Nakup vozil za prevoz potnikov: Subvencija

Javni poziv Subvencija Javni poziv 116SUB-PPŠ24 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev

Rok za oddajo vloge Pred izvedbo naložbe

Veljavnost poziva Do objave zaključka v Uradnem listu RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Vozila in trajnostna mobilnost

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah ali po pošti, ali na elektronski naslov: vloge@ekosklad.si Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v nakup okolju prijaznih novih vozil za izvajanje javnega prometa za prevoz potnikov in njihove prtljage ter za prevoz šolarjev.

Po tem javnem pozivu se šteje, da je vozilo okolju prijazno, če je:

  • na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu ali
  • na vodik brez emisij CO2 na izpustu.

Za novo vozilo po tem javnem pozivu se šteje vozilo, ki ga bo občina kupila po oddaji vloge na ta javni poziv in bo prvič po proizvodnji registrirano v Republiki Sloveniji na njeno ime. 

Namen javnega poziva je spodbujanje nakupa okolju prijaznih vozil zaradi širitve oziroma vzpostavitve novih linij javnega prometa ali šolskih prevozov ali zamenjave obstoječih zastarelih vozil z visokimi izpusti delcev PM10 z okolju prijaznimi vozili na linijah javnega potniškega prometa ali šolskih prevozov. Namen tega javnega poziva je tudi s sodobnimi vozili znižati raven hrupa in povečati število prepeljanih potnikov v javnem potniškem prometu ter tako izboljšati trajnostno mobilnost prebivalcev. Skupni učinek je manjša onesnaženost in boljša kakovost zunanjega zraka ter bivanja.

Nepovratna finančna spodbuda bo dodeljena za:

  • nakup novih vozil kategorije M1 z vsaj sedmimi sedeži poleg sedeža voznika (npr. kombi),
  • nakup novih vozil kategorije M2,
  • nakup novih vozil kategorije M3, in/ali
  • nakup novih vozil drugih kategorij (razen M1) z vsaj petimi sedeži poleg sedeža voznika (npr. minibus),

ki bodo namenjena izključno za javni prevoz potnikov (tudi otrok, mlajših od 12 let) in ki bodo namenjena širitvi ali vzpostaviti novih linij javnega potniškega prometa ali šolskih prevozov oziroma bodo na obstoječih linijah javnega prometa ali šolskih prevozih nadomestila obstoječa vozila, namenjena javnemu prometu za prevoz potnikov in njihove prtljage ali šolskemu prevozu emisijskega razreda EURO III in nižje.

Višina nepovratne finančne spodbude za posamezno vozilo, razen za vozila kategorije M1, znaša do 80 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot:

  • 600.000 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu,
  • 760.000 EUR za posamezno novo vozilo na vodik brez emisij CO2 na izpustu.

Višina nepovratne finančne spodbude za posamezno vozilo kategorije M1 znaša do 80 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 70.000 EUR.

Če občina, ki leži na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in nasl., v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), na tem javnem pozivu kandidira za naložbo, ki se bo uporabljala izključno na območju iz 9. člena ZTNP-1, se v skladu s prvim odstavkom 11. člena ZTNP- 1 končna višina (znesek) nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu poviša za 25 %.

Na tem javnem pozivu lahko kandidirajo občine, ki bodo po oddaji vloge na ta javni poziv kupile okolju prijazno/a novo/a vozilo/a, s katerim/i bodo:

  • razširile oziroma vzpostavile nove linije javnega potniškega prometa ali šolskih prevozov ali
  • zamenjale obstoječa zastarela vozila z visokimi izpusti delcev PM10, namenjena za javni potniški promet ali šolski prevoz,

in imajo za načrtovani nakup sprejet občinski proračun z vključeno postavko nakupa predmetnih vozil oziroma sprejet načrt razvojnih programov (NRP) s finančno konstrukcijo za naložbo, ki je predmet sofinanciranja. Če občine še nimajo uvrščenega projekta v načrt razvojnih programov, morajo zagotoviti zadostna lastna sredstva v okviru evidenčnega projekta oziroma na postavkah, iz katerih lahko prerazporedijo sredstva za izvajanje odobrene naložbe.

PDF dokument

PDF dokument Besedilo_javnega_poziva-_116SUB-PPŠ24.pdf

Odpri Prenesi 226kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga_116SUB-PPŠ24_OBRAZEC.pdf

Odpri Prenesi 383kb