Gradnja skoraj ničenergijskih stavb: Subvencija

Javni poziv Subvencija 90SUB-sNESLS21

Rok za oddajo vloge pričetek izvedbe po oddaji vloge ali pričetek izvedbe od 1. 1. 2021 do objave tega javnega poziva

Veljavnost poziva Javni poziv je ZAPRT

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Gradnja ali celovita obnova stavb

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah ali po pošti Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude, namenjene temeljnim samoupravnim lokalnim skupnostim (v nadaljnjem besedilu: občinam) za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb v lasti občin na območju Republike Slovenije.

Zmanjšanje potrebne energije za delovanje stavb je zagotovljeno z usklajenimi ukrepi za doseganje visoke energijske učinkovitosti na ovoju stavbe in na stavbnih tehničnih sistemih, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v njeni bližini. Skoraj ničenergijske stavbe dolgoročno zagotavljajo nizke stroške obratovanja in vzdrževanja, omogočajo kakovostno delovno in bivalno okolje ter imajo daljši življenjski cikel in nižje okoljske obremenitve. Zaradi celovitega pristopa k načrtovanju, optimizacije ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov na lokaciji stavbe, učinkovitega vodenja, nadzora in izvedbe projektov, je gospodarjenje z javnimi sredstvi racionalno, stavbe pa izpolnjujejo prepoznavna EU merila za trajnostno gradnjo z nizkim ogljičnim odtisom. S povečanjem rabe naravnih virov, obnovljivih virov energije in z večjo energijsko učinkovitostjo stavb se zmanjšuje tudi prekomerna onesnaženost zraka z delci PM10 in izboljšuje kakovost zunanjega zraka, kar prispeva k ciljem na področju nizkoogljičnega in krožnega gospodarstva in povečanju odpornosti na vplive podnebnih sprememb.

Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne gradnje novih skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena, stanovanjskih stavb za posebne družbene skupine in stavb javne uprave, ki se skladno s Tehnično smernico TSG-V-006: 2018 o razvrščanju objektov uvrščajo med:

− 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,

− 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice,

− 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo,

− 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo,

− 12650 Stavbe za šport,

− 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,

− 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine,

− 12201 Stavbe javne uprave.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se lahko dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba v izvedbo v nadaljevanju navedenega ukrepa A, ki: − se bo pričel izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude na ta javni poziv ali − se je pričel izvajati v obdobju od 1. 1. 2021 do objave tega javnega poziva v Uradnem listu RS.

Za pričetek izvajanja ukrepov šteje pričetek izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, kar občina izkazuje z računi za navedena dela. 

PDF dokument

PDF dokument 90SUB-sNESLS21-Javni-poziv_ZAPRT.pdf

Odpri Prenesi 465kb
PDF dokument

PDF dokument 90SUB-sNESLS21-Vloga.pdf

Odpri Prenesi 272kb
PDF dokument

PDF dokument 90SUB-sNESLS21-Zahtevek-za-izplačilo.pdf

Odpri Prenesi 105kb
Excel preglednica

Excel preglednica 90SUB-sNESLS21-Seznam-prilog-k-zahtevku-za-izplačilo-in-upravičeni-stroški.xlsx

Prenesi 22kb
Excel preglednica

Excel preglednica 90SUB-sNESLS21-Klimatski_podatki_PHPP_T2000-2009_J1991-2010.xlsx

Prenesi 17kb