Prihranek ali zmanjšanje izgub pitne vode: Kredit

Javni poziv Kredit 68LS22

Rok za oddajo vloge pred zaključkom naložbe

Veljavnost poziva do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Varstvo voda in oskrba z vodo

Oddaja vloge osebno, po pošti ali po elektronski poti Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo ali financirajo lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: občine) na območju Republike Slovenije za naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljnjem besedilu: naložbe) v naslednje ukrepe:

A) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,

B) zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),

C) gospodarjenje z odpadki,

D) varstvo voda in učinkovita raba vode in

E) odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo.

Do pridobitve kredita so upravičene občine.

Do kredita ni upravičena občina:

− ki ima zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah sklenjenih z Eko skladom,

− ki nima poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,

− ki nima poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov,

− ki ima blokiran transakcijski račun,

− če se upravičena oseba, njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec upravičene osebe nahaja na seznamu oseb, zoper katere so sprejeti omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.

a) Obrestna mera

Letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je določena kot:

- spremenljiva obrestna mera : trimesečni EURIBOR + 1,0 %

- nespremenljiva obrestna mera : 2,8 %.

Obrestna mera se po 10 letih odplačevanja kredita lahko enkrat zamenja iz spremenljive v nespremenljivo obrestno mero oziroma obratno.

Letna obrestna mera za kredite po tem javnem pozivu je spremenljiva, vezana na trimesečni EURIBOR, izračunan za 360 dni, s pribitkom v višini 1 %, ki je fiksen za celotno obdobje odplačevanja kredita.

Če je EURIBOR določen kot negativno število (negativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič (0), vse dokler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna obrestna mera). Če v prihodnosti EURIBOR ne bo več referenčna obrestna mera, se bo uporabila nadomestna referenčna obrestna mera.

b) Odplačilna doba

Odplačilna doba ne more presegati 20 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ 1 leto. Krediti se odplačuje v mesečnih ali četrtletnih obrokih.

Pri naložbah za samostojne namene iz 5. in 6. točke ukrepa A, 1. in 2. točke ukrepa B ter 2. točke ukrepa C odplačilna doba ne more presegati 5 let in ni možno pridobiti moratorija na odplačilo glavnice.

c) Višina kredita

Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 3 milijone EUR. Skupna zadolžitev kreditojemalca pri Eko skladu ne sme presegati 10 milijonov EUR.

Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je do 85 % priznanih stroškov naložbe.

Višina odobrenega kredita se lahko zniža v primerih, kadar bi bila z najvišjim deležem odobrenega kredita presežena zgornja omejitev dodeljenih javnih sredstev za iste upravičene stroške in glede na pogoje iz soglasja Ministrstva za finance k zadolžitvi.

PDF dokument

PDF dokument 1.-12.-2023_SPREMEMBA_JAVNEGA_POZIVA_68LS22.pdf

Odpri Prenesi 313kb
PDF dokument

PDF dokument VLOGA-JP-68LS22-fd_int.pdf

Odpri Prenesi 762kb