Izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru: Subvencija

Javni poziv Subvencija 67SUB-OBPO19

Rok za oddajo vloge Pred pričetkom izvajanja del

Veljavnost poziva POZIV JE ZAPRT

Namenjeno za skupinska

Tip naložbe Izolacija in okna

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom in nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam (v nadaljevanju: nepovratne finančne spodbude) za nove skupne naložbe v starejših večstanovanjskih stavbah, tj. stavbah s tremi ali več stanovanji, na območju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je večja energijska učinkovitost starejših večstanovanjskih stavb.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati na starejši večstanovanjski stavbi po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljevanju: vloga) po tem javnem pozivu:


A - toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu, 
B - toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/ podstrešju, 
C - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo, 
D - optimizacija sistema ogrevanja, 
E - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.


Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu je upravičena vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in:

 • lastnik ali solastnik večstanovanjske stavbe s pisnim soglasjem solastnikov večstanovanjske stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • etažni lastnik ali solastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • najemnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.

Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so upravičene tudi pravne osebe javnega prava, gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ter fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnih predpisov, ki so investitorji in:

 • lastniki ali solastniki večstanovanjske stavbe s pisnim soglasjem solastnikov večstanovanjske stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • etažni lastniki ali solastniki stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • imetniki stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
 • najemniki stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.

Za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu veljajo za pravne osebe (razen za pravne osebe javnega prava) pravila o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis«.

Med upravičene osebe po tem javnem pozivu ne sodijo lastniki, solastniki, etažni lastniki ali najemniki nestanovanjskih delov stavbe kot so denimo garaže ali poslovni prostori.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,140 W/(m2K). Pri navedenem izračunu razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne upošteva.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 16 EUR na m2 toplotne izolacije ravne strehe oziroma ne več kot 12 EUR na m2 toplotne izolacije poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju.

Nepovratna finančna spodbuda za izvajanje kateregakoli ukrepa v starejši stavbi, ki je predmet tega javnega poziva, je za socialno šibkega občana določena v obsegu 100 % priznanih stroškov naložbe glede na njegov pripadajoči delež financiranja naložbe. Socialno šibek občan je vsak lastnik, solastnik ali etažni lastnik posameznega dela starejše stavbe, ki je v času oddaje vloge na ta javni poziv upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč, ali do varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo socialne transfere. Socialno šibek občan izkazuje svojo upravičenost do ustrezno višje nepovratne finančne spodbude s kopijo odločbe Centra za socialno delo o pravici do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna pomoč oziroma odločbe o pravici do varstvenega dodatka.

Priznani stroški vključujejo:

 • izdelavo PZI in opravljanje nadzora;
 • nakup in vgradnjo toplotne izolacije;
 • nakup in vgradnjo parne zapore/ovire, paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine, letvanje;
 • zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo betonskega estriha, lesene pohodne obloge;
 • pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo estriha oziroma druge zaključne obloge;
 • odstranitev, vgradnjo oziroma nakup elementov stavbe;
 • ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.

Obvezne priloge k vlogi:

 • seznam lastnikov/solastnikov stavbe oziroma seznam etažnih lastnikov/solastnikov posameznih delov stavbe, ki so v lasti fizičnih in pravnih oseb ali s.p., z razvidnimi solastniškimi deleži, in sicer v elektronski obliki na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
 • soglasje lastnikov/solastnikov ali etažnih lastnikov/solastnikov stavbe v zakonsko predpisanem obsegu glede na njihove solastniške deleže, in sicer zbirno na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije oziroma na ustreznih drugih dokumentih, iz katerih bo razvidno:
 • soglasje za izvedbo posameznega ukrepa;
 • soglasje, da se sredstva nepovratne finančne spodbude nakažejo na bančni račun pooblaščenca, če bo račun izvajalca naložbe v celoti poravnan pred nakazilom nepovratne finančne spodbude;
 • pooblastilo upravičenih oseb za zastopanje v upravnem postopku predmetnega javnega poziva in pooblastilo za podpis pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, če upravičene osebe v predmetnem upravnem postopku zastopa pooblaščenec;
 • kopija odločbe Centra za socialno delo o pravici do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna pomoč oziroma odločbe o pravici do varstvenega dodatka, ki ga morajo predložiti le tisti upravičenci, ki uveljavljajo ustrezno višjo spodbudo kot socialno šibki občani;
 • izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh s strani pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičene osebe, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju upravičena oseba še kandidirala za »de minimis« pomoč; o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške; ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja; seznam vseh podjetij, ki z upravičeno osebo tvorijo enotno podjetje, vse na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
 • PZI (razen pri izvedbi izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju);
 • predračun za pripravo PZI in nadzor oziroma račun in dokazilo o plačilu računa za pripravo PZI (razen pri izvedbi izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju), če je bil ta izdelan in plačan pred oddajo vloge na javni poziv.

Dodatne obvezne priloge glede na izbrani ukrep:

 • predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati popis del, oznako, vrsto, debelino, toplotno prevodnost (λ) in površino toplotne izolacije;
 • izjavo o lastnostih toplotne izolacije skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, če podatek o toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni naveden na predračunu;
 • fotografije dela stavbe, kjer se bo naložba izvajala.

Obvezna vsebina zaključne dokumentacije:

 • podpisano pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude s strani pooblaščenca;
 • Dokazilo o zanesljivosti objekta, ki vsebuje vodilno mapo dokazila o zanesljivosti objekta, mape s prilogami in navodila za obratovanje in vzdrževanje glede na izvedeni ukrep (razen pri izvedbi izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju);
 • načrt izvedenega stanja v primeru, da so med izvedbo nastale spremembe (razen pri izvedbi izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju);
 • račun/-e izvajalca/-ev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
 • račun za pripravo projektne dokumentacije in račun za opravljanje nadzora. Računa za pripravo projektne dokumentacije ni potrebno prilagati, če je bil že priložen k vlogi;
 • dokazilo o plačilu celotnega/-ih računa/-ov iz predhodnih alinej, če je/so predmetni račun/i že v celoti poravnan/i;

Dodatne obvezne vsebine zaključne dokumentacije glede na posamezni ukrep:

 • fotografijo, posneto v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina nove toplotne izolacije, izmerjena z merilnim trakom ob vgrajeni toplotni izolaciji;
 • fotografije izvedene naložbe.
PDF dokument

PDF dokument 67SUB-OBPO19-Javni_poziv_ZAPRT.pdf

Odpri Prenesi 967kb
PDF dokument

PDF dokument 67SUB-OBPO19-Obrazec-Vloga.pdf

Odpri Prenesi 2kb
Word dokument

Word dokument 67SUB-OBPO19-Obrazec-Vloga_Soglasje-in-pooblastilo.docx

Prenesi 51kb
Excel preglednica

Excel preglednica Obrazec-Seznam_lastnikov.xlsx

Prenesi 22kb
PDF dokument

PDF dokument Fasadni-sistemi---20.5.2022.pdf

Odpri Prenesi 204kb
PDF dokument

PDF dokument Smernice-za-izdelavo-PZI---JP-67SUB-OBPO19_OBJAVA.pdf

Odpri Prenesi 98kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam_rekuperatorji_16.8.2023.pdf

Odpri Prenesi 192kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam_rekuperatorji_16.8.2023.xlsx

Prenesi 351kb