Javni natečaj za delovno mesto direktor Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada

Objava:

Uradni list RS št. 1/19


Status: Zaprt
Obvestilo:

Nadzorni svet Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, objavlja javni natečaj za delovno mesto direktor Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, skladno s pogoji in navodili objavljenimi v Uradnem listu RS, št. 1/19.

Za direktorja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
  • ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev najmanj druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza ravni izobrazbe najmanj druge stopnje,
  • ima najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti,
  • ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, pa obsodba ni pogojna.
 
Kandidat mora prijavi priložiti naslednje dokumente:
  • dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
  • dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih in vodstvenih izkušenj,
  • izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zaradi kaznivega dejanja in da dovoljuje Eko skladu, Slovenskemu okoljskemu javnemu skladu, pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za namen preverjanja pogoja nekaznovanosti,
  • življenjepis v obliki Europass,
  • program razvoja oziroma vizijo dela Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za mandatno obdobje.
 
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s strokovnim znanjem s področja varstva okolja in učinkovite rabe ter obnovljivih virov energije.
 

Prijava je mogoča do 19. 1. 2018.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici z označbo "NE ODPIRAJ -  Javni natečaj za direktorja Eko sklada", na naslov: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Nadzorni svet Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.