Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema: Subvencija

Javni poziv Subvencija Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb

Rok za oddajo vloge Pred izvedbo naložbe

Veljavnost poziva Do objave zaključka v Uradnem listu RS

Namenjeno za skupinska

Tip naložbe Ogrevanje in prezračevanje

Oddaja vloge Osebno ali priporočeno po pošti Naslov in uradne ure


Predmet javnega razpisa so finančne spodbude v obliki kreditov s subvencionirano obrestno mero, ki se poplačujejo iz rezervnih skladov večstanovanjskih stavb in v obliki nepovratnih finančnih spodbud/pomoči etažnim lastnikom za skupne naložbe prenove starejših večstanovanjskih stavb. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 60 % stroškov prenove. Dodelitev samo nepovratne finančne spodbude (brez kredita) ali samo kredita (brez nepovratne finančne spodbude) po tem javnem razpisu ni možna. Izjemoma se v primeru, ko so med etažnimi lastniki tudi upravičene osebe, ki skladno z drugim odstavkom 41. člena Stanovanjskega zakona vplačujejo v lastne rezervne sklade, le-tem lahko dodeli le nepovratna finančna spodbuda za njihov delež naložbe, brez kredita v breme rezervnega sklada.

Pravica do spodbude se lahko dodeli samo za novo naložbo. Nova naložba je izvedba celovite energijske prenove večstanovanjske stavbe, ki še ni bila izvedena v času oddaje vloge za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu, pri čemer mora biti vloga oddana pred pričetkom izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, če ta na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe upošteva datum izdaje računa. 

Namen javnega razpisa je razviti nov finančni inštrument, ki bo omogočil večji obseg bolj celovitih energijskih prenov večstanovanjskih stavb v Sloveniji. Koncept finančnega instrumenta je bil razvit v okviru projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ALIFE17 IPC/SI/000007B je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Razpisana sredstva se bodo dodelila za naložbe, ki bodo v izbirnem postopku višje ocenjene in ovrednotene skladno z merili javnega razpisa. Merila javnega razpisa so postavljena na način, ki etažne lastnike spodbuja k izvedbi čim bolj celovite in kakovostne prenove večstanovanjskih stavb.

Do spodbude po tem javnem razpisu so upravičeni etažni (so)lastniki starejše večstanovanjske stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega razpisa, ki so:

  • fizične osebe;
  • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini;
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti ali je v lasti Republike Slovenije in ga imajo v najemu ali z njim upravljajo in je namenjeno opravljanju njihove osnovne dejavnosti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Če kateri izmed etažnih lastnikov ni upravičena oseba, spodbuda ne more biti dodeljena nobenemu od etažnih lastnikov.

PDF dokument

PDF dokument 1_Javni-razpis-kredit-v-breme-rezervnega-sklada.pdf

Odpri Prenesi 472kb
PDF dokument

PDF dokument 2_Obrazec-Vloga.pdf

Odpri Prenesi 307kb
Excel preglednica

Excel preglednica 3_Obrazec-Seznam-lastnikov-(priloga-1).xlsx

Prenesi 48kb
PDF dokument

PDF dokument 4_Obrazec-Soglasje,-izjave-in-pooblastilo-za-nepovratno-finančno-spodbudo-(priloga-2).pdf

Odpri Prenesi 233kb
PDF dokument

PDF dokument 5_Obrazec-Soglasje,-izjave-in-pooblastilo-za-kredit-(priloga-3).pdf

Odpri Prenesi 244kb
PDF dokument

PDF dokument 6_Obrazec-De-minimis-(priloga-4).pdf

Odpri Prenesi 137kb
Excel preglednica

Excel preglednica 7_Obrazec-Finančni-podatki-o-naložbi-(priloga-5).xlsx

Prenesi 66kb
PDF dokument

PDF dokument 8_Vzorec-Kreditne-pogodbe.pdf

Odpri Prenesi 306kb
PDF dokument

PDF dokument 9_Vzorec-Pogodbe-o-izplačilu-nepovratne-finančne-spodbude.pdf

Odpri Prenesi 227kb
PDF dokument

PDF dokument 10_Označba-vloge.pdf

Odpri Prenesi 118kb