Prioritetna raba energentov ter spodbude Eko sklada, j.s.

Objavljeno 19.4.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Ker se je pojavilo več vprašanj glede dodeljevanja spodbud za naložbe vgradnje kurilne naprave na lesno biomaso ali toplotne črpalke na območju, kjer je s 1. 3. 2022 prenehal veljati Odlok o načrtu za kakovost zraka (in naložba ni bila izvedena v času veljavnosti navedenih odlokov), sporočamo kot sledi:

vse naložbe, za katere dodeli Eko sklad, j.s. spodbudo, morajo biti izvedene skladno z vsemi veljavnimi predpisi, kar vlagatelj potrdi tudi s podpisano izjavo. S prejeto podpisano izjavo Eko sklad, j.s. praviloma šteje, da je naložba izvedena kot izjavi vlagatelj, razen če bi iz drugih dejstev in dokazov izhajalo drugače.

Kaj to pomeni v smislu prioritetne rabe energentov?

Zakoni s področja energetike ali morebitni občinski odloki, sprejeti na njihovi podlagi, izrecno ne določajo omejitve upravičenosti do spodbud Eko sklada, j.s. v povezavi s prioritetno rabo energentov, kot je bilo to urejeno v posameznih odlokih o načrtu za kakovost zraka. Torej teritorialno in v splošnem lahko Eko sklad, j.s. dodeli spodbude za naložbe na vseh območjih, ki nimajo veljavnega odloka o kakovosti zraka.

Vendar pa 58. člen Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) omejuje pravico do odklopa od sistema daljinskega ogrevanja. Naložba izvedena v nasprotju s to določbo, npr. če se odjemalec odklopi od sistema daljinskega ogrevanja, da bi vgradil toplotno črpalko v stari stavbi, ni skladna z veljavnimi predpisi/javnim pozivom.

Vlagatelj s podpisano izjavo, ki jo predloži k vlogi za pridobitev nepovratnih sredstev, jamči, da je naložba skladna z veljavnimi predpisi/javnim pozivom. To pomeni, da v zgoraj navedenem primeru, taka izjava vlagatelja ni možna in posledično spodbuda ne more biti dodeljena.

Če Eko sklad, j.s. ugotovi, da naložba ni bila izvedena skladno z veljavnimi predpisi/javnim pozivom, pravico do izplačanih sredstev odvzame, vlagatelj pa je dolžan vrniti prejeta sredstva.

Nasprotno pa iz 99. člena Zakona o oskrbi s plini (ZOP) izhaja, da uporabnik plinovodnega sistema, ki je imetnik soglasja za priključitev na sistem, lahko zahteva od operaterja sistema, da njegovo odjemno mesto odklopi od omrežja in to brez omejitev. Posledično je v primeru zamenjave ogrevalnega sistema iz plina na obnovljive vire spodbuda Eko sklada, j.s. lahko dodeljena.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti