Demo projekti celovitih prenov večstanovanjskih stavb

Objavljeno 24.5.2021

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Eko sklad bo predvidoma v mesecu juliju v okviru projekta Life Care4Climate objavil dva javna razpisa za demo projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb, sofinancirane z novima finančnima instrumentoma.

Namen javnih razpisov je razviti nova finančna inštrumenta, ki bosta omogočila večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Razpisa bosta odprta do konca leta 2021, sredstva pa bodo predvidoma zadoščala za izbiro enega do dveh projektov na posamezen razpis.

Na prvem javnem razpisu bo etažnim lastnikom starejše večstanovanjske stavbe ponujeno financiranje s kombinacijo kredita v breme rezervnega sklada in nepovratnih sredstev (samo nepovratnih sredstev ne bo mogoče pridobiti), na drugem javnem razpisu pa financiranje s kombinacijo nepovratnih sredstev in sredstev izvajalca energetskega pogodbeništva (s plačili storitve prenove po računih; etažni lastniki bodo izvajalca energetskega pogodbeništva poiskali na trgu ponudnikov storitev). 

Upravičene bodo stavbe z več kot 8 deli in več kot 8 različnimi etažnimi lastniki, pri čemer bo morala biti več kot polovica površine stavbe v stanovanjski rabi in več kot polovica vseh etažnih lastnikov fizičnih oseb (občanov).

Pogoj bo izvedba celovite prenove stavbe, pri čemer bo to možno izvesti kot usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe ali pa kot skoraj ničenergijsko prenovo. Za izvedbo prenove bo morala biti obvezno izdelana projektna dokumentacija, pri izvedbi pa bo moral biti zagotovljen nadzor, kot ga določa Gradbeni zakon. Stroški izdelave projektne dokumentacije ter stroški nadzora bodo priznani stroški naložbe.

V primeru usklajene izvedbe treh ali več ukrepov energijske prenove bo treba v projektni dokumentaciji obvezno predložiti tudi elaborat gradbene fizike skladno z veljavnimi predpisi o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, izkaz energetskih lastnosti stavbe in energetsko izkaznico stavbe skladno z veljavnimi predpisi, ki morajo biti izdelani za obstoječe stanje in za stanje po prenovi.

Ustreznost skoraj ničenergijske prenove pa se bo preverjala na podlagi dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), projektne dokumentacije za izvedbo celovite prenove (PZI), izračuna PHPP za obstoječe stanje in stanje po prenovi, ter na podlagi drugih dokazil navedenih v javnem razpisu. V okviru skoraj ničenergijske prenove bo obvezno naročiti statično presojo stavbe in glede na ugotovitve po potrebi izvesti statično sanacijo.

Če bo za celovito prenovo treba pridobiti gradbeno dovoljenje, bo moralo le-to biti priloženo vlogi na javni razpis. Vlogo na javni razpis bo lahko oddal upravnik ali drug pooblaščenec upravičenih oseb.

91 19 Kmb7461 Test

Predvidena višina nepovratne finančne spodbude:

1.        do 35 % priznanih stroškov naložbe za celovito prenovo z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe;

2.        do 50 % priznanih stroškov naložbe za skoraj ničenergijsko prenovo.

Če bo v okviru celovite prenove izvedena tudi statična sanacija, se bo dodelila dodatna nepovratna finančna spodbuda v višini do 50 % s tem povezanih stroškov, vendar ne več kot 225 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo.

Predvidena višina nepovratnih sredstev za posamezen javni razpis znaša 500.000 EUR in 2.500.000 EUR za povratna sredstva – kredit v breme rezervnega sklada.

Vloge se bodo ocenjevale na podlagi naslednjih meril (za vsako merilo bo določeno število točk):

1.        obseg in zahtevnost celovite prenove;

2.        postavitev PV za skupnostno samooskrbo z električno energijo z izrabo sončne energije;

3.        statična sanacija (protipotresna utrditev);

4.        izvedba dodatnih ukrepov trajnostne gradnje (npr. kolesarnice, infrastruktura za polnilne postaje za električna vozila na parkirnih mestih stavbe, zajem deževnice za namakanje zunanjih zelenih površin in ostalo rabo v stavbi, izvedba zelene strehe in/ali zelene fasade na stavbi);

5.        izvedba prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;

6.        dozidave (nadzidave in prizidave).

49 10 Kmb4381 Test

Vloga, ki bo dosegla največje število točk na posameznem razpisu, bo izbrana za dodelitev spodbude. Če po dodelitvi spodbude za najbolje ocenjeno vlogo ne bodo porabljena vsa razpisana sredstva na javnem razpisu, bodo do spodbude glede na višino preostalih sredstev upravičene tudi naslednje najbolje ocenjene vloge, in sicer po vrstnem redu števila doseženih točk do porabe vseh razpisanih sredstev. 

Podatki so informativne narave in se do časa objave javnih razpisov lahko še spremenijo. Za več informacij lahko pokličete na 01 241 48 25 vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro ali pišete na tkovacic@ekosklad.si.

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ALIFE17 IPC/SI/000007B je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Cgc Mop Life 1030x79

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti