Sistem upravljanja z energijo: Subvencija

Javni poziv Subvencija 75SUB-EPPO19

Rok za oddajo vloge Pred pričetkom izvajanja del

Veljavnost poziva POZIV JE ZAPRT

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Učinkovita raba energije

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov, prek spleta z izpolnitvijo vloge Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude v obliki »de minimis« pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratna finančna pomoč) podjetjem za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v tem podjetju (v nadaljnjem besedilu: energetski pregled) ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo. Energetski pregled mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o metodologiji), uvedba sistema upravljanja z energijo pa skladno s standardom SIST EN ISO 50001.

 Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo energetskega pregleda v podjetjih, s čimer se podjetje seznani z obstoječim profilom rabe energije, možnostjo uvajanja ciljnega spreminjanja rabe energije, z opredelitvijo in oceno stroškovno učinkovite možnosti prihranka energije in z možnostjo uporabe sodobnih tehnologij za izboljšanje energijske učinkovitosti ter povečanja osveščenosti zaposlenih, konkurenčnosti podjetja in doseganja okoljskih koristi. Podjetje z energetskim pregledom dobi podlago za oblikovanje strategije na področju rabe energije v podjetju, podlago za odločitev o investicijah po prioriteti glede na tveganje, vračilno dobo in zahtevnost.

 Namen javnega poziva je tudi uvedba sistema upravljanja z energijo, skladno s standardom SIST EN ISO 50001, s katerim podjetja vzpostavijo sisteme in postopke za izboljšanje energetske učinkovitosti, izvedejo sistematično upravljanje z energijo z namenom zmanjšanja stroškov za energijo in zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Sistematično upravljanje z energijo je pomemben vidik poslovanja podjetja, ki ima pozitivne finančne učinke in predstavlja delovanje podjetja v smeri trajnostnega razvoja.

 Nepovratna finančna pomoč se lahko dodeli za:

  1. izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v podjetju,
  2. uvedbo sistema upravljanja z energijo.

Uvedba sistema upravljanja z energijo mora vključevati:

  • podrobno študijo, ki obsega na osnovi meritev izdelano analizo rabe in porabe energije podjetja, določeno energetsko izhodišče, ki je referenčna vrednost pred izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, cilje in vizijo glede rabe energije, ukrepe varčevanja z energijo, merjenje, poročanje in dokumentiranje rabe energije;
  • izvedbo presoje, ki spremlja in preverja učinke uvedenega sistema;
  • pridobitev certifikata SIST EN ISO 50001, izdanega s strani akreditirane organizacije, ki ga mora podjetje vzdrževati še najmanj tri leta po pridobitvi.

Podjetje lahko omogoči usposabljanje zaposlenim za potrebe notranje presoje oziroma za skrbnike sistema upravljanja z energijo.

Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov izvedbe uvajanja sistema za upravljanje z energijo brez DDV, vendar ne več kot 15.000,00 EUR.

Upravičeni stroški so stroški izvedbe energetskega pregleda oziroma stroški uvedbe sistema upravljanja z energijo ter pridobitve certifikata SIST EN ISO 50001 brez DDV. Med upravičene stroške pri uvedbi sistema upravljanja z energijo spadajo tudi stroški uspešno opravljenega usposabljanja za notranjega presojevalca sistema in/ali skrbnika sistema upravljanja z energijo

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge za posamezen ukrep.

Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku, če ZVO-1 ne določa drugače.

PDF dokument

PDF dokument ZAKLJUČEK_JP_75SUB-EPP019.pdf

Odpri Prenesi 491kb
PDF dokument

PDF dokument 75SUB-EPPO19-Vloga.pdf

Odpri Prenesi 934kb