Električna in hibridna vozila: Subvencija

Javni poziv Subvencija 64SUB-EVOB19

Rok za oddajo vloge Po izvedbi naložbe

Veljavnost poziva Do objave zaključka v UL RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Vozila

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov, prek spleta z izpolnitvijo vloge Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v nakup ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil (v nadaljnjem besedilu: naložba), in sicer za naslednje ukrepe:

 • nakup novega/testnega vozila na električni pogon; 
 • nakup novega/testnega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali nakup novega/testnega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender); 
 • predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.

Za pridobitev nepovratnih sredstev za električno vozilo morajo občani vlogo oddati po nakupu vozila skupaj z računom, dokazilom o plačilu računa, potrdilom o skladnosti vozila in prometnim dovoljenjem. 

Vozila, ki so predmet javnega poziva, so namenjena za udeležbo v cestnem prometu, in sicer za vožnjo po prometnem pasu (prometni pas je označen ali neoznačen vzdolžni del smernega vozišča, namenjen neovirani vožnji motornih vozil v eni vrsti, pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pravila cestnega prometa, pa tudi kolesarjem, pešcem in drugim udeležencem cestnega prometa, če s prometno signalizacijo ni določeno drugače, kot to določa Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), bodo registrirana in spadajo v eno izmed kategorij cestnih vozil, ki so navedene v četrtem odstavku 1. točke tega javnega poziva.

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le za:

 • nakup novega/testnega vozila kategorije M1, N1 in L7e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
 • nakup novega vozila kategorije L6e, L5e, L4e, L3e, L2e, L1e-B ali L1e-A na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
 • predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e;
 • nakup novega/testnega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega/testnega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1.

Kolesa s pedali z dodatnim pogonom, opremljena s pomožnim električnim motorjem z največjo trajno nazivno močjo, ki je manjša ali enaka 250 W, katerega izhodna moč se prekine, kadar kolesar preneha poganjati pedala, sicer pa se progresivno zmanjšuje in končno prekine, preden hitrost vozila doseže 25 km/h, niso predmet nepovratnih finančnih spodbud.

Vozila, ki so predmet nepovratnih finančnih spodbud, morajo biti opremljena z akumulatorji, ki ne temeljijo na svinčevi tehnologiji.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena tudi za naložbo v nakup testnega vozila, za katerega so izpolnjeni pogoji:

 • testno vozilo mora biti prvič po proizvodnji registrirano v Republiki Sloveniji;
 • registracija vozila mora biti opravljena s strani vlagatelja v Republiki Sloveniji;
 • prodajalec testnega vozila, z ustrezno registrirano dejavnostjo za prodajo vozil, mora biti prvi uporabnik tega vozila;
 • testno vozilo je vlagatelj kupil pred potekom šestih mesecev od prve registracije vozila;
 • vlagatelj mora biti lastnik vozila in drugi uporabnik vozila oziroma, v primeru sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, drugi uporabnik vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude.

Vozila, pridobljena z operativnim lizingom oziroma poslovnim najemom, niso upravičena do nepovratne finančne spodbude. 

Vozilo se lahko kupi, zakupi ali predela tudi v tujini pod zgoraj navedenimi pogoji. Označitev vozila s preskusnimi tablicami ali trajnimi preskusnimi tablicami ne šteje za prvo registracijo po proizvodnji novega ali predelavi starega vozila. 

Kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e in L2e so določene v Prilogi 1 Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09, 9/10,106/10 – ZMV in 75/17 – ZMV-1), skladno z Zakonom o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17). Kategoriji L1e-B in L1e-A sta določeni v Prilogi 1 Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L št. 60 z dne 2. 3. 2013, str. 52).Opis kategorij vozil:

M1: Vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika.

N1: Vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone.

L7e: »štirikolesa«, razen lahkih štirikoles kategorije L6e, z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega 400 kg (550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja nazivna moč motorja ne presega 15 kW.

L6e: »lahka štirikolesa« z maso neobremenjenega vozila manjšo od 350 kg, brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h, in katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorjih.

L5e: »motorna trikolesa« (vozila s tremi simetrično nameščenimi kolesi) z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo, ki presega 45 km/h.

L4e: (trikolesna vozila – s stransko prikolico) in

L3e: (dvokolesna vozila):

»motorna kolesa« opremljena z motorjem, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost presega 45 km/h.

L2e: (trikolesna vozila):

»mopedi« (kolesa z motorjem), katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h in katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorju.

L1e: Lahko dvokolesno vozilo na motorni pogon z dvema kolesoma in motornim pogonom, katerega največja konstrukcijsko določena hitrost vozila znaša ≤ 45 km/h, katerega največja trajna nazivna ali neto moč znaša ≤ 4 kW in katerega največja masa je po podatkih proizvajalca tehnično dovoljena masa.

Podkategorije:

L1e-A: (kolo na motorni pogon) Kolo zasnovano za uporabo pedal, opremljeno s pomožnim pogonom, katerega glavni namen je pomoč pri pogonu na pedala, in katerega izhodna moč pomožnega pogona se zmanjšuje pri hitrosti vozila ≤ 25 km/h ter katerega največja nazivna trajna ali neto moč znaša ≤ 1 kW. Tri- ali štirikolesna kolesa na motorni pogon, ki izpolnjujejo prej navedena dodatna merila, se razvrstijo kot tehnično enakovredna dvokolesnemu vozilu L1e-A.

L1e-B: (dvokolesni moped) Vsa druga vozila kategorije L1e, ki jih ni mogoče razvrstiti v skladu z merili vozila L1e-A.

Kolesa s pedali z dodatnim pogonom, opremljena s pomožnim električnim motorjem z največjo trajno nazivno močjo, ki je manjša ali enaka 250 W, katerega izhodna moč se prekine, kadar kolesar preneha poganjati pedala, sicer pa se progresivno zmanjšuje in končno prekine, preden hitrost vozila doseže 25 km/h, niso predmet nepovratnih finančnih spodbud.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša:

 • 7.500 EUR za nakup novega/testnega električnega vozila brez emisij CO2 in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1;
 • 4.500 EUR za nakup novega/testnega električnega vozila brez emisij CO2 in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije N1;
 • 2.000 EUR za nakup novega/testnega električnega vozila brez emisij CO2 in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L7e;
 • 2.000 EUR za nakup novega/testnega priključnega (plug-in) hibridnega vozila ali za nakup novega/testnega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu, manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1;
 • 1.500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L6e;
 • 1.000 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L3e ali L4e ali L5e;
 • 500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L1e-B ali L2e;
 • 200 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L1e-A.

Nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 50 % vrednosti priznanih stroškov naložbe.

Priznani stroški naložbe so (vključno z DDV):

 • strošek nakupa novega/testnega vozila na električni pogon;
 • strošek nakupa novega/testnega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali strošek nakupa novega/testnega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
 • stroški sestavnih delov, potrebnih za predelavo vozila na električni pogon, in stroški dela predelave.
PDF dokument

PDF dokument 64SUB-EVOB19-Javni-poziv.pdf

Odpri Prenesi 320kb
PDF dokument

PDF dokument 64SUB-EVOB19-Vloga.pdf

Odpri Prenesi 229kb

Olajšajte si izpolnjevanje vloge, izpolnite jo prek spleta.

Izpolnjevanje vlog prek spleta je preprosto - kot bi imeli osebnega svetovalca. Prijavite se in nadaljujte z izpolnjevanjem vloge ali pa si le to shranite in jo izpolnite kasneje.