Obnovljene pnevmatike pri tovornih vozilih in avtobusih: Subvencija

Javni poziv Subvencija 102SUB-OPN22

Rok za oddajo vloge Za pnevmatike kupljene in nameščene od 1. 10. 2022 dalje

Veljavnost poziva POZIV JE ZAPRT

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Vozila in infrastruktura trajne mobilnosti

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah ali po pošti Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude) za okoljske naložbe nakupa in montaže obnovljenih pnevmatik, kategorij C2 in C3 (kot je opredeljeno v Uredbi (EU) št. 2019/2144 z dne 27. novembra 2019 o zahtevah za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 325/1 z dne 16. 12. 2019 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 2019/2144 o homologaciji za pnevmatike), Uredbi (EU) 2020/740 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre, spremembi Uredbe (EU) 2017/1369 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009 in Uredbi o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št. 63/09, 84/18 – ZIURKOE in 44/22 – ZVO-2)), ki so bile kupljene in nameščene od 1. 10. 2022 dalje pri vozilih za cestni promet:

− kategorij N2, vendar le za vozila katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t (kot je opredeljeno v Odredbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 75/11 in 195/21)),

− kategorij N3,

− kategorij M3 ,(razen na prednjih oseh vozil kategorije M3)

− kategorij O3,

− kategorij O4.

Namen javnega poziva je povečati gospodarnost in okoljsko učinkovitost cestnega prometa tovornih vozil in avtobusov s spodbujanjem nakupa obnovljenih pnevmatik z namenom zagotavljanja prihrankov energije ter zmanjšanjem emisij CO2 v cestnem prometu. Z obnavljanjem pnevmatik se podaljša njihova življenjska doba, kar prispeva k ciljem krožnega gospodarstva, kot je zmanjšanje nastajanja odpadkov in zmanjšanje porabe naravnih virov. Posledično se bo zaradi večje uporabe obnovljenih pnevmatik zmanjšala količina odpadnih pnevmatik ter uporaba surovin in novih materialov, kar bo manj obremenjevalo okolje.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini (v nadaljnjem besedilu: podjetja), ki imajo v času nakupa in montaže obnovljenih pnevmatik, ter v času oddaje vloge, registrirano vozilo na ime vlagatelja. Podjetja morajo imeti veljavno licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v notranjem cestnem prometu skladno z drugim odstavkom 19. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZPCP-2) ali licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v mednarodnem cestnem prometu (licenca Skupnosti) skladno s prvim odstavkom 32.a člena ZPCP-2 za vsaj eno od naslednjih registriranih gospodarskih dejavnosti:

− cestni tovorni promet,

− mestni in primestni kopenski potniški promet,

− medkrajevni in drug cestni potniški promet.

Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen ter podpisan obrazec Vloga 102SUB-OPN22 v izvirniku (obrazec vsebuje tudi izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh povezanih družb, ki bo podpisana s strani podjetja, ki nastopa kot upravičena oseba oz. vlagatelj) in obvezne priloge, ki so:

− Certifikat ECE 109, ki ga pridobi podjetje za obnovo pnevmatik pri neodvisnem evropskem uradnem ocenjevalcu;

− račun, na katerem mora biti navedeni naslednji podatki: naziv proizvajalca obnovljene pnevmatike, ki mora biti usklajen s certifikatom iz prejšnje alineje, naziv izdelka oz. ustrezen zaznamek glede obnove (npr. »Retread), homologacijska številka pnevmatike (enaka homologacijski številki proizvajalca obnovljenih pnevmatik), profil izdelka, dimenzija, navedba registrske številke vozila, na katerega so nameščene obnovljene pnevmatike, ki so predmet spodbud;

− v primeru, da se montaža izvede v lastni režiji in za montažo ni bilo izdanega računa, vlagatelj predloži interni delovni nalog o montaži, ki vsebuje podatek o registrski številki vozila, na katero se montaža obnovljenih pnevmatik nanaša ali izpis iz poslovnih knjig vlagatelja, iz katerega je razviden podatek o porabi časa in vrednosti opravljene storitve;

− dokazilo o plačilu vseh priloženih računov za nakup in montažo (npr. kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke - ne zadostuje blagajniški prejemek, izjava izvajalca ipd.);

− kopija veljavnega prometnega dovoljenja za vsa vozila, na katera so bile nameščene obnovljene pnevmatike, ki so predmet nepovratne finančne spodbude;

− izjava o izpolnjevanju zahteve 26. člena Pravilnika o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 16/22);

− potrdilo o plačani okoljski dajatvi za obnovljene pnevmatike, kupljene v tujini;

− izpolnjen Seznam vozil z nameščenimi obnovljenimi pnevmatikami, na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, katerega je potrebno poslati na e-naslov: pnevmatike@ekosklad.si.

PDF dokument

PDF dokument POZIV-JE-ZAPRT.pdf

Odpri Prenesi 276kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga-JP102SUB-OPN22int.pdf

Odpri Prenesi 219kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga-JP102SUB-OPN22-FINAL.pdf

Odpri Prenesi 221kb
Excel preglednica

Excel preglednica Priloga_Seznam-vozil-z-nameščenimi-pnevmatikami-102SUB-OPN22-FINAL.xlsx

Prenesi 29kb