Eko sklad dodeljuje ugodne kredite in subvencije za različne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. Za vse vrste spodbud so sredstva zagotovljena, pozivi pa odprti skozi celo leto. V skladu z nacionalno politiko bo tako tudi v prihodnje.
 
Glede na veliko število prejetih vlog občanov je trenutni čas obdelave vloge okrog 6 mesecev.
 
Subvencija je izplačana v 60 dneh od prejema zaključne dokumentacije in podpisane pogodbe oziroma v 90 dneh za kurilne naprave na lesno biomaso in topotne črpalke. Na javnem pozivu 74SUB-OB19 bo spodbuda vlagatelju izplačana predvidoma v 60-ih dneh od dokončnosti odločbe. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.
 

Več o tem v obvestilu občanom, ki so vložili vlogo za subvencijo.