Celovita obnova stanovanjske stavbe: Subvencija

Javni poziv Subvencija 73SUB-sNESOB19

Rok za oddajo vloge Pred pričetkom izvajanja del

Veljavnost poziva Zaprt

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Nakup / gradnja / celovita obnova stanovanjske stavbe

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov, prek spleta z izpolnitvijo vloge Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v gradnjo ali nakup skoraj nič-energijskih novih eno- ali dvostanovanjskih stavb, za celovito obnovo starejših eno- ali dvostanovanjskih stavb in za nakup stanovanj v novih ali obnovljenih skoraj nič-energijskih tri- in večstanovanjskih stavbah na celotnem območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude).

 Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne gradnje novih skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb ter povečanje rabe obnovljivih virov energije in zagotavljanje celovitejše energetske obnove starejših stanovanjskih stavb. Zmanjšanje potrebne energije za njihovo delovanje je zagotovljeno z ukrepi za doseganje visoke energijske učinkovitosti, pri čemer je potrebna energija za delovanje stavbe v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v njeni bližini. Skoraj nič-energijske stavbe dolgoročno zagotavljajo nizke stroške obratovanja, manjše okoljske obremenitve ter višajo kakovost bivalnega okolja, obenem pa imajo zaradi celovitega pristopa k načrtovanju in kakovostne gradnje daljši življenjski cikel.

 Nova naložba je naložba za izvedbo v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude(v nadaljnjem besedilu: vloga), razen v primeru nakupa stavbe oziroma stanovanja, in sicer:

A - gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe,

B - celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,

C - nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za celovito obnovo dokončane in vsaj minimalno komunalno opremljene starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe, za katero je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stanovanjske stavbe zgrajene pred 1. 7. 2010 oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ (za stavbo zgrajeno pred 31. 12. 1967), pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu (v nadaljnjem besedilu: starejša stavba).

Celovita obnova starejše stavbe mora biti načrtovana in izvedena tako, da se ohrani večinski ogrevani del starejše stavbe. Za nove prizidave oziroma dele stavbe, ki so bili zgrajeni po 1. 7. 2010, nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena.

 Do nepovratne finančne spodbude so upravičeni tudi investitorji, ki morajo zaradi celovite obnove starejše stavbe pridobiti novo gradbeno dovoljenje.

 Ustreznost celovite obnove starejše stavbe se preverja na podlagi izračunov in dokazil iz Elaborata, izračunov PHPP za novo in obstoječe stanje, dokumentacije DGD, če je potrebno pridobiti novo gradbeno dovoljenje ter dokumentacije za izvedbo celovite prenove PZI, v kateri morata biti prikazana obstoječe in novo stanje, ter na podlagi drugih dokazil, navedenih v tem javnem pozivu. Dokumentacija DGD in PZI morata biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov ter na podlagi drugih dokazil, navedenih v tem javnem pozivu. Pri izvedbi celovite obnove mora biti zagotovljen nadzor v skladu z GZ.

 Računska raba energije za ogrevanje in pohlajevanje celovito obnovljene starejše stavbe se preverja na podlagi izračuna PHPP in mora znašati QH ≤ 25,0 kWh/(m2a) in QK ≤ 15,0 kWh/(m2a). Navedeni vrednosti se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, izračunata za klimatske podatke mesta Ljubljana (T2000-2009/J1991-2010), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada v razpisni dokumentaciji za ta javni poziv. Z izračunom se preverja tudi morebitno poletno pregrevanje stavbe, učinkovitost senčenja in naravno pohlajevanje ter dodatno aktivno pohlajevanje z energijsko učinkovitimi sistemi. Z izračunom PHPP se vrednoti tudi referenčno obstoječe stanje pred celovito obnovo.

 Okna in vrata v toplotnem ovoju stavbe morajo imeti toplotno prehodnost Uw ≤ 0,90 W/(m2K), določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A2:2016. Vgrajena morajo biti po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL.

 Gradbeni elementi in sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na okoliški zrak (zunanja stena, streha, strop, previs, ipd.), morajo imeti toplotno prehodnost U ≤ 0,17 W/(m2K). Sklopi toplotnega ovoja, ki mejijo na teren, pa morajo imeti U ≤ 0,20 W/(m2K).

