Postavitev oziroma rekonstrukcija sistemov, tehnoloških postopkov in naprav za ločeno zbiranje, obdelavo, predelavo in ponovno uporabo odpadkov: Kredit

Javni poziv Kredit 66PO21

Rok za oddajo vloge Pred zaključkom del

Veljavnost poziva POZIV JE ZAPRT

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Upravljanje z odpadki in odstranjevanje azbesta

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Eko sklada Naslov in uradne ure


Predmet in namen javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) v naslednje ukrepe:

 1. zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
 2. zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),
 3. gospodarjenje z odpadki,
 4. varstvo voda in učinkovita raba vode,
 5. odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in
 6. začetne naložbe v okoljske tehnologije

Do kredita so upravičene:

 • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Do kredita niso upravičene osebe lokalne skupnosti.


Do kredita prav tako niso upravičene osebe:

 • ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah sklenjenih z Eko skladom,
 • ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,
 • ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov, 
 • gospodarske družbe in zadruge v težavah skladno z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah,
 • ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja,
 • ki imajo blokiran transakcijski račun,
 • če identiteta upravičene osebe ob sklenitvi poslovnega razmerja ni znana oz. je ni mogoče ugotoviti,
 • če upravičena oseba ob sklenitvi poslovnega razmerja ne razkrije podatkov o dejanskih lastnikih, 
 • če se upravičena oseba, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec nahaja na seznamu oseb, zoper katere so sprejeti omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.

Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + najmanj 1,3 %, za namena 1.A1 in 1.A3 za naprave za proizvodnjo ali soproizvodnjo električne energije, namenjene prodaji na trgu pa trimesečni EURIBOR + najmanj 1,3 % oziroma višji fiksni pribitek, ki ne zagotavlja pomoči države, tako da je višina skupne obrestne mere na dan dodelitve kredita enaka višini veljavne referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči, določene skladno s Sporočilom Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj (UL C 14, 19. 1. 2008, str. 6, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html) in ustrezno povečane skladno s predpisi o državnih pomočeh.

Če je EURIBOR določen kot negativno število (negativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič (0) vse dokler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna obrestna mera).

Za naložbo, za katere je vlagatelj že prejel ali zaprosil za financiranje istih upravičenih stroškov iz drugih javnih virov ali programov dodeljevanja državne pomoči, se lahko pribitek zviša, tako da se s kreditom Eko sklada ne dodeli dodatna pomoč za to naložbo.

Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe, ki je izkazana v vlogi za kredit. V nobenem primeru ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto.

Pri naložbah za namene iz 5. in 6. točke ukrepa A ter za točke 2., 4 in. 6.,ukrepa B odplačilna doba ne more presegati 5 let in ni možno pridobiti moratorija na odplačilo glavnice.

V primeru časovno omejenega izvajanja dejavnosti s področja varstva okolja na podlagi pogodbe, dovoljenja pristojnega organa, podeljene koncesije ipd., je odplačilna doba s pogojem vezana na veljavnost takšnega akta. V primeru iz prejšnjega stavka se kredit lahko odobri tudi za daljše obdobje, vendar mora v tem primeru kreditojemalec ob vsakokratnem poteku veljavnosti predložiti dokazilo, ki je podlaga za nadaljnje opravljanje dejavnosti. Krediti se praviloma odplačujejo v četrtletnih obrokih, lahko pa tudi v mesečnih obrokih.

Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2 milijona EUR. Skupna zadolženost kreditojemalca pri Eko skladu ne sme preseči 10 milijonov EUR.

Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 85 % priznanih stroškov naložbe.

Višina zaprošenega kredita se lahko zniža glede na kreditno sposobnost vlagatelja in kakovost zavarovanja kredita ter v primerih, kadar bi bila z najvišjim deležem odobrenega kredita presežena zgornja omejitev po pravilu dodeljevanja državne pomoči ali pomoči »de minimis«. 

Dodeljeni kredit je potrebno ustrezno zavarovati s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev in z enim ali z več od naslednjih zavarovalnih instrumentov:

 • hipoteko na tržno zanimivi nepremičnini,
 • zastavo tržno zanimivih premičnin,
 • drugimi instrumenti zavarovanja, opredeljenimi v dokumentu Elementi presoje kreditne sposobnosti vlagatelja in ustreznosti zavarovanja, ki je sestavni del vloge.

V primeru, ko je predmet naložbe izgradnja naprave za proizvodnjo električne energije in je vlagatelj upravičen do podpore države, je obvezen odstop terjatev iz naslova prodaje električne energije, razen v primerih, ko je kredit v celoti zavarovan z zavarovanjem pri zavarovalnici ali s prvovrstnim zavarovanjem.

Elementi presoje kreditne sposobnosti vlagatelja in ustreznosti zavarovanja so sestavni del dokumentacije za prijavo na poziv.

PDF dokument

PDF dokument PRILOGA-POGLAVJA-D_Elementi-presoje-kreditne-sposobnosti-in-ustreznosti-zavarovanja.pdf

Odpri Prenesi 201kb
PDF dokument

PDF dokument F-_NAVODILO-ZA-ČRPANJE-KREDITA.pdf

Odpri Prenesi 134kb
PDF dokument

PDF dokument ABC-_JP-66PO21-vloga---int.pdf

Odpri Prenesi 827kb
Excel preglednica

Excel preglednica D_JP-66PO21_Predlog-zavarovanja-kredita.xlsx

Prenesi 37kb
Excel preglednica

Excel preglednica E_JP-66PO21_Presoja-kreditne-sposobnosti.xlsx

Prenesi 148kb
PDF dokument

PDF dokument JP-66PO21_zaprt.pdf

Odpri Prenesi 367kb