ODLOG plačila obveznosti po kreditnih pogodbah za fizične osebe zaradi posledic poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023

Objavljeno 8.9.2023

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

ODLOG plačila obveznosti po kreditnih pogodbah za fizične osebe zaradi posledic poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023, skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Zaradi posledic poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023 se je marsikdo znašel v finančni stiski in ne zmore več odplačevati svojih kreditnih obveznosti. Zato je bil sprejet ZOPNN-F, na podlagi katerega lahko stranke zaprosite za odlog odplačila obveznosti po sklenjenih kreditnih pogodbah (moratorij na odplačilo kredita) pod naslednjimi pogoji:

 • vloga za odlog plačila obveznosti je oddana najpozneje do 31. 12. 2023,
 • čas trajanja odloga do 12 mesecev,
 • obresti in stroški se v času odloga ne obračunavajo in ne plačujejo,
 • možen je samo en odlog plačila,
 • z vsemi strankami pogodbenega razmerja se sklene dodatke h kreditni pogodbi, stroški odobritve odloga in sklenitve dodatka se kreditojemalcu ne zaračunajo,
 • zavarovalno jamstvo se avtomatično podaljša za čas odloga, dodatna zavarovalna premija za tveganje se ne obračuna.

V ta namen smo pripravili nekaj koristnih pojasnil in usmeritev:

Kdo lahko zaprosi za odlog?

Na podlagi določil ZOPNN-F lahko za odlog plačila kredita zaprosite kreditojemalci, ki izpolnjujete naslednja pogoja: 

 • Obveznosti, za katere podajate vlogo za odlog odplačila, še niso zapadle do uveljavitve ZOPNN-F (10. 8. 2023) oziroma njihova zapadlost ob uveljavitvi zakona ne presega 90 dni;
 • V Vlogi navedete dejstva in okoliščine ter po potrebi dodate ustrezna dokazila, da zaradi okoliščin, povezanih s posledicami poplav/plazov, začasno ne morete zagotavljati poplačila obveznosti.

Kako lahko oddate vlogo?

Fizične osebe Vlogo posredujete neposredno Banki Intesa Sanpaolo, ki po pooblastilu Eko sklada sklepa in vodi kreditne pogodbe, na več načinov:

·        prek e-pošte info@intesasanpaolobank.si ali

·        osebno v poslovalnici.

Vloga mora biti v celoti izpolnjena in podpisana s strani kreditojemalca.

V primerih, ko Kreditojemalec v vlogi ali ob sklenitvi dodatka za odobritev odloga plačila kreditnih obveznosti navede neresnične ali nepravilne podatke, ima Eko sklad oziroma pooblaščena Banka pravico odpoklicati kredit pred zapadlostjo preostalih anuitet in zahtevati vračilo celotnega dolga z vsemi pripadajočimi obrestmi in stroški pred pogodbeno določenim rokom, tako da celotna obveznost po tej kreditni pogodbi zapade v takojšnje plačilo. 

PDF dokument

PDF dokument Vloga za odlog plačila po kreditnih pogodbah po ZOPNN-F_Fizične osebe

Odpri Prenesi 275kb

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti