Sistemi za prezračevanje z vračanjem toplote - rekuperacija: Subvencija

Javni poziv Subvencija 67SUB-OBPO19

Rok za oddajo vloge Pred pričetkom izvajanja del

Veljavnost poziva POZIV JE ZAPRT

Namenjeno za skupinska

Tip naložbe Ogrevanje in prezračevanje

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom in nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude) za nove skupne naložbe v starejših stavbah.

Namen javnega poziva je večja energijska učinkovitost starejših stavb. Starejša stavba je stavba na območju Republike Slovenije s tremi ali več posameznimi deli stavbe, ki so namenjeni bivanju ali poslovnim dejavnostim in za katero je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu: GZ) za stavbo, zgrajeno pred 31. 12. 1967, pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu (v nadaljnjem besedilu: starejša stavba).

Nova skupna naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov na skupnih delih stavbe, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu:

A - toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu,

B - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/ podstrešju,

C - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo,

D - optimizacija sistema ogrevanja,

E - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Za izvedbo katerega koli ukrepa po tem javnem pozivu (razen pri izvedbi izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju) mora biti obvezno izdelana Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (v nadaljnjem besedilu: PZI) v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Pri izvedbi mora biti zagotovljen nadzor, kot ga določa GZ. 

PZI se izdela s tistimi načrti, s katerimi se prikaže način izvedbe posameznega ukrepa. Vodilni načrt glede na namen, način in vrsto izvedbe ukrepa vsebuje najmanj:

 • podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji;
 • kazalo vsebine projekta in zbirno tehnično poročilo, kadar projekt vsebuje več načrtov;
 • lokacijski prikaz, izdelan najmanj na zemljiškokatastrskem prikazu s prikazom varovalnih pasov in omejitev prostorskega akta;
 • soglasja soglasodajalcev, kadar so potrebna;
 • izjavo projektanta in vodje projekta v PZI.

PZI glede na vrsto ukrepa vsebuje najmanj:

 • pri ukrepu A: načrte s področja arhitekture;
 • pri ukrepu B in C: načrte s področja arhitekture ali gradbeništva;
 • pri ukrepu D in E: načrte s področja strojništva.

Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu je upravičena vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in:

 • lastnik ali solastnik stavbe s pisnim soglasjem solastnikov stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • etažni lastnik ali solastnik posameznega dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • najemnik stavbe oziroma posameznega dela stavbe ali lizingojemalec posameznega dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.

Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so upravičene tudi pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih proračunskih uporabnikov, pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki ter fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnih predpisov, ki so investitorji in:

 • solastniki stavbe s pisnim soglasjem solastnikov stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • etažni lastniki (ne izključni) ali solastniki posameznega dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • imetniki stavbne pravice (ne izključni) na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • najemniki oziroma lizingojemalci posameznega dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.

Pravna oseba ni upravičena oseba po tem javnem pozivu, če je izključni (edini) lastnik oziroma izključni etažni lastnik starejše stavbe.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo skupne naložbe v izbrani sistem prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, in sicer s prezračevalnimi napravami s sistemom za rekuperacijo toplote (v nadaljnjem besedilu: prezračevana naprava).

Stanovanjske prezračevalne naprave, namenjene centralnemu prezračevanju, morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen naprav z entalpijskim prenosnikom toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %. Stanovanjske prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 70 %; vse stanovanjske prezračevalne naprave pa ne smejo presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h).

Stanovanjske prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje, ki izmenjujoče dovajajo zrak v prostor in odvajajo zrak iz prostora, morajo biti vgrajene v paru in med seboj sinhronizirane.

Nestanovanjske prezračevalne naprave morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt nrvu) vsaj 80 %, razen nestanovanjskih prezračevalnih naprav z decentraliziranim sistemom za rekuperacijo toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt_nrvu) vsaj 68 %.

Ustreznost prezračevalne naprave bo preverjana na podlagi izjave o skladnosti in v primeru stanovanjske prezračevalne naprave podatkovnega lista izdelka, skladnega z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014 z dne 11. julij 2014 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem stanovanjskih prezračevalnih enot z energijskimi nalepkami (UL L št. 337 z dne 25. 11. 2014, str. 27; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1254/2014) oziroma v primeru nestanovanjske prezračevalne naprave z ustrezno dokumentacijo, ki navaja podatke zahtevane z Uredbo Komisije (EU) št. 1253/2014 z dne 7. julija 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo prezračevalnih enot (UL L št. 337 z dne 25. 11. 2014, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1253/2014) oziroma z drugo dokumentacijo, ki bo izkazovala ustreznost prezračevalne naprave.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 30 % priznanih stroškov naložbe.

Priznani stroški vključujejo:

 • izdelavo PZI in opravljanje nadzora;
 • nakup in vgradnjo izbranega sistema prezračevanja, vključno s prezračevalnimi napravami s sistemom za rekuperacijo toplote;
 • nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihavanje in odsesavanje ter krmilnimi elementi;
 • odstranitev obstoječih naprav in opreme za prezračevanje;
 • nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka;
 • električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema;
 • ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.

Nepovratna finančna spodbuda za izvajanje kateregakoli ukrepa v starejši stavbi, ki je predmet tega javnega poziva, je za socialno šibkega občana določena v obsegu 100 % priznanih stroškov naložbe glede na njegov pripadajoči delež financiranja naložbe. Socialno šibek občan je vsak lastnik, solastnik ali etažni lastnik posameznega dela starejše stavbe, ki je v času oddaje vloge na ta javni poziv upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč, ali do varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo socialne transfere. Socialno šibek občan izkazuje svojo upravičenost do ustrezno višje nepovratne finančne spodbude s kopijo odločbe Centra za socialno delo o pravici do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna pomoč oziroma odločbe o pravici do varstvenega dodatka.

Obvezne priloge k vlogi:

 • seznam lastnikov/solastnikov stavbe oziroma seznam etažnih lastnikov/solastnikov posameznih delov stavbe, ki so v lasti fizičnih in pravnih oseb ali s.p., z razvidnimi solastniškimi deleži, in sicer v elektronski obliki na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
 • soglasje lastnikov/solastnikov ali etažnih lastnikov/solastnikov stavbe v zakonsko predpisanem obsegu glede na njihove solastniške deleže, in sicer zbirno na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije oziroma na ustreznih drugih dokumentih, iz katerih bo razvidno:
 • soglasje za izvedbo posameznega ukrepa;
 • soglasje, da se sredstva nepovratne finančne spodbude nakažejo na bančni račun pooblaščenca, če bo račun izvajalca naložbe v celoti poravnan pred nakazilom nepovratne finančne spodbude;
 • pooblastilo upravičenih oseb za zastopanje v upravnem postopku predmetnega javnega poziva in pooblastilo za podpis pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, če upravičene osebe v predmetnem upravnem postopku zastopa pooblaščenec;
 • kopija odločbe Centra za socialno delo o pravici do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna pomoč oziroma odločbe o pravici do varstvenega dodatka, ki ga morajo predložiti le tisti upravičenci, ki uveljavljajo ustrezno višjo spodbudo kot socialno šibki občani;
 • izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh s strani pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičene osebe, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju upravičena oseba še kandidirala za »de minimis« pomoč; o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške; ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja; seznam vseh podjetij, ki z upravičeno osebo tvorijo enotno podjetje, vse na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
 • PZI (razen pri izvedbi izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju);
 • predračun za pripravo PZI in nadzor oziroma račun in dokazilo o plačilu računa za pripravo PZI (razen pri izvedbi izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju), če je bil ta izdelan in plačan pred oddajo vloge na javni poziv.

Dodatne obvezne priloge glede na izbrani ukrep:

 • predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati popis del in opreme, število, vrsto in točno oznako ter proizvajalca prezračevalne naprave;
 • v primeru stanovanjske prezračevalne naprave izjavo o skladnosti in podatkovni list izdelka skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1254/2014, če izbrana stanovanjska prezračevalna naprava še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si; oziroma v primeru nestanovanjske prezračevalne naprave ustrezna dokumentacija, ki navaja podatke zahtevane z Uredbo Komisije (EU) št. 1253/2014 ali druga dokumentacija, ki bo izkazovala ustreznost prezračevalne naprave;
 • fotografije prostorov, kamor bodo nameščene prezračevalne naprave, z označeno lokacijo namestitve.

Obvezna vsebina zaključne dokumentacije:

 • podpisano pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude s strani pooblaščenca;
 • Dokazilo o zanesljivosti objekta, ki vsebuje vodilno mapo dokazila o zanesljivosti objekta, mape s prilogami in navodila za obratovanje in vzdrževanje glede na izvedeni ukrep (razen pri izvedbi izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju);
 • načrt izvedenega stanja v primeru, da so med izvedbo nastale spremembe (razen pri izvedbi izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju);
 • račun/-e izvajalca/-ev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
 • račun za pripravo projektne dokumentacije in račun za opravljanje nadzora. Računa za pripravo projektne dokumentacije ni potrebno prilagati, če je bil že priložen k vlogi;
 • dokazilo o plačilu celotnega/-ih računa/-ov iz predhodnih alinej, če je/so predmetni račun/i že v celoti poravnan/i;

Dodatne obvezne vsebine zaključne dokumentacije glede na posamezni ukrep:

 • fotografije vgrajene prezračevalne naprave/naprav.
PDF dokument

PDF dokument 67SUB-OBPO19-Javni_poziv_ZAPRT.pdf

Odpri Prenesi 967kb
PDF dokument

PDF dokument 67SUB-OBPO19-Obrazec-Vloga.pdf

Odpri Prenesi 2kb
Word dokument

Word dokument 67SUB-OBPO19-Obrazec-Vloga_Soglasje-in-pooblastilo.docx

Prenesi 51kb
Excel preglednica

Excel preglednica Obrazec-Seznam_lastnikov.xlsx

Prenesi 22kb
PDF dokument

PDF dokument Fasadni-sistemi---20.5.2022.pdf

Odpri Prenesi 204kb
PDF dokument

PDF dokument Smernice-za-izdelavo-PZI---JP-67SUB-OBPO19_OBJAVA.pdf

Odpri Prenesi 98kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam_rekuperatorji_16.8.2023.pdf

Odpri Prenesi 192kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam_rekuperatorji_16.8.2023.xlsx

Prenesi 351kb