kb
PDF dokument

PDF dokument Referenčni-seznam-izvajalcev-za-objavo_KV.pdf

Odpri Prenesi 445kb