ODLOG plačila obveznosti po kreditnih pogodbah sklenjenih z Eko skladom, j.s., za POSLOVNE SUBJEKTE

Objavljeno 18.9.2023

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

ODLOG plačila obveznosti po kreditnih pogodbah sklenjenih z Eko skladom, j.s., za POSLOVNE SUBJEKTE

skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (v nadaljevanju (ZOPNN-F; Uradni list RS, št. 88/2023 in nasl.)

Zaradi posledic poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023 se je marsikdo znašel v finančni stiski in ne zmore več odplačevati svojih kreditnih obveznosti. Zato je bil sprejet ZOPNN-F, na podlagi katerega lahko kreditojemalci, ki zaradi okoliščin, povezanih s posledicami poplav v avgustu 2023, začasno ne morete zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi, zaprosite za odlog odplačila obveznosti po sklenjenih kreditnih pogodbah (moratorij na odplačilo kredita) pod naslednjimi pogoji:

 • vlogo za odlog plačila obveznosti je oddana najkasneje do 31.12.2023,
 • čas trajanja odloga do 12 mesecev,
 • obresti se v času odloga ne obračunavajo in ne plačujejo,
 • možen je samo en odlog plačila,
 • stroški odobritve odloga in sklenitve dodatka se ne zaračunajo,
 • v času odloga se stroški vodenja kredita ne zaračunavajo,
 • zavarovalno jamstvo se avtomatično podaljša za čas odloga.

Pogodbene stranke (podpisniki kreditne pogodbe) se z dodatkom h kreditni pogodbi dogovorijo za čas trajanja odloga plačila obveznosti iz kreditne pogodbe, vendar največ za obdobje 12 mesecev. Končni datum zapadlosti kreditne pogodbe se podaljša za čas trajanja odloga plačila, enako se podaljša zapadlost pogodbe, ki služi kot zavarovanje kreditne pogodbe. Pogodbene stranke se lahko tudi dogovorijo, da se zapadlost kreditne pogodbe ne spremeni temveč se poveča znesek obroka kredita.

Odlog plačila obveznosti po ZOPNN-F predstavlja državno pomoč po shemi de minimis, ki se izračuna kot vsota vseh neobračunanih obresti stroškov v času odloga povečano za neobračunane stroške sklenitve dodatka in vodenja kredita in se lahko dodeli pod naslednjimi pogoji:

 • odlog plačila obveznosti po kreditnih pogodbah pomeni obliko državne pomoči po shemi de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči "de minimis" (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3) in je dodeljena v skladu s Pravili o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« št. 0141-9/2023-2 z dne 15. 9. 2023;
 • da želi odlog plačila obveznosti tudi, če je zaradi dosežene meje dovoljene pomoči de minimis potrebno obračunati obresti in stroške za čas odloga plačila obveznosti po kreditnih pogodbah v višini, da ne bo presežena dovoljena pomoč po pravilu de minimis.

Eko sklad lahko vloge za odlog plačila obveznosti kreditojemalca zaradi utemeljenih razlogov ne odobri.

Kdo lahko zaprosi za odlog?

Na podlagi določil ZOPNN-F lahko za odlog plačila kredita 

zaprosite kreditojemalci, ki imate sklenjeno kreditno pogodbo z Eko skladom in izpolnjujete naslednja pogoja: 

 • Obveznosti, za katere podajate vlogo za odlog odplačila, še niso zapadle do uveljavitve ZOPNN-F (10. 8. 2023) oziroma njihova zapadlost ob uveljavitvi zakona ne presega 90 dni;
 • V Vlogi navedete dejstva in okoliščine ter po potrebi dodate ustrezna dokazila, da zaradi okoliščin, povezanih s posledicami poplav/plazov, začasno ne morete zagotavljati poplačila obveznosti.

Vloga (pripet obrazec) mora biti v celoti izpolnjena in podpisana s strani pooblaščene osebe.

V primerih, ko kreditojemalec v vlogi ali ob sklenitvi dodatka za odobritev odloga plačila kreditnih obveznosti navede neresnične ali nepravilne podatke ima Eko sklad pravico odpoklicati kredit in zahtevati vračilo celotnega dolga z vsemi pripadajočimi obrestmi in stroški pred pogodbeno določenim rokom, tako da celotna obveznost po kreditni pogodbi zapade v takojšnje plačilo. Dodatno je v 57.a členu ZOPNN-F za primer posredovanja neresničnih podatkov predpisana globa.

Kako lahko oddate vlogo?

Izpolnjeno vlogo s prilogami oddajte:

·        po e-pošti sfok@ekosklad.si ali

·        po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

PDF dokument

PDF dokument Vloga-ODLOG-PO---ZOPNN-F.pdf

Odpri Prenesi 328kb

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti