Toplotna izolacija tal: Kredit

Javni poziv Kredit 56PO16

Rok za oddajo vloge Pred zaključkom del

Veljavnost poziva Do objave zaključka v UL RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Izolacija in okna

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov, prek spleta z izpolnitvijo vloge Naslov in uradne ure

Obrestna mera Trimesečni EURIBOR 1,3%

Višina kredita Največ 2000.000 €


Predmet in namen javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) v naslednje ukrepe:

A) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

B) zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),

C) gospodarjenje z odpadki,

D) varstvo voda in učinkovita raba vode,

E) odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in

F) začetne naložbe v okoljske tehnologije


Do kreditov so upravičene gospodarske družbe in druge pravne osebe. Do kreditov so upravičeni tudi samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnosti kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnega zakona Do kredita ni upravičena pravna oseba, ki:

 - nima poravnanih zapadlih finančnih obveznosti do Eko sklada,

- nima poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,

- je v težavah, v skladu z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah,

- ima blokiran transakcijski račun.

Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je:

- za namena 1.A2 in 1.A4 (naprave za proizvodnjo ali soproizvodnjo električne energije):

trimesečni EURIBOR + najmanj 1,3 % oziroma višji fiksni pribitek, ki ne zagotavlja pomoči države, tako da je višina skupne obrestne mere na dan dodelitve kredita enaka višini veljavne referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči, določene skladno s Sporočilom Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj (UL C 14, 19. 1. 2008, str. 6) in ustrezno povečane skladno s predpisi o državnih pomočeh, in


- za vse ostale namene: trimesečni EURIBOR + najmanj 1,3 %.

Če je EURIBOR določen kot negativno število (negativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič (0) vse dokler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna obrestna mera). Za naložbo, za katere je vlagatelj že prejel ali zaprosil za financiranje istih upravičenih stroškov iz drugih javnih virov ali programov dodeljevanja državne pomoči, se lahko pribitek zviša, tako da se s kreditom Eko sklada ne dodeli dodatna državna pomoč za to naložbo.

Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe, ki je izkazana v vlogi za pridobitev kredita. V nobenem primeru pa ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto. V primeru časovno omejenega izvajanja dejavnosti s področja varstva okolja na podlagi pogodbe, dovoljenja pristojnega organa, podeljene koncesije ipd., je odplačilna doba s pogojem vezana na veljavnost takšnega akta. Kredit se lahko odobri tudi za daljše obdobje, vendar mora v tem primeru kreditojemalec ob vsakokratnem poteku veljavnosti predložiti dokazilo, ki je podlaga za nadaljnje opravljanje dejavnosti. Krediti se praviloma odplačujejo v četrtletnih obrokih.

Kredit se odobri v deležu ( % ) od vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 85 % priznanih stroškov naložbe za namene A in B in 80 % priznanih stroškov naložbe za namene C in D ter 75 % priznanih stroškov naložbe za namen F.

Višina odobrenega kredita se lahko zniža na osnovi vrednotenja okoljskih meril, glede na kreditno sposobnost vlagatelja in kakovost zavarovanja kredita ter v primerih, kadar bi bila z najvišjim deležem odobrenega kredita presežena zgornja omejitev dodeljene državne pomoči ali pomoči »de minimis« (točka 5.e poziva).

Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2 milijona EUR. Skupna zadolženost kreditojemalca pri Eko skladu ne sme preseči 10 milijonov EUR.

Dodeljeni kredit je potrebno ustrezno zavarovati s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev in z enim ali z več od naslednjih zavarovalnih instrumentov:

1. prvovrstnim zavarovanjem, opredeljenim z vsakokrat veljavnimi predpisi Banke Slovenije,

2. zavarovalno polico zavarovalnice, registrirane v Republiki Sloveniji in drugi državi Cone A (določeno s predpisi Banke Slovenije), ki je pridobila dovoljenje pristojnega organa za opravljanje kreditnih zavarovalnih poslov,

3. hipoteko na tržno zanimivi nepremičnini,

4. zastavo tržno zanimivih premičnin,

5. zastavo vrednostnih papirjev, ki po predpisih iz prve točke tega odstavka niso opredeljeni kot prvovrstno zavarovanje,

6. drugimi, po posebnem predhodnem dogovoru za Eko sklad sprejemljivimi zavarovanji, ki nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev dolžnikovih obveznosti.

V primeru, ko je predmet naložbe izgradnja naprave za proizvodnjo električne energije in je vlagatelj upravičen do podpore države, je obvezen odstop terjatev iz naslova prodaje električne energije, razen v primerih, ko je kredit v celoti zavarovan z zavarovanjem pri zavarovalnici ali s prvovrstnim zavarovanjem.

Elementi presoje kreditne sposobnosti vlagatelja in ustreznosti zavarovanja so sestavni del dokumentacije za prijavo na poziv.

PDF dokument

PDF dokument 0-_JP-56PO16-čistopis.pdf

Odpri Prenesi 365kb
PDF dokument

PDF dokument A-_JP-56PO16-vloga-na-obrazcu-A.pdf

Odpri Prenesi 278kb
PDF dokument

PDF dokument B-_JP-56PO16-vloga-na-obrazcu-B.pdf

Odpri Prenesi 413kb
PDF dokument

PDF dokument B-_Okoljska-merila-56PO16---Priloga-poglavja-B.pdf

Odpri Prenesi 599kb
PDF dokument

PDF dokument C-_JP-56PO16-vloga-na-obrazcu-C.pdf

Odpri Prenesi 300kb
Excel preglednica

Excel preglednica D_56PO16-Obrazec-Predlog-zavarovanja-kredita.xlsx

Prenesi 42kb
PDF dokument

PDF dokument PRILOGA-POGLAVJA-D-Elementi-presoje-kreditne-sposobnosti-in-ustreznosti-zavarovanja.pdf

Odpri Prenesi 74kb
Excel preglednica

Excel preglednica E_56PO16-Obrazec-Presoja-kreditne-sposobnosti.xlsx

Prenesi 178kb
PDF dokument

PDF dokument F-_NAVODILO-ZA-ČRPANJE-KREDITA_56PO16-(2).pdf

Odpri Prenesi 135kb