Hišni kompostnik: Kredit

Javni poziv Kredit 70OB23

Rok za oddajo vloge Pred izvedbo naložbe

Veljavnost poziva POZIV JE ZAPRT

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Odpadki

Oddaja vloge Po e-pošti, osebno, po pošti Naslov in uradne ure


 • Fiksna obrestna mera: 2,8 % letno
 • Variabilna obrestna mera: 3M EURIBOR + 1,0 % letno

Predmet poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije in zajemajo enega ali več spodaj navedenih ukrepov:

A- vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje prostorov ter pripravo tople vode,

B- vgradnja naprav in sistemov za povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode,

C- vgradnja naprav za proizvodnjo, soproizvodnjo ali hrambo električne energije,

D- zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja stavb,

E- gradnja ali nakup skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb,

F- nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov,

G- nakup okolju prijaznih vozil,

H- odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,

I- nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva,

J- učinkovita raba vodnih virov,

K- oskrba s pitno vodo.

Spremenljiva obrestna mera: trimesečni EURIBOR + 1,0 %

Fiksna obrestna mera: 2,8 %

Največ 10 let za vse ukrepe, razen za ukrep gradnje ali nakupa skoraj ničenergijskih stanovanjskih stavb ter pri obsežnejši obnovi stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega poziva, za katere odplačilna doba lahko znaša največ 20 let.

Največ do višine priznanih stroškov naložbe, vendar ga prosilec lahko prejme le v višini svoje kreditne sposobnosti oziroma kreditne sposobnosti solidarnega poroka.

 1. Minimalni znesek kredita: 1.500,00 EUR
 2. Minimalni obrok kredita: 40,00 EUR

Strošek odobritve kredita (sklenitve kreditne pogodbe): 

obračuna se v enkratnem znesku in znaša 1,5 % od odobrenega zneska kredita oz. najmanj 40,00 EUR in največ 175,00 EUR;

Strošek vodenja kredita: 

 1. 35,00 EUR za kredite do vključno 4.000,00 EUR in 
 2. 45,00 EUR za kredite nad 4.000,00 EUR. 

Sorazmerni delež stroškov vodenja kredita za prvo koledarsko leto se plača ob podpisu kreditne pogodbe, za vsako naslednje leto se strošek vodenja plača na začetku leta za tekoče leto.

Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe oz. občani, ki ne opravljajo dejavnosti, ki:

 1. imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
 2. so kreditno sposobni, skladno z merili za določanje kreditne sposobnosti, ki so priloga Javnemu pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov 70OB23, razen če se kredit odobri na podlagi individualne obravnave pri zavarovalnici, ki zavaruje kredite Eko sklada,
 3. so lastniki ali solastniki stavb ali njihovih zaključenih delov oziroma imetniki stavbne pravice na nepremičninah, kjer bo naložba izvedena,
 4. so druge osebe s pisnim soglasjem (dovoljenjem) lastnika stavbe,
 5. so osebe, na katere se glasi predračun oziroma pogodba izbranega izvajalca/dobavitelja pri naložbah v ukrepe, navedene pod točkama F in G (nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov in nakup okolju prijaznih vozil),
 6. starost osebe ob izteku odplačilne dobe ne sme preseči 80 let (če upravičena oseba za zavarovanje kredita pridobi kreditno sposobnega poroka, ta omejitev ne velja).
 1. Pridobite predračun za vašo naložbo.
 2. Oddajte Vlogo Eko skladu (Vloga se vedno odda Eko skladu).
 3. Prejeli boste kreditno odločbo in obrazce za preverjanje kreditne sposobnosti.
 4. Sledi sklenitev in podpis kreditne pogodbe na Intesi Sanpaolo Bank najpozneje v treh mesecih.
 5. Po podpisu pogodbe obstaja možnost nakazila do 40 % zneska kredita izključno izvajalcu naložbe.
 6. Po izvedenem nakupu oz. zaključku del oddate zaključno dokumentacijo na banko.
 7. Preostali del kredita (najmanj 60 %) oz. celotni znesek kredita se nakaže izključno izvajalcu naložbe.
PDF dokument

PDF dokument 5.-4.-2024_ZAKLJUČEK_Javnega-poziva-70OB23-Kreditiranje-okoljskih-naložb-občanov.pdf

Odpri Prenesi 674kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga-70OB23-11072023-sprememba-okt-2023-brez-poslovalnic---čistopis_6.-2.-2024.pdf

Odpri Prenesi 359kb
PDF dokument

PDF dokument Izjava_o_zaključku_naložbe.pdf

Odpri Prenesi 200kb
PDF dokument

PDF dokument Navodila-za-ugotavljanje-kreditne-sposobnosti-70FO23.pdf

Odpri Prenesi 173kb
PDF dokument

PDF dokument Merila-za-določanje-kreditne-sposobnosti.pdf

Odpri Prenesi 262kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam_rekuperatorji_8.3.2024.pdf

Odpri Prenesi 194kb
PDF dokument

PDF dokument SEZNAM-KURILNIH-NAPRAV-30.-5.-2024.pdf

Odpri Prenesi 208kb
Excel preglednica

Excel preglednica SEZNAM-KURILNIH-NAPRAV-30.-5.-2024.xlsx

Prenesi 72kb
PDF dokument

PDF dokument seznam-TC.pdf

Odpri Prenesi 2kb