JAVNI POZIV 104SUB-SO22 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije

Objavljeno 30.12.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Zaprt

Objava

Uradni list RS št. 166/2022, 118/2023


Obvestilo

Prosimo, da izpolnite in oddate e-vlogo prek spleta. Oddaja vloge na spletni strani je najhitrejši način izpolnjevanja in oddaje vloge, poleg tega s tem pripomorete tudi k hitrejši obravnavi vlog. Izpolnjeno vlogo je možno oddati tudi na drug način.
OBJAVLJENO DNE 9.1.2023:

Obvestilo vlagateljem glede vlaganja vlog na javnem pozivu 104SUB-SO22 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije

Vlagatelje opozarjamo, da navedeni javni poziv določa, da se pravica do nepovratne finančne spodbude dodeli za naložbo v napravo za samooskrbo z električno energijo, ki je izvedena od vključno 1. 3. 2022 dalje in ki ob oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu že obratuje.

Poleg tega javni poziv v četrtem odstavku določa, da morajo obvezne priloge izkazovati dejstva, nastala pred datumom vložitve vloge (npr. Pogodba o uporabi sistema mora biti sklenjena pred oddajo vloge, …). Navedeno pomeni, da morajo imeti vlagatelji že v času vložitve vloge pridobljeno vso potrebno dokumentacijo, ki jo zahteva javni poziv in da bodo naknadno lahko dopolnjevali vlogo zgolj z dokumentacijo, ki je nastala pred datumom vložitve vloge.

OBJAVLJENO DNE 30.12.2022:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratna finančna spodbuda) za izvedene naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije (v nadaljnjem besedilu: naprava za samooskrbo z električno energijo) in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije.

Skupnostna samooskrba pomeni samooskrbo večstanovanjske stavbe in skupnosti OVE, skladno z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: Uredba o samooskrbi), pri čemer večstanovanjska stavba pomeni stanovanjsko stavbo, poslovno - stanovanjsko, stanovanjsko - poslovno ali poslovno stavbo s poslovnimi prostori, ki imajo lastna merilna mesta, ali drugo stavbo z dvema ali več merilnimi mesti, priključenimi na skupno notranjo nizkonapetostno inštalacijo te stavbe.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za naložbo v napravo za samooskrbo z električno energijo ali napravo za samooskrbo z električno energijo skupaj z baterijskim hranilnikom električne energije, ki je izvedena od vključno 1. 3. 2022 dalje in ki ob oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu (v nadaljnjem besedilu: vloga) že obratuje.

Kot datum izvedbe naložbe, ki je predmet te vloge, se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, oziroma v kolikor datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe šteje datum izdaje računa.

PDF dokument

PDF dokument Javni poziv

Odpri Prenesi 312kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga 1

Odpri Prenesi 229kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga 2

Odpri Prenesi 173kb
PDF dokument

PDF dokument Obrazec de minimis

Odpri Prenesi 143kb
PDF dokument

PDF dokument Obrazec Soglasje in pooblastilo

Odpri Prenesi 195kb
Excel preglednica

Excel preglednica Obrazec Seznam odjemalcev

Prenesi 14kb

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti