Plinski kondenzacijski kotli: Kredit

Javni poziv Kredit 65OB19

Rok za oddajo vloge Pred zaključkom del

Veljavnost poziva Do objave zaključka v UL RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Ogrevanje in prezračevanje

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Naslov in uradne ure

Obrestna mera Trimesečni EURIBOR + 1,3%

Višina kredita Največ 0 €

Izračun je informativne narave. Točen amortizacijski načrt in izračun efektivne obrestne mere boste prejeli na pogodbeni banki Intesa Sanpaolo pred podpisom kreditne pogodbe.
Oboje lahko že sedaj preverite na strani Zveze potrošnikov Slovenije.
Amortizacijski načrt kredita: https://www.zps.si/index.php?option=com_osebnefinance&view=amortizacijskinacrt
Informativni izračun efektivne obrestne mere: https://www.zps.si/index.php?option=com_osebnefinance&view=eom


Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije.

Obrestna mera:
trimesečni EURIBOR +1,3 %

Odplačilna doba:
največ 10 let za vse ukrepe, razen za ukrep gradnje ali nakupa skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb ter pri obsežnejši obnovi stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega poziva, za katere odplačilna doba lahko znaša največ 20 let 

Višina kredita:
do višine priznanih stroškov naložbe, minimalni znesek kredita je 1.500,00 EUR.

Splošni in finančni pogoji kreditiranja ter ostale določbe so podrobneje opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva.

Vgradnja ogrevalne naprave s kondenzacijo, ki kot energent uporablja zemeljski ali naftni plin, z izkoristkom 92 % ali več.

Priznani stroški naložbe vključujejo:

  • nakup in vgradnjo celotne strojne in elektro opreme, ki je potrebna za celovito in funkcionalno delovanje ogrevalnega sistema, vključno s pripravo tople sanitarne vode,
  • predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov oziroma izdelavo dimnika,
  • nakup in vgradnjo termostatskih ventilov,
  • nakup in vgradnjo elementov razvoda ogrevalnega sistema in ogreval (radiatorji, ploskovno ogrevanje ipd.), v kolikor se vgrajujejo sočasno z novo ogrevalno napravo.

Obvezne priloge za vse naložbe so:

  • predračun izbranega izvajalca/dobavitelja s podrobnim popisom del, naprav in materiala (proizvajalec naprave/opreme, tip/oznaka naprave in materiala) ter z osnovnimi podatki o izvajalcu/dobavitelju,
  • kopija gradbenega dovoljenja oziroma uporabnega dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti stavbe, na kateri je izvedena naložba, morebitne odločbe o legalizaciji stavbe oziroma odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ, če je bila stavba zgrajena pred 31. 12. 1967 in upravičena oseba z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga, ter izjava, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisana pod kazensko in materialno odgovornostjo upravičene osebe, da je stavba, na kateri bo izvedena naložba in za katero bo upravičeni osebi dodeljena pravica do kredita, zgrajena skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem oziroma drugimi prej navedenimi upravnimi odločbami,

OZIROMA

  • izpolnjena Izjava o legalnosti in namembnosti stavbe, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo upravičene osebe, s katero le-ta izjavlja, da je predmetna stavba zgrajena skladno s predpisi o graditvi objektov, da je legalna ter da je namembnost stavbe enaka kot je opredeljena v uradnih pravnomočnih upravnih odločbah (v primeru novogradnje, ki še ni vpisana v kataster stavb in register nepremičnin, izjava ne zadostuje in je potrebno priložiti gradbeno oziroma uporabno dovoljenje).

V primeru naložb v ukrepa F in G ter ukrepov, ki se bodo izvajali v posameznem stanovanju v večstanovanjski stavbi, zgoraj navedene dokumentacije ni potrebno predložiti.

  • soglasje lastnika, kadar upravičena oseba ni lastnik stavbe oziroma dela stavbe, razen za ukrepa F in G.

Vprašanje: Ali spremembe pri kreditnih pogojih, ki jih je sprejela Banka Slovenije, vplivajo na presojo kreditne sposobnosti pri kreditih Eko sklada?

Odgovor: Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva, ki ga je sprejela Banka Slovenije, velja izključno za banke in hranilnice ter podružnice tujih bank, ki poslujejo v Sloveniji. Eko sklad tako ni zavezan upoštevati navedeni sklep, zaradi česar bo vaša kreditna sposobnost določena glede na obstoječa Merila za določanje kreditne sposobnosti za zavarovanje EKO kreditov (v prilogi). Presojo kreditne sposobnosti izvaja Banka Intesa Sanpaolo d.d. po pooblastilu Eko sklada. 

PDF dokument

PDF dokument JP-65OB19-spr-2.pdf

Odpri Prenesi 389kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga-65OB19-čistopis-_za-objavo.pdf

Odpri Prenesi 444kb
PDF dokument

PDF dokument Izjava-o-zaključku-naložbe_nova_feb20.pdf

Odpri Prenesi 276kb
PDF dokument

PDF dokument Merila-za-določanje-kreditne-sposobnosti.pdf

Odpri Prenesi 114kb

Olajšajte si izpolnjevanje vloge, izpolnite jo prek spleta.

Izpolnjevanje vlog prek spleta je preprosto - kot bi imeli osebnega svetovalca. Prijavite se in nadaljujte z izpolnjevanjem vloge ali pa si le to shranite in jo izpolnite kasneje.