Sprememba javnega poziva 74SUB-OB19 zaradi prenehanja veljavnosti Odlokov o načrtu za kakovost zraka

Objavljeno 23.2.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

S 1. 3. 2022 prenehajo veljati Odloki o načrtu za kakovost zraka (v nadaljevanju odloki) za Ljubljano, Maribor, Mursko Soboto in Zasavje. V veljavi ostane le še odlok za Mestno občino Celje. Besedilo o prenehanju odlokov (Uradni list RS, št. 203/21) določa, da se postopki za dodelitev spodbud, ki so začeti v skladu z odloki in na dan 1. 3. 2022 še niso končani, končajo v skladu s prej veljavnimi odloki.

Eko sklad je do sedaj spodbude za vgradnjo toplotnih črpalk oziroma kurilnih naprav na lesno biomaso na Javnem pozivu 74SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb na območjih občin, ki so imele oziroma imajo sprejet odlok, lahko dodeljeval le, če na parceli, na kateri je bila naložba izvedena, ni bil določen prednostni način ogrevanja z zemeljskim plinom oziroma daljinskim ogrevanjem. Le na območju teh občin pa je lahko dodelil spodbudo za nakup plinskega kondenzacijskega kotla.

Zaradi prenehanja veljavnosti navedenih odlokov bodo nastale spremembe. Da bi zagotovili enako obravnavo vseh vlagateljev znotraj javnega poziva, Eko sklad v petek, 25. 2. 2022, objavlja spremembo javnega poziva 74SUB-OB19, in sicer se poziv spremeni tako, da spodbuda za toplotne črpalke in kurilne naprave na lesno biomaso ne bo mogla biti dodeljena, če so bile te naložbe izvedene na območjih občin s sprejetim odlokom v času, ko so odloki še veljali, torej do 28. 2. 2022 (saj spodbuda zaradi prednostne uporabe plina oziroma možnosti priključitve na daljinsko ogrevanje takrat ni mogla biti dodeljena). Od 1. 3. 2022 dalje bo tako spodbuda za toplotne črpalke in kurilne naprave na lesno biomaso lahko dodeljena na vseh območjih oz. na območju celotne Slovenije, razen glede na prednostni način ogrevanja na območju občine Celje, kjer je odlok še v veljavi. Pri tem je pomembno, da to velja za vloge oddane po 1. 3. 2022 in prav tako mora biti naložba izvedena od tega datuma dalje pa do zaključka javnega poziva, kar bo predvidoma aprila letos. Na Eko skladu bomo sicer poskušali slednje urediti tako, da se ta rok podaljša do konca leta, o čemer bomo še obveščali, tako da priporočamo spremljanje objav na naši spletni strani.

Spodbuda za plinski kondenzacijski kotel na območjih občin, kjer bo odlok prenehal veljati s 1. 3. 2022, bo lahko dodeljena le v primeru, če bo Eko sklad prejel vlogo do 28. 2. 2022 in če bo naložba zaključena najkasneje do objave zaključka javnega poziva, kar bo predvidoma aprila letos. Tudi v tem primeru bomo rok za zaključek naložbe poskusili podaljšati do konca leta, o čemer bomo obveščali, tako da priporočamo spremljanje objav na naši spletni strani. Spodbuda za vgradnjo plinskega kondenzacijskega kotla pa bo od 1. 3. 2022 dalje lahko dodeljena le na območju občine Celje, če bo naložba izvedena v starejši stavbi, za katero bo prednostno določena uporaba zemeljskega plina iz distribucijskega sistema.

Zanimanje občanov za kandidiranje na javnem pozivu 74SUB-OB19 je zelo veliko. Do 21. februarja 2022 je na Eko sklad prispelo več kot 41.500 vlog. Trenutno so v obravnavi vloge, ki so na Eko sklad prispele v začetku avgusta 2021. Trudimo se skrajšati čakalno dobo in prosimo za razumevanje. Občani vlogo lahko izpolnijo tudi preko spleta.

Informacije o javnih pozivih Eko sklada so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro ali po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti