JAVNI POZIV 92FS-PO21 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo

Objavljeno 17.12.2021

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Zaprt

Objava

Uradni list RS št. 196/2021, 10/2022, 151/2022, 157/2022, 161/2022, 4/2023 in 69/2023


Obvestilo

Obveščamo, da je od 16.12.2022 v Ur.l. RS št. 157-2022 zaradi porabe sredstev objavljen delni zaključek Javnega poziva 92FS-PO21 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo, in sicer v delu, ki se nanaša na pridobitev nepovratnih sredstev.To pomeni, da od 17. 12. 2022 dalje ni več mogoče vložiti nove vloge za pridobitev finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev po navedenem javnem pozivu. Vse vloge, ki bodo na Eko sklad vložene po navedenem datumu, bodo zavržene. Po navedenem javnem pozivu je še vedno mogoče vložiti vloge za pridobitev finančne spodbude v obliki kreditov.

Predmet javnega poziva so finančne spodbude za gospodarstvo v obliki: 

- nepovratnih sredstev in/ali 

- kredita, 

dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na celotnem območju Republike Slovenije za določene nove naložbe, in za nekatere nove naložbe na območjih, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka, Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka in Odlokom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Po tem javnem pozivu je za novo naložbo možna dodelitev nepovratnih sredstev in kredita hkrati ali pa samo nepovratnih sredstev ali kredita.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude na ta javni poziv:

A- toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,

B- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,

C- toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,

D- zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,

E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,

H- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,

I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,

J- zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,

K- optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,

L- vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe,

M - naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote,

N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,

O - vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,

P- uvedba sistema upravljanja z energijo,

R- energetska učinkovitost v tehnološkem procesu.

PDF dokument

PDF dokument Javni poziv 92FS-PO21

Odpri Prenesi 728kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga 92FS-PO21

Odpri Prenesi 400kb
PDF dokument

PDF dokument Tehnični pogoji 92FS-PO21

Odpri Prenesi 357kb
Excel preglednica

Excel preglednica Obrazec Presoja kreditne sposobnosti 92FS-PO21

Prenesi 222kb
Excel preglednica

Excel preglednica Obrazec Predlog zavarovanja kredita 92FS-PO21

Prenesi 37kb
PDF dokument

PDF dokument Priloga Elementi presoje kreditne sposobnosti in ustreznosti zavarovanja 92FS-PO21

Odpri Prenesi 201kb
PDF dokument

PDF dokument Podatki o stranki pred vzpostavitvijo poslovnega razmerja 92FS-PO21

Odpri Prenesi 269kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam toplotnih črpalk

Odpri Prenesi 2kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam prezračevalnih naprav – rekuperatorjev

Odpri Prenesi 192kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam prezračevalnih naprav – rekuperatorjev

Prenesi 351kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam kurilnih naprav

Odpri Prenesi 183kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam kurilnih naprav

Prenesi 71kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam fasadnih sistemov

Odpri Prenesi 45kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam fasadnih sistemov

Prenesi 39kb

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti