Celovita prenova večstanovanjske stavbe: Kredit

Javni poziv Kredit Pilotni razpis kredit v breme rezervnega sklada

Rok za oddajo vloge 31. 10. 2022

Veljavnost poziva 31. 10. 2022

Namenjeno za skupinska

Tip naložbe Nakup / gradnja / celovita obnova stanovanjske stavbe

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Eko sklada, poslana mora biti tudi elektronska verzija Naslov in uradne ure


Predmet javnega razpisa so finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov v breme rezervnega sklada (in v obliki nepovratnih finančnih spodbud/pomoči etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb. Dodelitev samo nepovratne finančne spodbude (brez kredita) ali samo kredita (brez nepovratne finančne spodbude) po tem javnem razpisu ni mogoča. 

Pravica do spodbude se lahko dodeli samo za novo naložbo. Nova naložba je izvedba celovite prenove večstanovanjske stavbe, ki bo zaključena po oddaji vloge za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu, pri čemer mora biti vloga oddana pred pričetkom izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Namen javnega razpisa je razviti nov finančni inštrument, ki bo omogočil večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Koncept finančnega instrumenta je bil razvit v okviru projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ALIFE17 IPC/SI/000007B je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Razpisana sredstva se bodo dodelila za naložbe, ki bodo v izbirnem postopku višje ocenjene in ovrednotene skladno z merili javnega razpisa.

Spremembe glede na predhodni pilotni razpis, ki je bil objavljen avgusta 2021 in zaključen konec decembra 2021:

  • Tehnični pogoji: še vedno je zahtevana celovita prenova, v skladu s projektom Life Care4Climate. Vendar bodo ob tem etažni lastniki imeli več fleksibilnosti pri izbiri načina izvedbe celovite prenove oz. pri naboru zahtevanih ukrepov. Na predhodnem razpisu je bila obvezna izvedba toplotne izolacije fasade, toplotne izolacije strehe in optimizacije sistema ogrevanja. Sedaj bodo etažni lastniki ob toplotni izolaciji fasade, ki je še vedno obvezna, ostale ukrepe lahko izbrali sami. Še vedno je obvezna izvedba najmanj treh ukrepov. Energijski razred stavbe po izvedeni prenovi mora dosegati vsaj razred B2, skladno s PURES.
  • Merila: manjše spremembe so pri točkovanju oziroma merilih. Celovitejše prenove bodo še vedno bolje ocenjene, s čimer se bo vlagatelje usmerjalo v izvedbo čim več ukrepov. Določeno pa je minimalno število točk, ki jih je treba zbrati z naborom ukrepov. Vloge se bodo ocenjevale na podlagi naslednjih meril: obseg in zahtevnost celovite prenove (do 49 točk, minimalno potrebno št. točk 15); statična sanacija (do 30 točk); dozidave (prizidave) in/ali nadzidave (do 15 točk).
PDF dokument

PDF dokument 1_Javni-razpis_kredit_1.pdf

Odpri Prenesi 509kb
PDF dokument

PDF dokument 2_Priloga_Tehnični-pogoji-kredit.pdf

Odpri Prenesi 336kb
PDF dokument

PDF dokument 3_Obrazec-Vloga.pdf

Odpri Prenesi 813kb
Excel preglednica

Excel preglednica 4_Obrazec-Seznam_lastnikov.xlsx

Prenesi 73kb
Excel preglednica

Excel preglednica 5_Obrazec-Finančni-podatki-o-naložbi.xlsx

Prenesi 133kb
PDF dokument

PDF dokument 6_Vzorec-Kreditne-pogodbe.pdf

Odpri Prenesi 305kb
Excel preglednica

Excel preglednica 7_Klimatski_podatki_za_izracune_stavb_z_metodo_PHPP_T2000-2009_J1991-2010.xlsx

Prenesi 17kb
PDF dokument

PDF dokument 8_Označba-vloge.pdf

Odpri Prenesi 209kb
PDF dokument

PDF dokument Eko-sklad_pilotna-razpisa_FAQ.pdf

Odpri Prenesi 194kb
PDF dokument

PDF dokument Eko-sklad_pilotna-razpisa_koraki.pdf

Odpri Prenesi 143kb
PDF dokument

PDF dokument Eko-sklad_pilotna-razpisa_VABILO-na-info-delavnico_20-06-2022.pdf

Odpri Prenesi 159kb