Sistem razsvetljave

Splošno

Vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave
Trenutno na voljo za ta namen

Nepovratna sredstva in kredit 51FS-PO18

JAVNI POZIV 51FS-PO18

Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči (do 200.000 EUR), za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Nova naložba je naložba v izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu:

A- toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu;
B- toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom;
C- toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh;
D- zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni;
E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe;
F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe;
G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja;
H- vgradnja sprejemnikov sončne energije;
I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah;
J- vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave;
K- optimizacija sistema ogrevanja;
L- naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo;
M- gradnja skoraj nič-energijske stavbe;
N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav;
O- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov;
P- uvedba sistema upravljanja z energijo;
R- ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu;
S- naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.
 
Spodbuda za ukrepe od A do K je lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu.
 
Višina nepovratnih sredstev in stroškov subvencionirane obrestne mere znaša 4.000.000,00 EUR.

Višina sredstev za kredite znaša 5.000.000,00 EUR.


 • Pogoji za pridobitev in upravičeni stroški

  Pogoji za pridobitev
  Pravica do finančne spodbude se dodeli za vgradnjo energijsko učinkovitega sistema razsvetljave. Predmet finančne spodbude so lahko le nove sodobne energijsko varčne in okolju prijazne svetilke ali sijalke oziroma sistemi razsvetljave, ki izpolnjujejo tehnične zahteve predpisov za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo oziroma drugih predpisov, ki urejajo to področje. Predmet ukrepa je celovita prenova sistema razsvetljave, vključno s pomožnimi napravami, kot so predstikalne naprave, senzorji ipd., in ne zgolj zamenjave sijalk oziroma svetil.
   
  Predmet finančne spodbude za vgradnjo energijsko učinkovite razsvetljave v stavbah so sijalke LED, kompaktne fluorescenčne sijalke (varčne žarnice), fluorescenčne sijalke T5, elektronske predstikalne naprave (zamenjava magnetne dušilke) in senzorji prisotnosti. Pri obnovi zunanje razsvetljave na stavbi pride v poštev zamenjava živosrebrne sijalke s sijalko z modularno LED, visokotlačno natrijevo, metal-halogenidno, fluorescenčno ali kompaktno fluorescenčno sijalko.
   
  Naložba, ki je predmet javnega poziva, mora biti načrtovana in izvedena na podlagi projektne dokumentacije za izvedbo. Iz projekta za izvedbo morajo biti razvidni podatki o tipu in številu starih sijalk ali sistemov razsvetljave ter tipu in številu vgrajenih novih sijalk ali sistemov razsvetljave in izboljšav, prav tako pa mora biti razvidna dejanska moč in število obratovalnih ur starega in prenovljenega sistema razsvetljave.
   
  Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
  - odstranitev starih sijalk ali sistemov razsvetljave;
  - nakup in vgradnjo varčnih in okolju prijaznih svetilk ali sijalk oziroma sistemov razsvetljave;
  - nakup in vgradnjo ali nadgradnjo varčnih svetil, vključno s fluorescenčnimi žarnicami s predstikalnimi napravami, LED-svetili in indukcijsko razsvetljavo z montažnim priborom za vgradnjo v spuščen strop;
  - dobavo in vgradnjo zunanjih reflektorjev, nadgradnjo svetil z zaščitnim steklom in halogenskimi žarnicami, varčnimi indukcijskimi svetili ali LED-svetili;
  - nakup in vgradnjo varčnih svetil in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih naprav (v kompletu ali npr. vgradnjo kompaktnih fluorescenčnih sijalk);
  - rekonstrukcijo in predelavo pomožne opreme ter postavitev ali gradnjo nove nadomestne pomožne opreme (konzole) v primeru, da vlagatelj strokovno utemeljeno spreminja postavitev (lokacijo) svetilk ali če se v dokumentaciji projekta izkaže, da je zaradi spremembe svetilk zamenjava pomožne opreme primernejša oziroma cenejša od predelave;
  - nakup in vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje ter opremo za daljinsko krmiljenje razsvetljave oziroma samodejno izvajanje redukcij obratovanja razsvetljave;
  - vodnike, cevi in priključke, inštalacijski material za svetila in njihovo regulacijo;
  - stroške sanacije odjemnih mest razsvetljave;
  - predelavo električnih omar za potrebe nove razsvetljave, vključno s stroški nabave in vgradnje nove opreme za spremljanje rabe električne energije.
   
  Tehnični pogoji in upravičeni stroški (.pdf)
 • Višina spodbude

  Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV.

 • Vloga

 • Javni poziv

Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS