Energetska učinkovitost v tehnološkem procesu: Subvencija

Javni poziv Subvencija 82FS-PO20

Rok za oddajo vloge Pred zaključkom naložbe

Veljavnost poziva Zaprt

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Učinkovita raba energije

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Eko sklada Naslov in uradne ure


Podjetjem so na voljo finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Spodbude so v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

 1. lokalne skupnosti,
 2. pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 3. pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

 

Spodbude so na voljo za enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude:

A- toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,

B- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,

C- toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,

D- zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,

E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,

H- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,

I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,

J- vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave v stavbi,

K- optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,

L- vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe,

M- gradnja skoraj nič-energijske stavbe,

N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,

O- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,

P- uvedba sistema upravljanja z energijo,

R- energetska učinkovitost v tehnološkem procesu,

S- naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.

 

Za posamezen ukrep je možno pridobiti nepovratna sredstva, kredit ali pa kombinacijo obojega, in sicer nepovratna sredstva v višini do 20 %, kredita pa v višini do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV, po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 %.

Nepovratna sredstva za ukrepe od A do L so lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stavbe zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20) za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967, pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.

Spodbude ni mogoče dodeliti za prenovo in gradnjo stavb, namenjenih nadaljnji prodaji na trgu.

Pravica do spodbude se dodeli za izvedbo naložbe v opremo ali napravo v okviru optimizacije v tehnološkem procesu, katere učinek je manjša raba energije. Do spodbude so upravičene izključno naložbe, ki so bile obravnavane v energetskem pregledu, so vključene v končno poročilo in ki izkazujejo upravičenost naložbe s prihranki zaradi manjše rabe energije. Iz prihrankov zaradi manjše rabe energije mora biti izkazano, da je vračilna doba naložbe krajša od 12 let pri enakem letnem obsegu obratovanja naprave ali procesa, pri čemer je višina spodbude omejena na 250,00 EUR na 1 MWh v energetskem pregledu izkazanega letnega prihranka energije.

Energetski pregled mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16), končno poročilo pa mora vsebovati:

 • podroben pregled rabe energije stavbe ali skupine stavb (vključno z analizo toplotnega ovoja in energetskih sistemov v stavbi), tehnološkega procesa ali industrijskega obrata, vključno s transportom oziroma samega transporta; iz pregleda mora biti razvidno, kolikšen delež rabe energije celotnega obrata/procesa predstavlja predmetna naložba,
 • nabor možnih ukrepov učinkovite rabe energije (organizacijski in investicijski ukrepi), iz katerih je razvidno, da gre pri naložbi za ukrep energetske učinkovitosti, kjer se naložba povrne iz prihrankov zaradi manjše rabe energije,
 • analizo ukrepov učinkovite rabe energije, ki naj vključuje ekonomsko analizo, prihranke zaradi manjše rabe energije in okoljske učinke,
 • ekonomske kazalce priporočenih ukrepov energetske učinkovitosti (neto sedanja vrednost, interna stopnja donosa, vračilna doba). Pri izračunu kazalnikov se upoštevajo le prihranki, ki bodo nastali zaradi manjše rabe energije pri enakem letnem obsegu obratovanja naprave ali procesa.

Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV.

Upravičeni stroški naložbe vključujejo:

 • nakup tehnoloških linij, strojev in naprav oziroma nadgradnja ali posodobitev tehnološkega procesa vključno z montažo in zagonom,
 • stroške izvedbe energetskega pregleda, če za ta pregled še niso bila dodeljena nepovratna sredstva s strani Eko sklada ali pa vlagatelj ne sodi med velika podjetja, ki so energetske preglede dolžna opraviti skladno z določili EZ-1.

Obvezne priloge k vlogi:

 • predračun izvajalcev naložbe s popisom opreme in storitev,
 • energetski pregled, ki vključuje zgoraj navedene elemente energetskega pregleda in prikazuje, da gre za ukrep zmanjšanja rabe energije, kjer se naložba povrne iz prihranka pri stroških zaradi manjše rabe energije.

Obvezna vsebina zaključne dokumentacije:

 • račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za celoten obseg naložbe,
 • dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje,
 • poročilo o zaključku naložbe,
 • fotografije izvedene naložbe.
PDF dokument

PDF dokument JP-82FS-PO20-zak.pdf

Odpri Prenesi 499kb
PDF dokument

PDF dokument JP-82FS-PO20-Tehnični-pogoji.pdf

Odpri Prenesi 519kb
Excel preglednica

Excel preglednica 4_82FS-PO20-Obrazec-Predlog-zavarovanja-kredita.xlsx

Prenesi 36kb
Excel preglednica

Excel preglednica 4_82FS-PO20-Obrazec-Presoja-kreditne-sposobnosti.xlsx

Prenesi 193kb
PDF dokument

PDF dokument 4_82FS-PO20-PRILOGA-Elementi-presoje-kreditne-sposobnosti-in-ustreznosti-zavarovanja.pdf

Odpri Prenesi 81kb
Excel preglednica

Excel preglednica 82FS-PO20---klimatski_podatki_za_izracune_stavb_z_metodo_PHPP_T2000-2009_J1991-2010.xlsx

Prenesi 16kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam_rekuperatorji_26.11.2021.xlsx

Prenesi 344kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam_rekuperatorji_26.11.2021.pdf

Odpri Prenesi 121kb
Excel preglednica

Excel preglednica SEZNAM-KURILNIH-NAPRAV-9.12.2021.xlsx

Prenesi 67kb
PDF dokument

PDF dokument SEZNAM-KURILNIH-NAPRAV-9.12.2021.pdf

Odpri Prenesi 157kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam_TČ_10.12.2021.pdf

Odpri Prenesi 2kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam_TČ_10.12.2021.xlsx

Prenesi 325kb