JAVNI POZIV 102SUB-OPN22 Nepovratne finančne spodbude za obnovljene pnevmatike pri tovornih vozilih in avtobusih

Objavljeno 23.12.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Zaprt

Objava

Uradni list RS št. 161/2022, 79/2023


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude) za okoljske naložbe nakupa in montaže obnovljenih pnevmatik, kategorij C2 in C3 (kot je opredeljeno v Uredbi (EU) št. 2019/2144 z dne 27. novembra 2019 o zahtevah za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 325/1 z dne 16. 12. 2019 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 2019/2144 o homologaciji za pnevmatike), Uredbi (EU) 2020/740 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre, spremembi Uredbe (EU) 2017/1369 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009 in Uredbi o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št. 63/09, 84/18 – ZIURKOE in 44/22 – ZVO-2)), ki so bile kupljene in nameščene od 1. 10. 2022 dalje pri vozilih za cestni promet:

− kategorij N2, vendar le za vozila katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t (kot je opredeljeno v Odredbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 75/11 in 195/21)),

− kategorij N3,

− kategorij M3 ,(razen na prednjih oseh vozil kategorije M3)

− kategorij O3,

− kategorij O4.

Obnova izrabljenih pnevmatik je postopek recikliranja izrabljenih pnevmatik, po katerem se obdelane pnevmatike uporabijo za namen, za katerega so bile proizvedene, s tem da se obnovljena pnevmatika ne šteje za odpadek skladno z Uredbo o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št. 63/09, 84/18 – ZIURKOE in 44/22 – ZVO-2).

Obnovljene pnevmatike so toplo in hladno obnovljene rabljene pnevmatike, ki so obnovljene tako, da se obrabljena tekalna plast zamenja z novim materialom, in so ustrezno označene skladno s Pravilnikom ECE R 109 (Enotni predpisi o homologaciji proizvodnje obnovljenih pnevmatik za gospodarska vozila in njihove priklopnike), ki je priloga I Sklepa Sveta številka 2006/443/ES z dne 13. marca 2006 o spremembi sklepov 2001/507/ES in 2001/509/ES za razglasitev pravilnikov št. 109 in št. 108 Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o obnovljenih gumah za obvezna (UL L št. 181 z dne 04.07.2006, str. 1).

Pnevmatike kategorij C2 in C3 so pnevmatike za kombinirana ter težka vozila, pri čemer so izvzete terenske pnevmatike, ježevke in pnevmatike za posebno uporabo, kot so npr. pnevmatike za dirke in rezervne pnevmatike (kot je opredeljeno v Uredbi (EU) št. 2020/740 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre, spremembi Uredbe (EU) 2017/1369 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009 (UL L št. 177 z dne 5. 6. 2020, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 2020/740 o označevanju pnevmatik).

Okoljsko učinkovite obnovljene pnevmatike morajo biti skladne z zahtevami iz Uredbe (EU) št. 2020/740 o označevanju pnevmatik ter iz Uredbe o okoljski dajatvi zaradi onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 32/06 in 44/22 – ZVO-2).

Namen javnega poziva je povečati gospodarnost in okoljsko učinkovitost cestnega prometa tovornih vozil in avtobusov s spodbujanjem nakupa obnovljenih pnevmatik z namenom zagotavljanja prihrankov energije ter zmanjšanjem emisij CO2 v cestnem prometu. Z obnavljanjem pnevmatik se podaljša njihova življenjska doba, kar prispeva k ciljem krožnega gospodarstva, kot je zmanjšanje nastajanja odpadkov in zmanjšanje porabe naravnih virov. Posledično se bo zaradi večje uporabe obnovljenih pnevmatik zmanjšala količina odpadnih pnevmatik ter uporaba surovin in novih materialov, kar bo manj obremenjevalo okolje.

Okoljska naložba po tem javnem pozivu je nakup in montaža obnovljenih pnevmatik, ki so bile kupljene in nameščene na vozilo od dne 1. 10. 2022 dalje. Čas nakupa in montaže pnevmatik se izkazuje z računom, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena. Pri tem se kot datum izvedbe naložbe šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, oziroma v kolikor datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe šteje datum izdaje računa. V primeru, da se montaža izvede v lastni režiji in za montažo ni bilo izdanega računa, se kot dokazilo datuma montaže upošteva datum na internem delovnem nalogu o montaži.

PDF dokument

PDF dokument Poziv je zaprt

Odpri Prenesi 276kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga

Odpri Prenesi 222kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam vozil z nameščenimi pnevmatikami

Prenesi 29kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga - interaktivni pdf

Odpri Prenesi 219kb

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti