Električna in hibridna vozila: Subvencija

Javni poziv Subvencija 79SUB-EVOB20

Rok za oddajo vloge Po nakupu in registraciji vozila

Veljavnost poziva Do objave zaključka v UL RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Vozila

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov sklada Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v nakup ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil (v nadaljnjem besedilu: naložba), in sicer za naslednje ukrepe:

 • nakup novega/testnega vozila na električni pogon;
 • predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika. 

Vozila, ki so predmet javnega poziva, so namenjena za udeležbo v cestnem prometu, in sicer za vožnjo po prometnem pasu, bodo registrirana in spadajo v eno izmed kategorij cestnih vozil.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le za:

 • nakup novega/testnega vozila kategorije M1, N1 in L7e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
 • nakup novega vozila kategorije L6e, L5e, L4e, L3e, L2e in L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
 • predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e.

Vozila kategorije L1e-A niso predmet nepovratnih finančnih spodbud.

Vozila, ki so predmet nepovratnih finančnih spodbud, morajo biti opremljena z akumulatorji, ki ne temeljijo na svinčevi tehnologiji.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za naložbo v nakup novega/testnega ali predelanega vozila, katerega prva registracija po proizvodnji ali predelavi je bila opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 9. 2019. Pred 1. 9. 2019 vozilo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, še ne sme biti kupljeno oziroma predelano. Vozilo mora biti kupljeno od prodajalca z ustrezno registrirano dejavnostjo za prodajo vozil.

Nepovratna finančna spodbuda za nakup novega vozila se lahko dodeli samo v primeru, da bo vlagatelj po nakupu vozila prvi lastnik vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, oziroma, na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude. Nepovratna finančna spodbuda za predelavo vozila v električno vozilo se lahko dodeli samo v primeru, da bo vlagatelj po predelavi vozila prvi lastnik predelanega vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude. 

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena tudi za naložbo v nakup testnega vozila, za katerega so izpolnjeni pogoji:

 • testno vozilo mora biti prvič po proizvodnji registrirano v Republiki Sloveniji;
 • registracija vozila mora biti opravljena s strani vlagatelja v Republiki Sloveniji;
 • prodajalec testnega vozila, z ustrezno registrirano dejavnostjo za prodajo vozil, mora biti prvi lastnik ali prvi uporabnik tega vozila;
 • pred nakupom testnega vozila s strani vlagatelja je bilo testno vozilo s strani prodajalca registrirano manj kot šest mesecev. Vlagatelj mora testno vozilo kupiti pred potekom 9 mesecev od prve registracije testnega vozila;
 • vlagatelj mora biti lastnik vozila in drugi uporabnik vozila oziroma, v primeru sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, drugi uporabnik vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude.

Vozila, pridobljena z operativnim lizingom oziroma poslovnim najemom, niso upravičena do nepovratne finančne spodbude.

Novo vozilo se lahko kupi, zakupi oziroma se vozilo predela tudi v tujini pod zgoraj navedenimi pogoji. Označitev vozila z registrsko tablico za izvoz se ne šteje za prvo registracijo po proizvodnji novega ali predelavi starega vozila. 

Kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e in L2e so določene v Prilogi 1 Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09, 9/10,106/10 – ZMV in 75/17 – ZMV-1), skladno z Zakonom o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17). Kategoriji L1e-B in L1e-A sta določeni v Prilogi 1 Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L št. 60 z dne 2. 3. 2013, str. 52).Opis kategorij vozil:

 • M1: Vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika.
 • N1: Vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone.
 • L7e: »štirikolesa«, razen lahkih štirikoles kategorije L6e, z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega 400 kg (550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja nazivna moč motorja ne presega 15 kW.
 • L6e: »lahka štirikolesa« z maso neobremenjenega vozila manjšo od 350 kg, brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h, in katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorjih.
 • L5e: »motorna trikolesa« (vozila s tremi simetrično nameščenimi kolesi) z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo, ki presega 45 km/h.
 • L4e: (trikolesna vozila – s stransko prikolico) in
 • L3e: (dvokolesna vozila): »motorna kolesa« opremljena z motorjem, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost presega 45 km/h.
 • L2e: (trikolesna vozila): »mopedi« (kolesa z motorjem), katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h in katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorju.
 • L1e: Lahko dvokolesno vozilo na motorni pogon z dvema kolesoma in motornim pogonom, katerega največja konstrukcijsko določena hitrost vozila znaša ≤ 45 km/h, katerega največja trajna nazivna ali neto moč znaša ≤ 4 kW in katerega največja masa je po podatkih proizvajalca tehnično dovoljena masa.

Vozila kategorije L1e-A niso predmet nepovratnih finančnih spodbud.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša:

 • 6.000 EUR za nakup novega/testnega električnega vozila brez emisij CO2 in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1;
 • 4.500 EUR za nakup novega/testnega električnega vozila brez emisij CO2 in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije N1;
 • 2.000 EUR za nakup novega/testnega električnega vozila brez emisij CO2 in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L7e;
 • 1.500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L6e;
 • 1.000 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L3e ali L4e ali L5e;
 • 500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L1e-B ali L2e.

Nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 50 % vrednosti priznanih stroškov naložbe.

Priznani stroški naložbe so (vključno z DDV):

 • strošek nakupa novega/testnega vozila na električni pogon (najem baterije se šteje za priznan strošek naložbe);
 • stroški sestavnih delov, potrebnih za predelavo vozila na električni pogon, in stroški dela predelave.

Testnim vozilom, ki jim po javnem pozivu 79SUB-EVOB20 rok za odjavo s strani prodajalca (t.j. 6 mesecev od 1. registracije vozila) ali rok za registracijo s strani fizične osebe (t.j. 9 mesecev od 1. registracije vozila) poteče v obdobju med 17. marcem in 16. aprilom, bo upoštevaje Odlok o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 26/20) za 30 dni podaljšan rok za odjavo oziroma rok za registracijo vozila.

PDF dokument

PDF dokument Javni-poziv-79SUB-EVOB20.pdf

Odpri Prenesi 262kb
PDF dokument

PDF dokument 79SUB-EVOB20-Vloga.pdf

Odpri Prenesi 896kb
PDF dokument

PDF dokument Obvestilo-vlagateljem-o-JP-79SUB-EVOB20.pdf

Odpri Prenesi 455kb

Olajšajte si izpolnjevanje vloge, izpolnite jo prek spleta.

Izpolnjevanje vlog prek spleta je preprosto - kot bi imeli osebnega svetovalca. Prijavite se in nadaljujte z izpolnjevanjem vloge ali pa si le to shranite in jo izpolnite kasneje.