Toplotna izolacija fasade: Subvencija

Javni poziv Subvencija Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve

Rok za oddajo vloge Pred izvedbo naložbe

Veljavnost poziva Do objave zaključka v Uradnem listu RS

Namenjeno za skupinska

Tip naložbe Izolacija in okna

Oddaja vloge Osebno v času uradnih ur, priporočeno po pošti Naslov in uradne ure


Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinancirane s strani podjetja za energetske storitve (pogodbenika), ki bo zagotovilo izvajanje storitev energetske učinkovitosti in ga bodo etažni lastniki izbrali na trgu ponudnikov teh storitev. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 60 % stroškov prenove.

Več informacij o energetskem pogodbeništvu je na voljo na spletni strani Eko sklada

Informativni seznam ponudnikov energetskih storitev oziroma pogodbenikov. Seznam je informativne narave. Etažni lastniki lahko izberejo tudi pogodbenika, ki ni na navedenem seznamu. 

Dodelitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu je mogoča le, če bo vsaj trideset odstotkov (30 %) upravičenih stroškov naložbe celovite energijske prenove financiranih s strani pogodbenika. Naložba se mora pogodbeniku poplačevati bodisi po računih za energijo bodisi na osnovi računov za storitve energetske učinkovitosti, skladno s pogodbo med etažnimi lastniki in izbranim pogodbenikom. Ročnost financiranja poplačila pogodbenih obveznosti s strani pogodbenika mora znašati vsaj pet (5) let. Iz pogodbe mora biti razvidno, da pogodbenik garantira dogovorjene prihranke energije.

Pravica do spodbude se lahko dodeli samo za novo naložbo. Nova naložba je izvedba celovite energijske prenove večstanovanjske stavbe, ki še ni bila izvedena v času oddaje vloge za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu, pri čemer mora biti vloga oddana pred pričetkom izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, če ta na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe upošteva datum izdaje računa. 

Namen javnega razpisa je razviti nov finančni inštrument, ki bo omogočil večji obseg celovitih energijskih prenov večstanovanjskih stavb v Sloveniji. Koncept finančnega instrumenta je bil razvit v okviru projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ALIFE17 IPC/SI/000007B je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Razpisana sredstva se bodo dodelila za naložbe, ki bodo v izbirnem postopku višje ocenjene in ovrednotene skladno z merili javnega razpisa. Merila javnega razpisa so postavljena na način, ki etažne lastnike spodbuja k izvedbi čim bolj celovite in kakovostne prenove večstanovanjskih stavb.

Do spodbude po tem javnem razpisu so upravičeni etažni (so)lastniki starejše večstanovanjske stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega razpisa, ki so:

  • fizične osebe,
  • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini,
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti ali je v lasti Republike Slovenije in ga imajo v najemu ali z njim upravljajo in je namenjeno opravljanju njihove osnovne dejavnosti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.
PDF dokument

PDF dokument 1_Javni-razpis-pogodbeništvo.pdf

Odpri Prenesi 417kb
PDF dokument

PDF dokument 2_Obrazec-Vloga.pdf

Odpri Prenesi 363kb
Excel preglednica

Excel preglednica 3_Obrazec-Seznam-etažnih-lastnikov-(Priloga-1).xlsx

Prenesi 56kb
PDF dokument

PDF dokument 4_Obrazec-Soglasje,-izjave-in-pooblastilo-etažnih-lastnikov-(Priloga-2).pdf

Odpri Prenesi 205kb
PDF dokument

PDF dokument 5_Obrazec-De-minimis-(Priloga-3).pdf

Odpri Prenesi 137kb
PDF dokument

PDF dokument 6_Označba-vloge.pdf

Odpri Prenesi 117kb