Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb

Objavljeno 31.5.2024

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Status Odprt

Objava

Uradni list št. 44/2024


Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa so finančne spodbude v obliki kreditov s subvencionirano obrestno mero, ki se poplačujejo iz rezervnih skladov večstanovanjskih stavb in v obliki nepovratnih finančnih spodbud/pomoči etažnim lastnikom za skupne naložbe prenove starejših večstanovanjskih stavb. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 60 % stroškov prenove. Dodelitev samo nepovratne finančne spodbude (brez kredita) ali samo kredita (brez nepovratne finančne spodbude) po tem javnem razpisu ni možna. Izjemoma se v primeru, ko so med etažnimi lastniki tudi upravičene osebe, ki skladno z drugim odstavkom 41. člena Stanovanjskega zakona vplačujejo v lastne rezervne sklade, le-tem lahko dodeli le nepovratna finančna spodbuda za njihov delež naložbe, brez kredita v breme rezervnega sklada.

Pravica do spodbude se lahko dodeli samo za novo naložbo. Nova naložba je izvedba celovite energijske prenove večstanovanjske stavbe, ki še ni bila izvedena v času oddaje vloge za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu, pri čemer mora biti vloga oddana pred pričetkom izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, če ta na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe upošteva datum izdaje računa. 

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je razviti nov finančni inštrument, ki bo omogočil večji obseg bolj celovitih energijskih prenov večstanovanjskih stavb v Sloveniji. Koncept finančnega instrumenta je bil razvit v okviru projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ALIFE17 IPC/SI/000007B je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Razpisana sredstva se bodo dodelila za naložbe, ki bodo v izbirnem postopku višje ocenjene in ovrednotene skladno z merili javnega razpisa. Merila javnega razpisa so postavljena na način, ki etažne lastnike spodbuja k izvedbi čim bolj celovite in kakovostne prenove večstanovanjskih stavb.

Upravičene osebe

Do spodbude po tem javnem razpisu so upravičeni etažni (so)lastniki starejše večstanovanjske stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega razpisa, ki so:

 • fizične osebe;
 • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini;
 • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti ali je v lasti Republike Slovenije in ga imajo v najemu ali z njim upravljajo in je namenjeno opravljanju njihove osnovne dejavnosti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Če kateri izmed etažnih lastnikov ni upravičena oseba, spodbuda ne more biti dodeljena nobenemu od etažnih lastnikov.

PDF dokument

PDF dokument Besedilo javnega razpisa

Odpri Prenesi 472kb
PDF dokument

PDF dokument Obrazec Vloga

Odpri Prenesi 307kb
Excel preglednica

Excel preglednica Obrazec Seznam lastnikov

Prenesi 48kb
PDF dokument

PDF dokument Obrazci Soglasje, Izjave, Pooblastilo

Odpri Prenesi 233kb
PDF dokument

PDF dokument Obrazci Soglasje, Izjave, Pooblastilo

Odpri Prenesi 244kb
PDF dokument

PDF dokument Obrazec De minimis

Odpri Prenesi 137kb
Excel preglednica

Excel preglednica Obrazec Finančni podatki o naložbi

Prenesi 66kb
PDF dokument

PDF dokument Vzorec kreditne pogodbe

Odpri Prenesi 306kb
PDF dokument

PDF dokument Vzorec pogodbe o izplačilu nepovratne finančne ponudbe

Odpri Prenesi 227kb
PDF dokument

PDF dokument Označba vloge

Odpri Prenesi 118kb

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti