Nakup stanovanja v novi ali skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi: Subvencija

Javni poziv Subvencija 73SUB-sNESOB19

Rok za oddajo vloge Pred pričetkom izvajanja del

Veljavnost poziva Zaprt

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Nakup / gradnja / celovita obnova stanovanjske stavbe

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov, prek spleta z izpolnitvijo vloge Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v gradnjo ali nakup skoraj nič-energijskih novih eno- ali dvostanovanjskih stavb, za celovito obnovo starejših eno- ali dvostanovanjskih stavb in za nakup stanovanj v novih ali obnovljenih skoraj nič-energijskih tri- in večstanovanjskih stavbah na celotnem območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude).

 Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne gradnje novih skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb ter povečanje rabe obnovljivih virov energije in zagotavljanje celovitejše energetske obnove starejših stanovanjskih stavb. Zmanjšanje potrebne energije za njihovo delovanje je zagotovljeno z ukrepi za doseganje visoke energijske učinkovitosti, pri čemer je potrebna energija za delovanje stavbe v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v njeni bližini. Skoraj nič-energijske stavbe dolgoročno zagotavljajo nizke stroške obratovanja, manjše okoljske obremenitve ter višajo kakovost bivalnega okolja, obenem pa imajo zaradi celovitega pristopa k načrtovanju in kakovostne gradnje daljši življenjski cikel.

 Nova naložba je naložba za izvedbo v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude(v nadaljnjem besedilu: vloga), razen v primeru nakupa stavbe oziroma stanovanja, in sicer:

A - gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe,

B - celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,

C - nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli prvemu kupcu (fizični osebi) za nakup stanovanja v novi ali celovito obnovljeni starejši skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi, če je bila prodajna pogodba ali druga veljavna listina z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalca za vpis lastninske pravice v korist kupca sklenjena po 1. 1. 2019.

 V primeru nakupa stanovanja v celovito obnovljeni starejši tri- in večstanovanjski stavbi se spodbuda lahko dodeli le v primeru, da gre za celovito obnovo dokončane in vsaj minimalno komunalno opremljene starejše tri- in večstanovanjske stavbe, za katero je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stanovanjske stavbe zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ (za stavbo zgrajeno pred 31. 12. 1967), pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu (v nadaljnjem besedilu: starejša večstanovanjska stavba).

 Do nepovratne finančne spodbude so upravičeni tudi kupci stanovanj v celovito obnovljeni starejši večstanovanjski stavbi z novimi prizidavami. Pri tem mora obnovljeni starejši del stavbe izpolnjevati pogoje za obnovo, nova prizidava pa pogoje za novo stavbo, skladno s razdelkom C javnega poziva.

 Ustreznost novogradnje ali celovite obnove starejše večstanovanjske stavbe se preverja na podlagi izračunov in dokazil iz Elaborata, izračunov PHPP za novogradnjo ter izračunov PHPP za novo in obstoječe stanje v primeru obnove, projektne dokumentacije DGD in projektne dokumentacije PZI. Ustreznost izvedene naložbe se preverja tudi na podlagi načrtov projektne dokumentacije PID. Dokumentacija DGD, PZI, PID mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov ter na podlagi drugih dokazil, navedenih v tem javnem pozivu. Pri izvedbi gradnje mora biti zagotovljen nadzor, kot ga določa GZ in pridobljeno uporabno dovoljenje.

 Računska raba energije za ogrevanje in pohlajevanje nove večstanovanjske stavbe se preverja na podlagi izračuna PHPP in mora znašati QH ≤ 15,0 kWh/(m2a) in QK ≤ 15,0 kWh/(m2a). Pri starejši obnovljeni večstanovanjski stavbi mora računska raba energije za ogrevanje in pohlajevanje znašati QH ≤ 20,0 kWh/(m2a) in QK ≤ 15,0 kWh/(m2a). Navedene vrednosti se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, izračunajo za klimatske podatke mesta Ljubljana (T2000-2009/J1991-2010), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada v razpisni dokumentaciji za ta javni poziv. Z izračunom se preverja tudi morebitno poletno pregrevanje stavbe, učinkovitost senčenja in naravno pohlajevanje ter dodatno aktivno pohlajevanje z energijsko učinkovitimi sistemi. V primeru nakupa stanovanj v starejši večstanovanjski stavbi se z izračunom PHPP vrednoti tudi referenčno obstoječe stanje pred celovito obnovo.

 Okna in vrata v toplotnem ovoju nove večstanovanjske stavbe ali obnovljene starejše večstanovanjske stavbe morajo imeti toplotno prehodnost Uw ≤ 0,90 W/(m2K), določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A2:2016. Vgrajena morajo biti po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL.

 Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na okoliški zrak (zunanja stena, streha, strop, previs, ipd.), morajo pri novi večstanovanjski stavbi imeti toplotno prehodnost U ≤ 0,15 W/(m2K), pri celovito obnovljeni starejši večstanovanjski stavbi pa U ≤ 0,17 W/(m2K). Sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na teren, morajo pri novi večstanovanjski stavbi imeti U ≤ 0,17 W/(m2K), pri obnovljeni starejši večstanovanjski stavbi pa U ≤ 0,20 W/(m2K).

 Toplotne prehodnosti (U) in ostale energijske karakteristike zunanjega stavbnega pohištva ter toplotne prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.

 Vgrajen mora biti centralni sistem prezračevanja. Centralna prezračevalna naprava s sistemom za rekuperacijo toplote mora dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %. Naprave z entalpijskim prenosnikom toplote pa morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %. Specifična vhodna moč enot (SPI) ne sme presegati vrednosti 0,45 W/(m3/h).

 Vgrajeni morajo biti sodobni generatorji toplote in hladu ter ostale sodobne naprave v sistemih ogrevanja, pohlajevanja, prezračevanja in priprave tople sanitarne vode, ki imajo visoko energijsko učinkovitost. Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 10 % skupnih letnih toplotnih potreb.

 Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije. Izjema so stavbe, ki so oskrbovane iz energetsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali hladu in iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom.

 Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, pri čemer mora izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN ISO 9972:2015 pri novi večstanovanjski stavbi znašati n50 ≤ 0,60 h-1, pri celovito obnovljeni starejši večstanovanjski stavbi pa n50 ≤ 1,2 h-1.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za največ 80 m2 neto ogrevane površine stanovanja, opredeljene v PZI, in znaša:

  • 100 EUR na m2 neto ogrevane površine stanovanja v novozgrajeni večstanovanjski stavbi in novi prizidavi k celovito obnovljeni starejši večstanovanski stavbi;
  • 150 EUR na m2 neto ogrevane površine stanovanja v celovito obnovljeni starejši večstanovanjski stavbi.

 

Priznani stroški vključujejo:

  • strošek nakupa stanovanja.
PDF dokument

PDF dokument JP-73SUB-sNESOB19-zaprt.pdf

Odpri Prenesi 531kb
Excel preglednica

Excel preglednica 73SUB-sNESOB19---klimatski_podatki_za_izracune_stavb_z_metodo_PHPP_T2000-2009_J1991-2010.xlsx

Prenesi 16kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam_rekuperatorji_27.7.2021--PHPP.pdf

Odpri Prenesi 109kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam_rekuperatorji_27.7.2021--PHPP.xlsx

Prenesi 337kb
PDF dokument

PDF dokument VPRAŠANJA-IN-ODGOVORI-73SUB.pdf

Odpri Prenesi 209kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam_TC_01042021.xlsx

Prenesi 322kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam_TC_01042021.pdf

Odpri Prenesi 2kb