Zbiralnik deževnice: Kredit

Javni poziv Kredit 67OB22

Rok za oddajo vloge pred izvedbo naložbe

Veljavnost poziva POZIV JE ZAPRT

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Voda

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah ali po pošti Naslov in uradne ure


Predmet poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije in zajemajo enega ali več spodaj navedenih ukrepov:

A- vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje prostorov ter pripravo tople vode,

B- vgradnja naprav in sistemov za povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode,

C- vgradnja naprav za proizvodnjo, soproizvodnjo ali hrambo električne energije,

D- zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja stavb,

E- gradnja ali nakup skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb,

F- nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov,

G- nakup okolju prijaznih vozil,

H- odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,

I- nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva,

J- učinkovita raba vodnih virov,

K- oskrba s pitno vodo. 

Obrestna mera je trimesečni EURIBOR + 1,3 %.

Odplačilna doba znaša največ 10 let za vse ukrepe, razen za ukrep gradnje ali nakupa skoraj ničenergijskih stanovanjskih stavb ter pri obsežnejši obnovi stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega poziva, za katere odplačilna doba lahko znaša največ 20 let. 

Pravica do kredita se lahko odobri največ do višine priznanih stroškov naložbe, minimalni znesek kredita je 1.500,00 EUR.

PDF dokument

PDF dokument Obvestilo_o_zaključku_Javnega_poziva_za_kreditiranje_Okoljskih_naložb_občanov_67OB22.pdf

Odpri Prenesi 589kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga-67OB22_r1.pdf

Odpri Prenesi 759kb
PDF dokument

PDF dokument Navodila-za-kreditojemalce.pdf

Odpri Prenesi 170kb
PDF dokument

PDF dokument Merila-za-določanje-kreditne-sposobnosti.pdf

Odpri Prenesi 114kb
PDF dokument

PDF dokument Izjava-o-zaključku-naložbe.pdf

Odpri Prenesi 134kb
PDF dokument

PDF dokument SEZNAM-KURILNIH-NAPRAV-17.4.2023.pdf

Odpri Prenesi 183kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam_rekuperatorji_16.8.2023.pdf

Odpri Prenesi 192kb