Prioritetna raba energentov ter spodbude Eko sklada, j.s. - aktualizirano pojasnilo

Objavljeno 7.7.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prioritetna raba energentov ter spodbude Eko sklada, j.s.

Ker se je pojavilo več vprašanj glede dodeljevanja spodbud za naložbe vgradnje kurilne naprave na lesno biomaso ali toplotne črpalke na območju, kjer je s 1. 3. 2022 prenehal veljati Odlok o načrtu za kakovost zraka (in naložba ni bila izvedena v času veljavnosti navedenih odlokov) in glede na nov Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (ZOTSD), ki velja od 13. 4. 2022, in ureja pogoje za odklop od sistema daljinskega ogrevanja ali plina, sporočamo kot sledi:

vse naložbe, za katere dodeli Eko sklad, j.s. spodbudo, morajo biti izvedene skladno z vsemi veljavnimi predpisi, kar vlagatelj potrdi tudi s podpisano izjavo. S prejeto podpisano izjavo Eko sklad, j.s. praviloma šteje, da je naložba izvedena kot izjavi vlagatelj, razen če bi iz drugih dejstev in dokazov izhajalo drugače.


Kaj to pomeni v smislu prioritetne rabe energentov?

Zakoni s področja energetike ali morebitni občinski odloki, sprejeti na njihovi podlagi, izrecno ne določajo omejitve upravičenosti do spodbud Eko sklada, j.s. v povezavi s prioritetno rabo energentov, kot je bilo to urejeno v posameznih odlokih o načrtu za kakovost zraka. Torej teritorialno in v splošnem lahko Eko sklad, j.s. dodeli spodbude za naložbe vgradnje kurilne naprave na lesno biomaso ali toplotne črpalke na vseh območjih, ki nimajo veljavnega odloka o kakovosti zraka.

Skladno s 30. členom Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (ZOTDS) lahko odjemalec, ki je imetnik soglasja za priključitev, zahteva od distributerja, da njegovo odjemno mesto ali priključek odklopi od sistema (ne glede na to, ali gre za odklop od sistema daljinskega ogrevanja ali plina), za kar mora odjemalec pridobiti soglasje distributerja. Distributer v skladu z ZOTSD pri izdaji soglasja preveri upravičenost odjemalca do odklopa ter opredeli način in izvedbo odklopa, vse ob upoštevanju predpisa, ki določa prednostno uporabo toplote iz distribucijskega sistema kot energenta za ogrevanje in predpise o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije.


Posledično se šteje, da je npr. odklop od sistema daljinskega ogrevanja ali od plinovodnega sistema in posledična investicija vgradnje toplotne črpalke v stari stavbi legalna, če odjemalec za odklop od sistema pridobi soglasje distributerja. Vlagatelj s podpisano izjavo, ki jo predloži k vlogi za pridobitev nepovratnih sredstev, jamči, da je naložba skladna z veljavnimi predpisi/javnim pozivom – torej da je pridobil soglasje distributerja za odklop. Če iz dokumentacije izhaja, da se je vlagatelj odklopil iz sistema za daljinsko ogrevanje ali od plinovodnega sistema, Eko sklad, j.s. od vlagatelja lahko zahteva predložitev soglasja distributerja.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti