Nakup vozil z nadgradnjo ali delovnih strojev na hibridni, električni ali plinski pogon oziroma imajo vgrajen EURO 6 motor: Kredit

Javni poziv Kredit 71PO23

Rok za oddajo vloge Od dneva objave v Ul RS

Veljavnost poziva Do objave zaključka v Ul RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Vozila in infrastruktura trajne mobilnosti

Oddaja vloge Osebno, po pošti ali e-pošti Naslov in uradne ure


Predmet in namen javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) v naslednje ukrepe:

1.                 zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

2.                 zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),

3.                 gospodarjenje z odpadki,

4.                 varstvo voda in učinkovita raba vode,

5.                 odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in

6.                 začetne naložbe v okoljske tehnologijeDO KREDITA SO UPRAVIČENE:


·        pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,

·        pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.


DO KREDITA NISO UPRAVIČENE OSEBE:


·        ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah, sklenjenih z Eko skladom,

·        ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,

·        ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov,

·        gospodarske družbe in zadruge v težavah skladno z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah,

·        ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja,

·        ki imajo blokiran transakcijski račun,

·        če identiteta upravičene osebe ob sklenitvi poslovnega razmerja ni znana oz. je ni mogoče ugotoviti,

·        če upravičena oseba ob sklenitvi poslovnega razmerja ne razkrije podatkov o dejanskih lastnikih,

·        če se upravičena oseba, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec nahaja na seznamu oseb, zoper katere so sprejeti omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.

OBRESTNA MERA


Letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je določena kot:


Spremenljiva obrestna mera: trimesečni EURIBOR + najmanj 1,0 % ali

Fiksna obrestna mera: najmanj 2,8 %


Obrestna mera se v času odplačila kredita lahko zamenja iz spremenljive v fiksno obrestno mero in obratno, kar se ureja z dodatkom h kreditni pogodbi. Zamenjava obrestne mere je dopustna le, če se s takšno spremembo ne preseže zgornja omejitev po pravilu dodeljevanja državnih pomoči ali pomoči »de minimis«.


Za namena 1.A1, 1.A2, 1.A4 za naprave za proizvodnjo ali soproizvodnjo električne energije, namenjene prodaji na trgu in za nakup vozil za cestni promet podjetjem, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz, se obrestna mera prilagodi tako, da je fiksna obrestna mera oziroma višina skupne spremenljive obrestne mere na dan dodelitve kredita enaka višini veljavne referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči, določene skladno s Sporočilom Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj (UL C 14, 19. 1. 2008, str. 6) in ustrezno povečane skladno s predpisi o državnih pomočeh in se s kreditom ne dodeli dodatne pomoči za to naložbo. V nobenem primeru pa obrestna mera ne more biti nižja od trimesečni EURIBOR + 1 % oziroma 2,8 % letno.


Za naložbo, za katere je vlagatelj že prejel ali zaprosil za financiranje istih upravičenih stroškov iz drugih javnih virov ali programov dodeljevanja državne pomoči, se lahko pribitek zviša, tako da se s kreditom Eko sklada ne dodeli dodatna pomoč za to naložbo, kot je navedeno v prejšnjem odstavku te točke javnega poziva.


Če je EURIBOR določen kot negativno število (negativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič (0) vse dokler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna obrestna mera).


ODPLAČILNA DOBA


Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe, ki je izkazana v vlogi za kredit. V nobenem primeru ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto.


Pri naložbah, ki vključujejo samo namene iz 6. in 7. točke ukrepa A ter za točke 2. ukrepa B, odplačilna doba ne more presegati 5 let in ni možno pridobiti moratorija na odplačilo glavnice.


VIŠINA KREDITA


Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2 milijona EUR. Skupna zadolženost kreditojemalca pri Eko skladu ne sme preseči 10 milijonov EUR.


Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 85 % priznanih stroškov naložbe.


Višina zaprošenega kredita se lahko zniža glede na kreditno sposobnost vlagatelja in kakovost zavarovanja kredita ter v primerih, kadar bi bila z najvišjim deležem odobrenega kredita presežena zgornja omejitev po pravilu dodeljevanja državne pomoči ali pomoči »de minimis«. 

PDF dokument

PDF dokument Vloga-ABC.pdf

Odpri Prenesi 780kb
PDF dokument

PDF dokument Besedilo-javnega-poziva.pdf

Odpri Prenesi 986kb
Excel preglednica

Excel preglednica Vloga-D.xlsx

Prenesi 37kb
PDF dokument

PDF dokument Navodilo-za-črpanje-kredita.pdf

Odpri Prenesi 248kb
Excel preglednica

Excel preglednica Vloga-E.xlsx

Prenesi 197kb
PDF dokument

PDF dokument Elementi-presoje-kreditne-sposobnosti-in-ustreznosti-zavarovanja.pdf

Odpri Prenesi 212kb