 Toplotne prehodnosti (U) in ostale energijske karakteristike zunanjega stavbnega pohištva ter toplotne prevodnosti (λ) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.

 Vgrajen mora biti centralni sistem prezračevanja. Centralna prezračevalna naprava s sistemom za rekuperacijo toplote mora dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %. Naprave z entalpijskim prenosnikom toplote pa morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %. Specifična vhodna moč enot (SPI) ne sme presegati vrednosti 0,45 W/(m3/h).

 Vgrajeni morajo biti sodobni generatorji toplote in hladu ter ostale sodobne naprave v sistemih ogrevanja, pohlajevanja, prezračevanja in priprave tople sanitarne vode, ki imajo visoko energijsko učinkovitost. Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 10 % skupnih letnih toplotnih potreb.

 Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije. Izjema so stavbe, ki so oskrbovane iz energetsko učinkovitega distribucijskega sistema toplote ali hladu in iz naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom.

 Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, pri čemer mora izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN ISO 9972:2015 znašati: n50 ≤ 1,20 h-1.

Nepovratna finančna spodbuda je določena glede na računsko rabo energije za ogrevanje stavbe QH iz izračuna PHPP, vrsto izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe in glede na neto ogrevano površino stavbe pred obnovo (oziroma po obnovi, če je ta manjša), opredeljene v PZI*:

Celovita obnova sNES Spodbuda v EUR/m2 neto ogrevane površine stavbe
Energija za ogrevanje stavbe QH [kWh/(m2a)] Energija za pohlajevanje stavbe QK [kWh/(m2 a)] I. skupina II. skupina
≤ 25 ≤ 15 200 170

 

Stavba določene skupine mora poleg ostalih zahtev javnega poziva izpolnjevati še naslednje zahteve

I. skupina:

  • stavba z najmanj 70 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov ali mineralnega izvora;

II. skupina:

  • stavba z več kot 30 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) sintetičnega in ostalega izvora (npr. ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren ipd.).

 

Nepovratna finančna spodbuda lahko znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe. Dodeljena je lahko le za neto ogrevano površino stavbe pred obnovo (oziroma po obnovi, če je ta manjša), in sicer za največ:

  • 200 m2 neto ogrevane površine stavbe za samostojno stoječo enostanovanjsko stavbo;
  • 150 m2 neto ogrevane površine stavbe za vrstno enostanovanjsko stavbo, za enostanovanjsko stavbo v dvojčku ali za eno stanovanje v samostojno stoječi dvostanovanjski stavbi, pri čemer mora ta dvostanovanjska stavba kot celota izpolnjevati vse pogoje ukrepa B tega javnega poziva.

Priznani stroški vključujejo vse stroške, ki so povezani z izvajanjem gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, ki so potrebna za izvedbo celovite obnove stavbe, npr. za:

  • nakup in vgradnjo oken in vrat v toplotnem ovoju stavbe ter pripadajočih sistemov zunanjega senčenja;
  • nakup in vgradnjo sistemov toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (toplotna zaščita tal, obodnih zidov in strehe, itd.) ter sistemov tesnjenja obodnih konstrukcij;
  • nakup in vgradnjo centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;
  • nakup in vgradnjo sistemov za ogrevanje, hlajenje, priprave tople sanitarne vode ter naprav za generacijo toplote in hladu;
  • izvedbo meritve zrakotesnosti stavbe;
  • ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
PDF dokument

PDF dokument JP-73SUB-sNESOB19-zaprt.pdf

Odpri Prenesi 531kb
Excel preglednica

Excel preglednica 73SUB-sNESOB19---klimatski_podatki_za_izracune_stavb_z_metodo_PHPP_T2000-2009_J1991-2010.xlsx

Prenesi 16kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam_rekuperatorji_27.7.2021--PHPP.pdf

Odpri Prenesi 109kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam_rekuperatorji_27.7.2021--PHPP.xlsx

Prenesi 337kb
PDF dokument

PDF dokument VPRAŠANJA-IN-ODGOVORI-73SUB.pdf

Odpri Prenesi 209kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam_toplotnih_črpalk_19_10_2021.xlsx

Prenesi 324kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam_toplotnih_črpalk_19_10_2021.pdf

Odpri Prenesi 2kb