Dopolnitev novice glede priklopa na sistem daljinskega ogrevanja in plin

Objavljeno 6.10.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Glede na novi zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo pojasnilo z dne 7.7.2022 dopolnjujemo glede možnosti, da se ne priključi na plin (zadnji odstavek spodaj).

Ker je s 1. 3. 2022 prenehal veljati Odlok o načrtu za kakovost zraka in glede na nov Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (ZOTSD), ki velja od 13. 4. 2022, in ureja pogoje za odklop od sistema daljinskega ogrevanja ali plina, je bilo že pojasnjeno, kaj to pomeni glede dodeljevanja spodbud za naložbe vgradnje kurilne naprave na lesno biomaso ali toplotne črpalke:

skladno s 30. členom Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (ZOTDS) lahko odjemalec, ki je imetnik soglasja za priključitev na sistem daljinskega ogrevanja ali plin, zahteva od distributerja, da njegovo odjemno mesto ali priključek odklopi od sistema, za kar pa mora odjemalec pridobiti soglasje distributerja. Eko sklad, j.s. pa lahko dodeli spodbude za naložbe vgradnje kurilne naprave na lesno biomaso ali toplotne črpalke na vseh območjih, ki nimajo veljavnega odloka o kakovosti zraka.

Posledično se šteje, da je npr. odklop od sistema daljinskega ogrevanja ali od plinovodnega sistema in posledična investicija vgradnje toplotne črpalke v stari stavbi legalna, če je odjemalec za odklop od sistema pridobil soglasje distributerja. Vlagatelj s podpisano izjavo, ki jo predloži k vlogi za pridobitev nepovratnih sredstev, jamči, da je naložba skladna z veljavnimi predpisi/javnim pozivom – torej da je pridobil soglasje distributerja za odklop. Če iz dokumentacije izhaja, da se je vlagatelj odklopil iz sistema za daljinsko ogrevanje ali od plinovodnega sistema, Eko sklad, j.s. od vlagatelja lahko zahteva predložitev soglasja distributerja.

Od 22. 9. 2022 do 31. 12. 2025 pa velja tudi Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE), ki v 18. členu določa, da imajo odjemalci zemeljskega plina pri prvem priklopu na sistem za distribucijo zemeljskega plina  pravico, da se ne priklopijo na sistem za distribucijo zemeljskega plina, če dokažejo, da se bodo ogrevali na OVE − gre torej za pravico odjemalca do odstopa od obveznega prvega priklopa na plin in ne za odklop obstoječih odjemalcev.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti