Nakup novih vozil z EURO 6 motorjem

Splošno

Nakup novih vozil za prevoz potnikov v mestnem prometu, z vgrajenim EURO 6 motorjem,
Trenutno na voljo za ta namen
 • Kredit 57LS16 Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ul RS

Kredit 57LS16

JAVNI POZIV ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB LOKALNIH SKUPNOSTI 57LS16

Predmet javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo ali financirajo lokalne skupnosti (v nadaljevanju: občine) na območju Republike Slovenije za naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) v naslednje ukrepe:

A) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
B) zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),
C) gospodarjenje z odpadki,
D) varstvo voda in učinkovita raba vode,
E) odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in
F) začetne naložbe v okoljske tehnologije.

Javni poziv (pdf) | objava javnega poziva 57LS16 • Obrestna mera

  Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je:

  -  trimesečni EURIBOR + najmanj 1,0 %

  Če je EURIBOR določen kot negativno število (negativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič (0) vse dokler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna obrestna mera).

 • Odplačilna doba

  Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe, ki je izkazana v vlogi za pridobitev kredita. V nobenem primeru pa ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto. V primeru časovno omejenega izvajanja dejavnosti s področja varstva okolja na podlagi pogodbe, dovoljenja pristojnega organa, podeljene koncesije ipd., je odplačilna doba s pogojem vezana na veljavnost takšnega akta. Kredit se lahko odobri tudi za daljše obdobje, vendar mora v tem primeru kreditojemalec ob vsakokratnem poteku veljavnosti predložiti dokazilo, ki je podlaga za nadaljnje opravljanje dejavnosti. Krediti se praviloma odplačujejo v četrtletnih obrokih.

 • Višina kredita

  Kredit se odobri v deležu ( % ) od vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 85 %.

  Višina odobrenega kredita se lahko zniža na osnovi vrednotenja okoljskih meril in   kadar bi bil presežen najvišji deležem zgornje omejitve že dodeljene pomoči za to naložbo oziroma drugih javnih sredstev za isto naložbo in glede na soglasje Ministrstva za finance k zadolžitvi.

  Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2 milijona EUR. Skupna zadolženost kreditojemalca pri Eko skladu ne sme preseči 10 milijonov EUR.

 • Odsvojitev in oddaje v najem ali zakup

  Kreditirana osnovna sredstva ne smejo biti odsvojena ali oddana v najem ali zakup pred dokončnim poplačilom kredita razen ob predhodnem soglasju Eko sklada.

  Stavbe, ki bodo zgrajene ali obnovljene s kreditom Eko sklada, ne smejo biti namenjene prodaji na trgu, lahko pa se oddajo v najem.

 • Zavarovanje kredita

  Dodeljeni kredit je potrebno ustrezno zavarovati s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev oziroma drugim ustreznim zavarovanjem.

Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ul RS