Skoraj ničenergijske in nizkoenergijske stavbe: Kredit

Javni poziv Kredit 65OB19

Rok za oddajo vloge Pred zaključkom del

Veljavnost poziva Do objave zaključka v UL RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Nakup / gradnja / celovita obnova stanovanjske stavbe

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije.

Obrestna mera:
trimesečni EURIBOR +1,3 %

Odplačilna doba:
največ 10 let za vse ukrepe, razen za ukrep gradnje ali nakupa skoraj nič-energijskih stavb ter v obsežnejšo obnovo stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega poziva, za katere odplačilna doba lahko znaša največ 20 let.

Višina kredita:
do višine priznanih stroškov naložbe, minimalni znesek kredita je 1.500,00 EUR.

Splošni in finančni pogoji kreditiranja ter ostale določbe so podrobneje opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva.

Kredit se zavaruje pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana, v skladu s pogoji poziva. Kreditojemalec vrača kredit v mesečnih anuitetah, ki praviloma niso nižje od 40,00 EUR. Najvišja možna anuiteta za kredit je določena skladno s pravili za ugotavljanje kreditne sposobnosti. Praviloma mora kreditojemalcu od osnove za določitev kreditne sposobnosti, zmanjšanje za odtegljaje, ki se upoštevajo pri določitvi kreditne sposobnosti , vključno z upoštevanjem mesečne anuitete iz kredita, ki je predmet odobritve , ostati najmanj znesek v višini minimalne plače.

Stroške sklenitve kreditne pogodbe in vodenja kreditov ter kreditnega zavarovanja zaračuna kreditojemalcu pooblaščena banka (Intesa Sanpaolo d.d.) skladno s tarifnim pravilnikom Eko sklada, in sicer:

 • za sklenitev kreditne pogodbe v enkratnem znesku 1,4 % od vrednosti najetega posojila oziroma najmanj 40,00 EUR in ne več kot 175,00 EUR,
 • za vodenje kredita enkrat letno: 30,00 EUR za kredite do višine največ 4.000,00 EUR in 40,00 EUR za kredite nad 4.000,00 EUR  (sorazmerni delež stroškov vodenja kredita za prvo koledarsko leto se plača ob podpisu kreditne pogodbe, za vsako naslednje leto se strošek vodenja plača na začetku leta za tekoče leto),
 • za zavarovanje vračila kredita zavarovalno premijo ob sklenitvi pogodbe, ki je odvisna od odplačilne dobe kredita in zavarovalne osnove, izračunane po naslednji formuli: AN (anuiteta kredita) x n (število mesečnih anuitet). Zaračunana premija je zmnožek zavarovalne osnove in zavarovalne premije, izražene v odstotku (premijski stavek), in sicer:
 • 0,98 % za odplačilno dobo do 4 leta
 • 1,28  % za odplačilno dobo nad 4 do 9 let
 • 1,78 % za odplačilno dobo  nad 9 do 15 let
 • 1,98 % za odplačilno dobo nad 15 do 20 let


Več o kreditiranju občanov v javnem pozivu 65OB19 ali pokličite na telefonsko številko 01 241 48 20.

Pravica do kredita se dodeli za gradnjo ali nakup nove skoraj nič-energijske eno ali dvostanovanjske stavbe, katere energijska učinkovitost bo v segmentu računske rabe energije za ogrevanje (QH), izračunane po metodi za pasivne stavbe »PHPP«, manjša ali enaka 25 kWh/m2a. Navedena vrednost QH se ne glede na dejansko lokacijo gradnje stanovanjske stavbe izračuna za klimatske podatke mesta Ljubljana (T2000-2009/J1991-2010), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada.

Ustreznost energijsko učinkovite stavbe se preverja na podlagi dokazil in izračuna po metodologiji PHPP, projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja DGD ter načrtov projektne dokumentacije za izvedbo gradnje PZI.

V primeru nakupa že dokončane nove stavbe se ustreznost izvedene naložbe preverja na podlagi načrtov projektne dokumentacije izvedenih del PID.

Zunanje stavbno pohištvo (okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vhodna vrata ipd.) mora imeti toplotno prehodnostjo U ≤ 1,0 W/(m2K) in mora biti vgrajeno po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL.

Toplotne prehodnosti zunanjega stavbnega pohištva in toplotne prevodnosti izolacijskih materialov, vgrajenih v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno z zahtevami javnega poziva.

Obvezna je vgradnja centralnega sistema prezračevanja. Centralna prezračevalna naprava s sistemom za rekuperacijo toplote, morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen naprav z entalpijskim prenosnikom toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %. Vse centralne prezračevalne enote pa ne smejo presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h).

Dovoljena je le vgradnja sodobnih generatorjev toplote z visoko energijsko učinkovitostjo. Za ogrevanje in pripravo sanitarne vode je edino dopustno fosilno gorivo zemeljski plin in dovoljena le vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla. Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 10 % toplotnih potreb stavbe. Prav tako mora stavba najmanj 25 % toplotnih potreb pokriti iz obnovljivih virov energije.

Kredit se lahko dodeli tudi za nakup eno ali dvostanovanjske stavbe, ki izpolnjuje te pogoje, s strani prvega kupca – fizične osebe, če je bila prodajna pogodba ali druga veljavna listina z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalca za vpis lastninske pravice v korist kupca sklenjena po 1. 1. 2019. 

Priznani stroški so vsi stroški povezani z:

 • nakupom in vgradnjo toplotne zaščite tal, obodnih zidov vključno z zaključnim slojem in strehe oziroma stropa proti neogrevanem prostoru,
 • paroprepustno folijo oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine, vetrno zaporo in parno oviro,
 • nakupom in vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva, vključno s senčili in okenskimi policami,
 • nakupom in vgradnjo centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka,
 • nakupom in vgradnjo generatorja toplote vključno z zalogovnikom za gorivo, transportnim in varnostnim sistemom, krmilno opremo, vodnim toplotnim zbiralnikom, povezovalnimi armaturami, opremo za priključitev na centralno ogrevanje ter ogreval,
 • stroški odlaganja gradbenih odpadkov v primeru rušenja stare stavbe, ob predložitvi dokazila (evidenčnega lista) o odlaganju odpadkov.

V primeru navedbe ponudbene vrednosti za celoten konstrukcijski element, ki je del zunanjega ovoja, znaša priznani strošek 50 % tega zneska.

V primeru gradnje ali nakupa stavbe po sistemu »na ključ oziroma delni ključ«, ki mora obvezno vključevati stroške gradnje toplotnega ovoja ogrevanega dela stavbe, vgradnje ustreznega zunanjega stavbnega pohištva, vgradnje centralnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka in sodobnega generatorja toplote, priznani stroški obsegajo 50 % predračunske vrednosti. V kolikor predračun ne zajema toplotne izolacije tal proti terenu, lahko upravičena oseba predloži dodatni predračun za nakup in vgradnjo izolacije.

Obvezne priloge za vse naložbe so:

 • predračun izbranega izvajalca/dobavitelja s podrobnim popisom del, naprav in materiala (proizvajalec naprave/opreme, tip/oznaka naprave in materiala) ter z osnovnimi podatki o izvajalcu/dobavitelju,
 • kopija gradbenega dovoljenja oziroma uporabnega dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti stavbe, na kateri je izvedena naložba, morebitne odločbe o legalizaciji stavbe oziroma odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ, če je bila stavba zgrajena pred 31. 12. 1967 in upravičena oseba z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga, ter izjava, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisana pod kazensko in materialno odgovornostjo upravičene osebe, da je stavba, na kateri bo izvedena naložba in za katero bo upravičeni osebi dodeljena pravica do kredita, zgrajena skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem oziroma drugimi prej navedenimi upravnimi odločbami,

OZIROMA

 • izpolnjena Izjava o legalnosti in namembnosti stavbe, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo upravičene osebe, s katero le-ta izjavlja, da je predmetna stavba zgrajena skladno s predpisi o graditvi objektov, da je legalna ter da je namembnost stavbe enaka kot je opredeljena v uradnih pravnomočnih upravnih odločbah (v primeru novogradnje, ki še ni vpisana v kataster stavb in register nepremičnin, izjava ne zadostuje in je potrebno priložiti gradbeno oziroma uporabno dovoljenje).

V primeru naložb v ukrepa F in G ter ukrepov, ki se bodo izvajali v posameznem stanovanju v večstanovanjski stavbi, zgoraj navedene dokumentacije ni potrebno predložiti.

 • soglasje lastnika, kadar upravičena oseba ni lastnik stavbe oziroma dela stavbe, razen za ukrepa F in G.

Vprašanje: Ali spremembe pri kreditnih pogojih, ki jih je sprejela Banka Slovenije, vplivajo na presojo kreditne sposobnosti pri kreditih Eko sklada?

Odgovor: Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva, ki ga je sprejela Banka Slovenije, velja izključno za banke in hranilnice ter podružnice tujih bank, ki poslujejo v Sloveniji. Eko sklad tako ni zavezan upoštevati navedeni sklep, zaradi česar bo vaša kreditna sposobnost določena glede na obstoječa Merila za določanje kreditne sposobnosti za zavarovanje EKO kreditov (v prilogi). Presojo kreditne sposobnosti izvaja Banka Intesa Sanpaolo d.d. po pooblastilu Eko sklada. 

Zaradi posledic epidemije COVID-19 se je marsikdo znašel v finančni stiski in ne zmore več odplačevati svojih kreditnih obveznosti. Zato je bil sprejet ZIUZEOP, na podlagi katerega lahko stranke zaprosite za odlog odplačila kredita (moratorij na kredit). več informacij in pogoje najdete na naslednji povezavi.

PDF dokument

PDF dokument JP-65OB19-spr-5.pdf

Odpri Prenesi 699kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga-65OB19.pdf

Odpri Prenesi 131kb
PDF dokument

PDF dokument Izjava-o-zaključku-naložbe_nova_feb20.pdf

Odpri Prenesi 276kb
PDF dokument

PDF dokument Merila-za-določanje-kreditne-sposobnosti.pdf

Odpri Prenesi 114kb

Olajšajte si izpolnjevanje vloge, izpolnite jo prek spleta.

Izpolnjevanje vlog prek spleta je preprosto - kot bi imeli osebnega svetovalca. Prijavite se in nadaljujte z izpolnjevanjem vloge ali pa si le to shranite in jo izpolnite kasneje.