Na Eko skladu spodbude za pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb, sofinancirane z novimi finančnimi instrumenti

Objavljeno 23.8.2021

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter
49 10 Kmb4381 Test

Eko sklad je v petek, 20. 8. 2021, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si v okviru projekta Life Care4Climate objavil dva nova javna razpisa za pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb, sofinancirane z novima finančnima instrumentoma. Javna razpisa dopolnjujeta obstoječo ponudbo spodbud Eko sklada za večstanovanjske stavbe. Vsi obstoječi javni pozivi Eko sklada, namenjeni večstanovanjskim stavbam, ostajajo odprti, saj bo na novih javnih razpisih sredstev dovolj le za nekaj pilotnih projektov, financiranih z novimi finančnimi instrumenti, bo pa spodbuda zanje precej višja.

Namen javnih razpisov je razviti nova finančna inštrumenta, ki bosta omogočila večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Razpisa bosta odprta do konca leta 2021, sredstva pa bodo predvidoma zadoščala za izbiro enega do dveh projektov na posamezen razpis. 

Na prvem javnem razpisu je etažnim lastnikom starejših večstanovanjskih stavb ponujeno financiranje s kombinacijo kredita v breme rezervnega sklada in nepovratnih sredstev (samo nepovratnih sredstev ne bo mogoče pridobiti), na drugem javnem razpisu pa financiranje s kombinacijo nepovratnih sredstev in sredstev izvajalca energetskega pogodbeništva (s plačili storitve prenove po računih; etažni lastniki bodo izvajalca energetskega pogodbeništva poiskali na trgu ponudnikov storitev).  

Upravičene bodo stavbe z več kot 8 deli in več kot 8 različnimi etažnimi lastniki, pri čemer bo morala biti več kot polovica površine stavbe v stanovanjski rabi in več kot polovica vseh etažnih lastnikov fizičnih oseb (občanov)

Pogoj bo izvedba celovite prenove stavbe, kar se lahko izvede kot usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe ali kot skoraj ničenergijsko prenovo. Obvezna bo projektna dokumentacija in pri izvedbi zagotovljen nadzor, kot določa Gradbeni zakon. Stroški izdelave projektne dokumentacije ter stroški nadzora bodo priznani stroški naložbe. Če bo za celovito prenovo treba pridobiti gradbeno dovoljenje, bo moralo le-to biti priloženo vlogi na javni razpis. Vlogo na javni razpis bo lahko oddal upravnik ali drug pooblaščenec upravičenih oseb. 

V primeru usklajene izvedbe treh ali več ukrepov energijske prenove bo treba v projektni dokumentaciji predložiti tudi elaborat gradbene fizike skladno z veljavnimi predpisi o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, izkaz energetskih lastnosti stavbe in energetsko izkaznico stavbe skladno z veljavnimi predpisi, ki morajo biti izdelani za obstoječe stanje in za stanje po prenovi. 

V primeru skoraj ničenergijske prenove pa se bo ustreznost preverjala na podlagi dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), projektne dokumentacije za izvedbo celovite prenove (PZI), izračuna PHPP za obstoječe stanje in stanje po prenovi, ter na podlagi drugih dokazil navedenih v javnem razpisu. V okviru skoraj ničenergijske prenove bo obvezno naročiti tudi statično presojo stavbe in glede na ugotovitve po potrebi izvesti statično sanacijo. 

Predvidena višina nepovratne finančne spodbude:

₋        do 40 % priznanih stroškov naložbe za celovito prenovo z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe;

₋        do 50 % priznanih stroškov naložbe za skoraj ničenergijsko prenovo.

Če bo v okviru celovite prenove izvedena tudi statična sanacija, se bo dodelila dodatna nepovratna finančna spodbuda v višini do 50 % s tem povezanih stroškov, vendar ne več kot 225 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo.

Predvidena višina nepovratnih sredstev za posamezen javni razpis znaša 500.000 EUR in 1.500.000 EUR za povratna sredstva – kredit v breme rezervnega sklada.

Vloge se bodo ocenjevale na podlagi naslednjih meril (za vsako merilo je določeno število točk):

 (na javnem razpisu za kombinacijo kredita v breme rezervnega sklada in nepovratnih sredstev)

1.          obseg in zahtevnost celovite prenove;

2.          postavitev PV za skupnostno samooskrbo z električno energijo z izrabo sončne energije;

3.          statična sanacija (protipotresna utrditev);

4.          izvedba dodatnih ukrepov trajnostne gradnje (npr. kolesarnice, infrastruktura za polnilne postaje za električna vozila na parkirnih mestih stavbe, zajem deževnice za namakanje zunanjih zelenih površin in ostalo rabo v stavbi, izvedba zelene strehe in/ali zelene fasade na stavbi);

5.          izvedba prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;

6.          dozidave (nadzidave in prizidave).

 

(na javnem razpisu za kombinacijo nepovratnih sredstev in sredstev izvajalca energetskega pogodbeništva) 

1.          obseg in zahtevnost celovite prenove;

2.          postavitev PV za skupnostno samooskrbo z električno energijo z izrabo sončne energije;

3.          statična sanacija (protipotresna utrditev);

4.          delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani pogodbenika;

5.          garancija pogodbenih prihrankov energije;

6.          izvedba prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;

7.          dozidave (nadzidave in prizidave).

 Vloge bodo razvrščene glede na število prejetih točk, pri čemer bodo v okviru razpoložljivih sredstev do spodbude upravičene vloge z najvišjim številom točk. Če bodo po dodelitvi spodbude za najbolje ocenjeno vlogo ostala razpoložljiva sredstva, se bo spodbuda v višini preostalih sredstev ponudila upravičenim osebam z naslednjo najbolje ocenjeno vlogo, do porabe sredstev.

Za več informacij lahko pokličete na 01 241 48 25 ali pišete na ekosklad@ekosklad.si.


Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti