Solarni ogrevalni sistem: Subvencija

Javni poziv Subvencija Javni poziv 114SUB-OB24 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v večjo energijsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije v stavbah

Rok za oddajo vloge Po izvedeni naložbi

Veljavnost poziva Do objave zaključka v Uradnem listu RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Ogrevanje in prezračevanje

Oddaja vloge prek portala eUprava, osebno v času uradnih ur, priporočeno po pošti, na vloge@ekosklad.si Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude fizičnim osebam za izvedene nove naložbe v večjo energijsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije v stavbah na celotnem območju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov za večjo energijsko učinkovitost stavb in rabo obnovljivih virov energije.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za novo naložbo, ki je ob oddaji vloge že izvedena, in sicer za enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov od A do I. Nova naložba je naložba, izvedena od 1. 5. 2024 dalje v/na legalno zgrajeni stavbi.

Ukrepi, za katere se dodeli nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu, so:

A - vgradnja solarnega sistema v stavbi,

B - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

C - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

D - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno ali dvostanovanjske stavbe,

E - vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi,

F - toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe,

G - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju v starejši stavbi,

H - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi,

I - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi.

Upravičena oseba po tem javnem pozivu je vsaka fizična oseba, ki je tako v času vložitve vloge, kot v času izdaje odločbe investitor in:

  • lastnik ali solastnik nepremičnine, stavbe ali stanovanja ali poslovnega prostora v stavbi z več posameznimi deli, kjer je bil izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: lastnik) ali
  • imetnik stavbne pravice na nepremičnini, stavbi ali stanovanju ali poslovnem prostoru, kjer je bil izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva ali
  • ožji družinski član lastnika nepremičnine, stavbe ali stanovanja ali poslovnega prostora v stavbi z več posameznimi deli, kjer je bil izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva (po tem javnem pozivu se šteje za ožjega družinskega člana: zakonec, izvenzakonski partner, otrok, starš, brat, sestra, stari starš, vnuki, zakonec ali izvenzakonski partner ožjega družinskega člana) ali
  • najemnik nepremičnine, stavbe ali stanovanja ali poslovnega prostora v stavbi z več posameznimi deli, kjer je bil izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva.

Vlagatelje pozivamo, da oddajo samo popolne vloge. Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 114SUB-OB24 in obvezne priloge, ki so navedene v besedilu javnega poziva. Vlagatelj mora z vsemi dokazili, ki so navedena kot obvezna priloga k vlogi, razpolagati že v času vložitve vloge. 

PDF dokument

PDF dokument Javni-poziv-114SUB-OB24.pdf

Odpri Prenesi 454kb
PDF dokument

PDF dokument 114SUB-OB24-obrazci-Vloga.pdf

Odpri Prenesi 388kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam-fasadni-sistemi-2024.xlsx

Prenesi 36kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam-toplotne-črpalke-2024.xlsx

Prenesi 93kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam_kurilne-naprave_-5.7.2024.xlsx

Prenesi 37kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam_okna---5.-7.-2024.xlsx

Prenesi 368kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam_rekuperatorji_5.7.2024.xlsx

Prenesi 22kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam_sprejemniki-soncne-energije_5.7.2024.xlsx

Prenesi 60kb