Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 64PO20

Objavljeno 2.10.2020

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Status Zaprt

Objava

Uradni list RS, št. 134/2020 in 184/20.


Predmet in namen javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) v naslednje ukrepe:

 1. zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
 2. zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),
 3. gospodarjenje z odpadki,
 4. varstvo voda in učinkovita raba vode,
 5. odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in
 6. začetne naložbe v okoljske tehnologije

Do kredita so upravičene:

 • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Do kredita niso upravičene osebe lokalne skupnosti.


Do kredita prav tako niso upravičene osebe:

 • ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah sklenjenih z Eko skladom,
 • ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,
 • ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov, 
 • gospodarske družbe in zadruge v težavah skladno z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah,
 • ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja,
 • ki imajo blokiran transakcijski račun,
 • če identiteta upravičene osebe ob sklenitvi poslovnega razmerja ni znana oz. je ni mogoče ugotoviti,
 • če upravičena oseba ob sklenitvi poslovnega razmerja ne razkrije podatkov o dejanskih lastnikih, 
 • če se upravičena oseba, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec nahaja na seznamu oseb, zoper katere so sprejeti omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.

Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + najmanj 1,3 %, za namena 1.A1 in 1.A3 za naprave za proizvodnjo ali soproizvodnjo električne energije, namenjene prodaji na trgu pa trimesečni EURIBOR + najmanj 1,3 % oziroma višji fiksni pribitek, ki ne zagotavlja pomoči države, tako da je višina skupne obrestne mere na dan dodelitve kredita enaka višini veljavne referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči, določene skladno s Sporočilom Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj (UL C 14, 19. 1. 2008, str. 6, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html) in ustrezno povečane skladno s predpisi o državnih pomočeh.

Če je EURIBOR določen kot negativno število (negativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič (0) vse dokler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna obrestna mera).

Za naložbo, za katere je vlagatelj že prejel ali zaprosil za financiranje istih upravičenih stroškov iz drugih javnih virov ali programov dodeljevanja državne pomoči, se lahko pribitek zviša, tako da se s kreditom Eko sklada ne dodeli dodatna pomoč za to naložbo.

Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe, ki je izkazana v vlogi za kredit. V nobenem primeru ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto.

Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2 milijona EUR. Skupna zadolženost kreditojemalca pri Eko skladu ne sme preseči 10 milijonov EUR.

Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 85 % priznanih stroškov naložbe.

PDF dokument

PDF dokument Javni poziv

Odpri Prenesi 353kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga obrazec A

Odpri Prenesi 514kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga obrazec B

Odpri Prenesi 445kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga obrazec C

Odpri Prenesi 336kb
Excel preglednica

Excel preglednica Predlog zavarovanja kredita

Prenesi 46kb
Excel preglednica

Excel preglednica Presoja kreditne sposobnosti

Prenesi 186kb
PDF dokument

PDF dokument Elementi presoje kreditne sposobnosti

Odpri Prenesi 81kb
PDF dokument

PDF dokument Navodilo za črpanje kredita

Odpri Prenesi 187kb

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti