Javni poziv 116SUB-PPŠ24 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev

Objavljeno 24.5.2024

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Status Odprt

Objava

Uradni list RS št. 43/2024


Predmet in namen javnega poziva

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v nakup okolju prijaznih novih vozil za izvajanje javnega prometa za prevoz potnikov in njihove prtljage ter za prevoz šolarjev.

Po tem javnem pozivu se šteje, da je vozilo okolju prijazno, če je:

 • na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu ali
 • na vodik brez emisij CO2 na izpustu.

Za novo vozilo po tem javnem pozivu se šteje vozilo, ki ga bo občina kupila po oddaji vloge na ta javni poziv in bo prvič po proizvodnji registrirano v Republiki Sloveniji na njeno ime. 

Namen javnega poziva

Namen javnega poziva je spodbujanje nakupa okolju prijaznih vozil zaradi širitve oziroma vzpostavitve novih linij javnega prometa ali šolskih prevozov ali zamenjave obstoječih zastarelih vozil z visokimi izpusti delcev PM10 z okolju prijaznimi vozili na linijah javnega potniškega prometa ali šolskih prevozov. Namen tega javnega poziva je tudi s sodobnimi vozili znižati raven hrupa in povečati število prepeljanih potnikov v javnem potniškem prometu ter tako izboljšati trajnostno mobilnost prebivalcev. Skupni učinek je manjša onesnaženost in boljša kakovost zunanjega zraka ter bivanja.

Kategorije vozil, za katere se podeli nepovratna finančna spodbuda

Nepovratna finančna spodbuda bo dodeljena za:

 • nakup novih vozil kategorije M1 z vsaj sedmimi sedeži poleg sedeža voznika (npr. kombi),
 • nakup novih vozil kategorije M2,
 • nakup novih vozil kategorije M3, in/ali
 • nakup novih vozil drugih kategorij (razen M1) z vsaj petimi sedeži poleg sedeža voznika (npr. minibus),

ki bodo namenjena izključno za javni prevoz potnikov (tudi otrok, mlajših od 12 let) in ki bodo namenjena širitvi ali vzpostaviti novih linij javnega potniškega prometa ali šolskih prevozov oziroma bodo na obstoječih linijah javnega prometa ali šolskih prevozih nadomestila obstoječa vozila, namenjena javnemu prometu za prevoz potnikov in njihove prtljage ali šolskemu prevozu emisijskega razreda EURO III in nižje.

Višina spodbude

Višina nepovratne finančne spodbude za posamezno vozilo, razen za vozila kategorije M1, znaša do 80 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot:

 • 600.000 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu,
 • 760.000 EUR za posamezno novo vozilo na vodik brez emisij CO2 na izpustu.

Višina nepovratne finančne spodbude za posamezno vozilo kategorije M1 znaša do 80 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 70.000 EUR.

Če občina, ki leži na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in nasl., v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), na tem javnem pozivu kandidira za naložbo, ki se bo uporabljala izključno na območju iz 9. člena ZTNP-1, se v skladu s prvim odstavkom 11. člena ZTNP- 1 končna višina (znesek) nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu poviša za 25 %.

Upravičene osebe

Na tem javnem pozivu lahko kandidirajo občine, ki bodo po oddaji vloge na ta javni poziv kupile okolju prijazno/a novo/a vozilo/a, s katerim/i bodo:

 • razširile oziroma vzpostavile nove linije javnega potniškega prometa ali šolskih prevozov ali
 • zamenjale obstoječa zastarela vozila z visokimi izpusti delcev PM10, namenjena za javni potniški promet ali šolski prevoz,

in imajo za načrtovani nakup sprejet občinski proračun z vključeno postavko nakupa predmetnih vozil oziroma sprejet načrt razvojnih programov (NRP) s finančno konstrukcijo za naložbo, ki je predmet sofinanciranja. Če občine še nimajo uvrščenega projekta v načrt razvojnih programov, morajo zagotoviti zadostna lastna sredstva v okviru evidenčnega projekta oziroma na postavkah, iz katerih lahko prerazporedijo sredstva za izvajanje odobrene naložbe.

PDF dokument

PDF dokument Besedilo javnega poziva

Odpri Prenesi 226kb
PDF dokument

PDF dokument Obrazec Vloga

Odpri Prenesi 383kb

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti