JAVNI POZIV 100SUB-LS22 Nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb

Objavljeno 10.6.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Odprt

Objava

Uradni list RS št. 81/2022, 4/2023, 103/2023


PREDMET JAVNEGA POZIV so nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stavb na celotnem območju Republike Slovenije za določene nove naložbe, in za nekatere nove naložbe v stavbah na območju Mestne občine Celje, ki je skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka, Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka in Odlokom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščena v razred največje obremenjenosti in ima sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije v starejših stavbah, ki so v so/lasti lokalnih skupnosti.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov od A do K, ki bodo izvedeni od 1. 1. 2022 do objave zaključka tega javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, če ta na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe upošteva datum izdaje računa.


UKREPI, za katere se prizna spodbuda po tem javnem pozivu so:

A- toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu ali zidu proti terenu v stavbi,

B- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,

C- toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,

D- zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,

E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,

H- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,

I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,

J- zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,

K- optimizacija sistema ogrevanja v stavbi.

Nepovratna finančna spodbuda za ukrepe od A do K je lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010 oziroma so bile zgrajene pred 1. 7. 2010, pa je bila za njih izdana odločba o legalizaciji objekta oziroma dovoljenje za objekt daljšega obstoja oziroma drugo dokazilo, ki dokazuje legalnost objekta. Če iz odločbe o legalizaciji objekta oziroma dovoljenja za objekt daljšega obstoja ni razvidno, da se nanaša na stavbo, zgrajeno pred 1. 7. 2010, mora na poziv Eko sklada vlagatelj v odrejenem roku o tem predložiti druga dokazila. Če jih ne predloži, se šteje, da se odločba o legalizaciji oziroma dovoljenje za objekt daljšega obstoja ne nanaša na objekt, ki je bil zgrajen pred 1. 7. 2010.

Nepovratna finančna spodbuda je 20 % upravičenih stroškov naložbe z vključenim DDV.

Če ima vlagatelj sedež ter nepremičnina, kjer se bo izvedla naložba, leži na območju Triglavskega narodnega parka, se nepovratna finančna spodbuda poviša za 25%.

PDF dokument

PDF dokument JAVNI POZIV

Odpri Prenesi 571kb
PDF dokument

PDF dokument VLOGA

Odpri Prenesi 386kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam fasadnih sistemov

Odpri Prenesi 45kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam fasadnih sistemov

Prenesi 39kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam kurilnih naprav

Odpri Prenesi 208kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam kurilnih naprav

Prenesi 72kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam prezračevalnih naprav – rekuperatorjev

Odpri Prenesi 199kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam prezračevalnih naprav – rekuperatorjev

Prenesi 353kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam toplotnih črpalk

Odpri Prenesi 2kb

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti